Adolf Ratzka - Leksands kommun, en kommun utan administrativa kostnader?

Leksands kommun har sänkt timersättningen till 220 kr per timme till personer som har assistans beviljad av kommunen. För den summan ska assistansanvändaren köpa assistans från privata anordnare. Adolf Ratzka anser att kostnader för administration helt förbises och konstaterar att kommunen betalar betydligt mer för städtimmar än assistanstimmar.

Ingen seriös anordnare accepterar 220 kr/timme

Adolf RatzkaKenneth Dahlström; Ordförande i Utskottet för vård och omsorg i Leksands kommun sade i en intervju att kommunens lönekostnader för assistans i egen regi är som mest 192 kr. Efter den kostnaden ger kommunen sedan 220 kr som timersättning jämfört de 275 kr som Försäkringskassan betalar ut för en assistanstimme. Adolf Ratzka är mycket kritisk.
- Kommunen kan inte tvinga ett entreprenadföretag att acceptera vilket pris som helst. Men assistansbrukaren har inget val och måste ta det belopp som kommunen bestämmer oavsett om det går att hitta en anordnare för pengarna eller ej. För 220 kr i timmen som ska täcka även OB-tillägg, arbetsgivaravgifter m m och anordnarens administration hittar man ingen seriös anordnare. Följden blir att den assistansberättigade blir beroende av sina anhöriga utan möjlighet till ett eget liv, med studier eller arbete på annat håll.

Lönekostnader kan inte sättas som självkostnad

Adolf Ratzka är kritisk till att Leksand sätter priset huvudsakligen efter löner och arbetsgivaravgifter och talar om det som kommunens självkostnadspris. Ingen verksamhet, varken privat eller offentlig, klarar sig utan administrativa kostnader i form av exempelvis verksamhetsledningens löner, kostnader för arbetsplatser eller overhead.
- Även om ordföranden i Leksands utskott för vård och omsorg väljer att inte ta med dessa faktiska kostnader i räkningen så betalar ändå kommunen dessa. Kommunens i detta fall påstådda självkostnad blir inte ens närmelsevis rättvisande som riktsnöre för prissättning för privata aktörer.

Betalar mer för städning av kontoret

Detta blir tydligt när andra kostnader än assistans prissätts i kommunen. Enligt Adolf Ratzka verkar Ordföranden inte vara medveten om vilka kostnader Leksands kommun har för städning av sina kontorslokaler.
- Enligt innevarande entreprenadavtal med Dala Service AB diarienummer 2012/272 betalar kommunen 249,92 kr per städtimme. Där ingår dock inga tillägg för obekväm arbetstid som enligt Dala Service prislista kostar 80 kr och 110 kr i timmen extra för kvälls- resp helgtimmar. Varför väljer Leksands kommun att betala mer för städning av sina kontorsgolv än för personlig assistans av sina medborgare?

Andra kommuner räknar med administrativa kostnader

Gotlands kommun har enligt Adolf Ratzka bättre förstått hur viktigt exakt kostnadsberäkning per resultatenhet är för ett effektivt resursutnyttjande av skattemedel. I dokumentet "Regler för resultatenheter inom Gotlands kommun" finns anvisningar för beräkning av självkostnader för kommunens verksamhet i tex personal- och ekonomiadministration, telefon, arkiv, vaktmästeri, tryckeri, transport, metodutveckling och facklig verksamhet.
- Här räknar man med kostnader för tex utbildning, resor, rekrytering, personalstimulerande åtgärder, material, kapitalkostnader, kostnader för kontorsrum, korridorer och del av gemensamma lokaler (trapphus, motionsrum m m) inklusive städning, säger Adolf Ratzka.

Adolf Ratzka Intervjuades av Kenneth Westberg 2013-02-04

Skicka sidan till: