Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans

I år vill två motionärer göra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till svensk lag. Annars handlar de flesta om kritik mot Försäkringskassans hårda bedömningar av assistansersättning. Det finns även motioner om stöd till föräldrar med funktionsnedsättning.

  • Centerpartisten Per Lodenius med flera vill avskaffa tvåårsomprövningarna för personer med oförändrad funktionsnedsättning, att personer som idag får sin assistans beviljad av kommunen ska få bättre möjlighet att välja utförare. De vill även att barn med behov av avancerad vård i hemmet ska garanteras assistans och att assistansberättigade ska ha en personlig kontakt på Försäkringskassan.
  • Liberalen Bengt Eliasson med flera vill att regeringen drar tillbaka uppdraget till Försäkringskassan att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar. De vill att LSS utredningen ska få nya direktiv som inte är inriktade på besparingar. Direktiven bör istället vara tex att grundläggande behov förtydligas och vidgas till att vara delaktig i samhället, arbeta och vara förälder. Goda levnadsvillkor bör inte standardiseras och det delade huvudmannaskapet bör ses över. Personkretsarna bör utgå enbart från behov istället för diagnoser.
  • Sverigedemokraten Carina Herrstedt vill att rätten till assistansersättning ska stärkas genom att förändra de sedan 2008 alltför hårda bedömningarna av grundläggande behov.
  • Moderaten Edward Riedl vill undersöka om alla utbetalningar sker på ett korrekt sätt för att förhindra fusk och kriminalitet.
  • Moderaten Gunilla Nordgren vill att den bedömning som görs på Försäkringskassan ska gälla även om behovet understiger 20 timmar grundläggande behov per vecka. Kommunen ska inte göra ytterligare en bedömning.
  • Socialdemokraten Shadiye Heydari vill att föräldrar med funktionsnedsättning ska få mer stöd bland annat i form av personlig assistans. Hon kritiserar bland annat att dessa föräldrar i de flesta fall inte anses behöva personlig assistans för att kunna ta hand om barn som är över 4 år.
  • Socialdemokraten Shadiye Heydari vill att föräldrar till ett barn med funktionsnedsättning ska få mer stöd och kritiserar hur personlig assistans blivit svårare att få pga av de förändrade bedömningarna av grundläggande behov.
  • Socialdemokraterna Adnan Dibrani och Jennie Nilsson kritiserar att nya domar skadat helhetsbilden i bedömningen av personlig assistans. De säger att FN-konventionen förbjuder att dra tillbaka existerande rättigheter och det inte duger att hänvisa till domstolstolkningar.
  • Socialdemokraten Anders Österberg vill utreda förutsättningarna för att anta FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning till svensk lag. Han anser att det är diskriminering att personer över 65 år inte kan söka personlig assistans. Han vill även ta bort integritetskränkande ansökningsprocesser.
  • Miljöpartisten Niclas malmberg vill göra utreda förutsättningarna för att anta FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning till svensk lag. Han anser att det är diskriminering att personer över 65 år inte kan söka personlig assistans. Han vill även ta bort integritetskränkande ansökningsprocesser.

Lista över motionerna

Försäkringskassans bedömningar av assistansersättning

2016/17:314 Funktionshinder
Per Lodenius m.fl. (C)

2016/17:3031 Från omsorg till förväntningar
Bengt Eliasson, Barbro Westerholm, Christer Nylander, Tina Acketoft, Emma Carlsson Löfdahl och Mars Persson (L)

2016/17:918 Rätten till personlig assistans
Carina Herrstedt (SD)

2016/17:1074 Förbättra och effektivisera hanteringen av assistansersättning
Gunilla Nordgren (M)

2016/17:2192 LSS – Tillbaka till helhetsbilden
Adnan Dibrani och Jennie Nilsson (S)


FN-konventionen

2016/17:946 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till svensk lag
Anders Österberg (S)

2016/17:1335 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i svensk lag
Niclas Malmberg (Mp)

Kontroll av assistansersättning

2016/17:527 Kontroll i fråga om assistansersättningen
Edward Riedl (M)


Stöd till föräldrar/barn med funktionsnedsättning

2016/17:879 Föräldrar med funktionsnedsättning
Shadiye Heydari (S)

2016/17:2740 Barn i behov av personlig assistans
Shadiye Heydari (S)

Skicka sidan till: