Assistansens samhällskostnader – är personlig assistans för dyrt?

Grant ThorntonPersonlig assistans är generellt en kostnadseffektiv insats, andra insatser kan vara något billigare men med stora sociala konsekvenser som följd. Det är några slutsatser i en rapport från Grant Thornton.

Grant Thornton har på Vårdföretagarnas uppdrag i rapporten ”Assistansens samhällskostnader” granskat vad personlig assistans kostar jämfört med andra alternativ och vad privat assistans kostar jämfört med kommunal assistans.

Mats Fagerlund och Emelie Kagart presenterade rapporten i ett seminarium på Vårdföretagarna. Mats Fagerlunds slutord till publiken var att det blir lätt en politiskt infekterad debatt, med denna rapport kan vi ta med fakta in i diskussionen och nå bra reformer.

Resultat i rapporten

  • Antalet assistansberättigade personer har minskat med nästan 2 800 personer (-17%) sedan 2014 trots en positiv befolkningstillväxt. Den nya lagstiftningen Stärkt rätt till personlig assistans har ännu inte bevisats uppfylla sitt syfte.
  • Vinsterna för privata bolag i form av Rörelsemarginal ligger på cirka 3 %, vilket är mycket lågt jämfört med bolag i liknande sektorer. En orsak antas vara en låg ökning av assistanserättningens timschablon, jämfört med löneökningarna .
  • Timschablonen höjdes med i genomsnott 1,7 % åren 2013 och 2022. Den något högre lönsamheten förklaras sannolikt av det genomsnittliga antalet beviljade assistanstimmar per person ökat och att allt fler assistansberättigade väljer privata anordnare.
  • Lönsamheten för de privata assistansbolagen har sjunkit med drygt en procentenhet under de senaste två åren från redan låga nivåer under 2020. Orsaker tros vara tex låg uppräkning av timschablonen. Om kostnadsökningarna för att bedriva assistans fortsatt överstiger timschablonens ökning kommer det bli svårt för bolagen att få täckning för sina kostnader.
  • Genomsnittskostnaden för privat utförd personlig assistans var 312,3 och 327,2 SEK/h under 2021 respektive 2022, detta var ungefär i nivå med timschablonen. Att företagen trots detta har cirka 3 % rörelsemarginal(vinst) kan bero på att tex kommunerna ersätter sjuklöner och att en andel av assistanstimmarna utförs med förhöjd ersättning.
  • Timkostnaden för kommunalt utförd assistans uppgick till 412,9 respektive 416,4 SEK under 2021 och 2022. Kommunernas kostnad per brukare och timme överstiger den fastställda timschablonen med cirka 30%.
  • Personlig assistans bedöms vara en kostnadseffektiv insats och är i jämförelse med andra omsorgsinsatser sannolikt varken billigare eller dyrare.

Jämförelse med alternativa insatser med fyra fiktiva individer

Rapporten gör en jämförande kostnadsanalys med fyra fiktiva fall där alternativen är tex gruppboende, barnboende, hemtjänst/ledsagning eller anhöriga slutar arbeta.

  • Personlig assistans är den billigaste insatsen för en av fyra fiktiva individer, Lars 28 år, med 192 tim assistans/vecka. Orsaker är att en lägre kvalificerad personalstyrka (som utbildats i omsorg av den specifika individen) kan tillgodose höga medicinska behov som annars skulle kräva stora vårdinsatser.
  • För två av fyra individer identifieras något mer kostnadseffektiva alternativa insatser, med i båda fallen med stora sociala konsekvenser, tex för barnet Lisa, 12 år, där barnboende och familjehem var något billigare. För Maria, 28 år, med 110 tim, var gruppbostad och hemtjänst/ledsagning något billigare men även det med stora sociala konsekvenser.

Vidare läsning

Rapporten ”Assistansens samhällskostnader - är personlig assistans för dyrt”

Presentation på Youtube av rapporten: Assistansens samhällskostnader – är personlig assistans för dyrt?


Skicka sidan till: