Hans Knutsson, Ekonomihögskolan i Lund – ”Som att ersätta ett friskt äpple med ett halvruttet päron”

Hans KnutssonHans Knutsson visar i "Den personliga assistansens alternativkostnader" att det blir dyrare om assistans ersätts med tex hemtjänst, om samma servicenivå ska upprätthållas. Samtidigt är det i verkligheten insatser med lägre service som ersätter assistans säger han.
– I verkligheten ersätts friska äpplen med halvruttna päron.

Smakar det så kostar det

Hans Knutsson, företagsekonom och lektor på Ekonomihögskolan i Lund, har studerat ledning av offentliga organisationer i 20 år. Han berättar att han kom in på LSS och personlig assistans då han har en funktionshindrad dotter som har assistans. I rapporten "Den personliga assistansens alternativkostnader" har han gjort två slutsatser, dels att det kostar mycket pengar att ge stöd till funktionshindrade, oavsett hur det görs. Dels att det är lätt att föreslå lösningar som är billigare, men som har sämre kvalitet.
– Jag vill visa att om vi behåller samma servicenivå så blir alternativen dyrare än personlig assistans.

Dyrare att ersätta med bibehållen kvalitet

Hans Knutsson jämför kostnaden för assistans 24 tim/dygn vilket kostar 2,52 miljoner/å, med motsvarande kostnad för hemtjänst, gruppboende och om anhöriga arbetar obetalt. Anhörigas arbete skulle då kosta 2,67 miljoner/år.
– Det är en beräkning av den inkomst som går förlorad för de människor som måste gå in som oavlönat stöd. Summan är alltså inte pengar som betalas av någon, utan tvärtom något som anhöriga inte får möjlighet att tjäna in.
Du skriver att kostnaden blir 3,23 miljoner/år om assistans 24 tim/dygn ersätts med hemtjänst, hur har du beräknat den kostnaden?
– Det är en beräkning av kostnaden för samma antal hemtjänsttimmar, 24tim/dygn multiplicerat med en nationellt genomsnittlig hemtjänstkostnad.
Kostnaden om assistans ersätts med gruppboende ligger enligt rapporten på 3,25 miljoner/år men det är en mer osäker siffra enligt Hans Knutsson.
– Vi inte har mycket data på vad LSS–boende kostar. Det bästa jag kunde göra var att titta på kostnader och personaltäthetsdata för särskilt boende för äldre.
Vilka andra samhällskostnader uppstår om personlig assistans avvecklas?
– Det ingår inte i mina siffror men jag diskuterar även risken för ökade sjukvårdskostnader, försörjningsstöd, förlorade skatteintäkter med mera.

Ett friskt äpple ersätts med ett halvruttet päron

Att förutsätta likställd personaltäthet och servicenivå är ett sätt att jämföra äpplen med äpplen och inte med halvruttna päron, säger Hans Knutsson.
– När jag adderar personal till reguljär institutionsbemanning så att det motsvarar en dygnet–runt–assistent går det att jämföra alternativen. Om inte det görs, då pratar vi om olika servicenivåer.
Det är väl sällan samma personaltäthet och servicenivå i hemtjänst eller gruppboenden som i personlig assistans…
– Exakt. Man ersätter då ett friskt äpple med ett halvruttet päron. En personlig assistent är alltid närvarande för att tillgodose den funktionshindrades behov och önskemål. Det är inte så att hemtjänst är dåligt, jag vill inte att hemtjänstpersonal känner sig kritiserade, men kommunal hemtjänst eller institution tillgodoser primärt grundläggande behov, inte det som gör det möjligt för individen att leva som andra. Varken hemtjänst eller institutionsboende är detsamma som personlig assistans.

Kan göras hur billigt som helst

När assistans ersätts kan det göras hur billigt som helst säger Hans Knutsson och menar att kostnaden har ett direkt samband med våra grundläggande värderingar om människors lika värde.
– Det är anmärkningsvärt hur en regering som är sprungen ur idéer om solidaritet och gemenskap verkar se assistans bara som ett individualiserande projekt.
Hans Knutsson ser detta som en del i en större utveckling där man i offentlig sektor infört affärsmässiga modeller.
– Man har infört resultatenheter som konkurrerar med andra, som i ett företag. När samhällsuppdraget isoleras i enheter som ska gå så effektivt som möjligt, kan det uppstå en syn att assistans är ineffektivt och att personerna kan sättas billigare på institution.

Ovärdigt att åter börja splittra upp insatser

Det är för mycket tal om pengar och för lite om kvalitet menar Hans Knutsson. Han tycker det är ovärdigt att som idag börja splittra upp en kostnadseffektiv och sammanhållen insats som personlig assistans på olika lagar och förvaltningsmyndigheter.
– På området multisjuka äldre pågår ett stort arbete att integrera och samordna samhällets vårdinsatser för att vården ska bli bättre. För de funktionshindrade gör man tvärtom. Det är också intressant att det är kommun- eller landstingshuvudmän som ska ersätta assistansen. Det innebär att statsbudgeten avlastas.
De funktionshindrade och deras anhöriga blir offer för en kortsiktig politik anser Hans Knutsson.
– Regeringens Tillitsdelegation borde titta på LSS som ett fall av brusten tillit, förtroendet för regering och myndigheter är djupt skadat
Ett argument kritiker har mot personlig assistans är att det är orättvist att vissa får LSS och andra inte, tex att de över 65 får, psykiskt sjuka, dementa och gravt synskadade har det sämre. Hur ser du på det?
– I samband med att jag började tänka på multisjuka äldres möjligheter att få en sammanhållen vårdsituation tänkte jag på hur assistans skulle kunna användas även för andra grupper.

Säg som det är politiker!

Hans Knutsson menar att politikerna borde vara ärliga och säga att de anser att det blivit för dyrt, och att de därför vill spara.
– Hymla inte, om vi inte har råd och måste ändra lagstiftningen, säg det. Det som sker idag är första klassens hyckleri. Att man inte kan säga detta beror kanske på att det är en utsatt grupp med de känslomässiga argumenten på sin sida, ska man då spara på de mest utsatta, vinner man inga väljare. Det blir därför helt logiskt att fusket, ett argument som också är känslomässigt, istället är så framträdande i regeringens retorik och legitimerar deras hårdhandskar.
Det låter ofta på politikerna som om det inte ska bli sämre…
– Det måste de ju säga. Man kan inte både ha kakan och äta den, det blir sämre om man ska spara pengar. När Åsa Regnér talar om en hållbar assistanslösning, då betyder det billigare. Vi får inte falla tillbaka och hoppas att de ska fatta bra beslut, vi måste göra motstånd och visa allt det goda som assistansen ger.

Staten skjuter över sina kostnader

Sverige ska som EU–medlem varje år lämna en konvergensrapport och redovisa de ekonomiska förutsättningarna, statsskuld, statsbudget mm. Detta tänker Hans Knutsson kan ha påverkat dagens utveckling.
– Statsbudgeten och statsskulden är huvudpunkterna i denna rapport, som bland annat påverkar Sveriges ekonomiska villkor och lånekostnad. Då kan det kanske vara frestande att skjuta över på landsting och kommun för att minska statens kostnad, vilket sker inom assistans nu.

Ger värden som solidaritet, gemenskap och tolerans

Assistans ger värden som solidaritet, gemenskap och tolerans säger Hans Knutsson och berättar om en 12–årig pojke med svåra funktionshinder som ofta är och tittar på lastbilar med sin assistent. En dag fick chefen för åkeriet upp ögonen för pojken som han sett många gånger och erbjöd honom att åka med en sväng. Pojken var såklart jätteglad, men åkerichefen insåg vilken skillnad han hade gjort och säger att han kommer att göra mer av den här typen av aktiviteter.
– Han pratar om ”hållbarhet” som företagare, men det är som medmänniska han visar vad det är, rätt och slätt kärlek och omtanke. Hade pojken varit undanstoppad på institution hade åkerichefen aldrig fått tillfälle att visa vad mänsklig värme kan göra för ett samhälle. Och vi har inte för mycket av det idag, vi har för lite, säger Hans Knutsson.

Hans Knutsson intervjuades av Kenneth Westberg 2017–05–12

Vidare läsning

Den personliga assistansens alternativkostnader

Skicka sidan till: