Kenneth Dahlström, Leksands kommun - "Vi utgår från kommunens kostnad för en assistanstimme"

Leksands kommun gör som alltfler kommuner och sänker timersättningen för personer med kommunala assistansbeslut. Istället för Försäkringskassans schablonbelopp kommer Leksand från 1 februari i år att betala 220 kr vilket motsvarar ca 80 % av assistansersättningen. Som stöd för beslutet hänvisar Leksand till en dom i Kammarrätten i Jönköping.

Anser sig inte bundna av schablonbeloppet

I Leksands kommun planeras en förändring av timersättningen till de tre personer som har personlig assistans beviljat av kommunen. Kenneth Dahlström (C) är Ordförande i utskottet för vård och omsorg.
- Vi har gjort en översyn för att se hur mycket vi betalar till de som inte har kommunen som utförare och sett att vi betalar mer än kommunens egen kostnad. Vi är inte skyldiga att följa Försäkringskassans schablonersättning utan ska betala skäliga kostnader för assistenten. Därför kan vi sänka timbeloppet för att komma närmare kommunens kostnad.
När börjar detta gälla i Leksands kommun?
- Från den 1 februari 2013, enligt beslut i kommunstyrelsen.

Kommunens kostnad för en assistanstimme sätter nivån

Enligt Kenneth Dahlström ligger kommunens kostnad för en assistanstimme i kommunal regi en bra bit under assistansersättningens schablonbelopp.
- Vi har ett spann mellan 175 - 192 kr/timme, där lönen varierar ifall assistenten har utbildning eller ej. Vi kräver att den som har högsta lönen ska ha motsvarande "undersköterskeutbildning". I kommunens kostnad ingår lön + personalomkostnader (ag-avgift). Ag avgiften kan ses som en administrations kostnad. Med en timschablon på 220 kr lägger vi oss ändå över kommunens kostnad. Utöver detta tillkommer kostnader för sjuklön som kommunen står för till de privata anordnarna.
I en intervju i Dalademokraten säger du att kommunens kostnad för en assistanstimme är så låg som 160-175 kr/timme?
- Vi var lite för snabba att uttala oss där, vi hade inte fått ett fullständigt underlag från tjänstemännen. Efter att tjänstemännen gjort en djupare analys hamnade kostnaden som sagt på 175 - 192 kr/timme.
Vilka konsekvenser får detta, kan assistenters löner komma att sänkas?
- Det tror jag inte ska behövas.
Många brukare hos privata anordnare kanske använder pengar till omkostnader för att tex resa, utöva fritidsintressen och leva ett aktivt liv. Kommer detta att förändras när timersättningen sänks?
- Kan inte jag bedöma, I timbeloppet vi ersätter ingår grundlön, ob-tillägg, semesterlön och arbetsgivaravgifter. Övriga kostnader är 8 % av ersättningsbeloppet, i detta ingår administration, utbildning, arbetsledning och assistansomkostnader. Vi skriver avtal med varje anordnare, även den i egenregi, så de vet vad de har att förhålla sig till. Eftersom ersättning både till egenregin och den externa skall räcka till samma saker ser jag egentligen inget problem för de externa, de borde ha ett utrymme.
Inom LOV ersätter Leksands kommun tillsammans med Rättvik hemtjänsttimmar med 375 kr/timme, hur kan det vara en sådan skillnad jämfört med en assistanstimme?
– Det går inte att jämföra de ersättningarna, hemtjänst och personlig assistens är två helt skilda saker. Införandet av LOV föregicks av en utrednings och testperiod för att se om vi kunde konkurrensutsätta den egna verksamheten. Den utredningen kom fram till att ersättningsnivån skulle ligga på 375 kr varav 25 % är ersättning för kringtid som inte finns i assistans. Hemtjänsten grundar sig på ett mycket grundligare biståndsbeslut. Vi har from 1 januari en gemensam nämnd med Rättvik som hanterar LOV.

Stödjer sig på Kammarrättsdom

Som stöd för förändringen hänvisar Kenneth Dahlström till en dom (Mål nr 3501-11) i Kammarrätten i Jönköping. I det här ärendet sade Förvaltningsrätten först att Valdemarsviks kommun ska ersätta med Försäkringskassans schablonbelopp.
- Kammarrätten gav däremot kommunen rätt att sätta nivån efter de kostnader kommunen har.
Är det många kommuner som gjort likadant?
- Det är många, i Dalarna Gagnef, Hedemora, Säter och senast Borlänge.
Kan ni komma att ändra beloppet på 220 kr per assistanstimme?
- Det får vi se, det får utvärderas om detta är en lämplig nivå. Borlänge har satt beloppet till 235 kr/timme, vi får utvärdera vad som är en bra nivå.

Om att SKL anser att assistansersättningen är för låg

SKL, Sveriges kommuner och landsting, har sedan många år ansett att nivån på assistansersättningen är för låg för att täcka kommunernas kostnader. Assistanskoll frågar Kenneth Dahlström hur han ser på det.
- Det är olika saker, de ser även till andra kostnader som sjuklöner vilket tillkommer extra för kommunerna.
Leksands måste ha extra låga kostnader för den assistans ni driver i egen regi om ni ligger så lågt under vad SKL anser att assistansen kostar?
- Ja så är det nog.
Är det något du vill tillägga?
- Det är tydligt att det finns mycket fusk här och att kostnaderna ökat kraftigt, vilket också tas upp mer och mer i media, senast i en artikel i Expressen, "Varningslamporna blinkar kring assistansersättningen". Det är uppenbart att kostnaderna stigit för mycket, säger Kenneth Dahlström.

Kenneth Dahlström intervjuades av Kenneth Westberg 2013-01-21

Skicka sidan till: