Henrik Petrén, KFO – ”På tiden att personliga assistenter är en prioriterad grupp för provtagning”

Henrik PetrénProvtagning av assistenter och assistansanvändare med symtom av Covid 19 måste nu snabbt komma igång i hela landet, säger Henrik Petrén på Arbetsgivarföreningen KFO. Han välkomnar att anordnare ska kompenseras för Coronarelaterade kostnader, men tycker det hade varit enklare att göra det via assistansersättningen.

Ser ingen större smittspridning

Henrik Petrén ser inget som tyder på att coronavirusets spridning bland personliga assistenter och assistansanvändare har varit större än i övriga samhället. Statistik från Socialstyrelsen visar att den 28 maj var (av drygt 19 000 assistansanvändare) 181 konstaterat smittade i covid-19 och 25 hade avlidit. I jämförelse med hemtjänst verkar det vara en stor skillnad, säger Henrik Petrén.
– Att assistansberättigade får stöd via en begränsad grupp personer är sannolikt betydelsefullt för att minimera smittspridningen.
Hur har det gått med bemanningen hos anordnarna, har det varit hanterbart?
– Det har varit en större sjukfrånvaro än normalt men vår bild är att anordnarna ändå har lyckats hantera situationen och utföra assistansuppdragen.

Jobbar hårt för att hitta skyddsutrustning

Det har däremot varit svårt att få tag i skyddsutrustning mot Coronasmitta, säger Henrik Petrén.
– Våra medlemmar har gjort stora ansträngningar för att själva få tag i utrustning.
Vilken skyddsutrustning är svårast få tag i?
– Andningsskydd med godkänd skyddsklassning.
Hur gör era medlemmar, går de ihop i gemensamma inköp?
– Det har förekommit att anordnare har hjälpts åt med gemensamma inköp, annars har man hjälpt varandra med information om hur man får tag i skyddsutrustningen.
Hjälper KFO till på något sätt?
– Vi har från branschorganisationen inte bedömt att vi har kapacitet eller uppdrag att administrera gemensamma inköp. Istället har vi arbetat för att våra medlemmar ska få tillgång till skyddsutrustning via de offentliga systemen.

Oklarheter kring vilken skyddsutrustning som ska användas

Det har funnits oklarheter om vilken skyddsutrustning som ska användas, olika myndigheter har haft svårt att prestera en gemensam linje, säger Henrik Petrén.
– Under den första halvan av den här coronaperioden saknades det en enhetlighet i rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och arbetsmiljökraven från Arbetsmiljöverket. Det har blivit tydligare men exemplet med munskydd eller inte på Serafen visar att det fortfarande råder viss osäkerhet angående i vilka situationer skyddsutrustning ska användas.
Finns det önskan hos era medlemmar eller assistansanvändare att gå längre än vad myndigheterna rekommenderar om skydd, tex att assistenter alltid ska ha skyddsutrustning eller att assistenter som träffat smittade inte ska arbeta?
– Nej, ingen generell önskan. Det finns exempel på att assistansberättigade och assistenter har haft önskemål om särskilda åtgärder i förebyggande syfte. Vår uppfattning är att dessa frågor ska hanteras av våra medlemmar i dialog med sina kunder och sin personal, baserat på de rekommendationer som gäller.
Råder ni till några extra försiktighetsåtgärder för assistenter eller assistansanvändare som tillhör riskgrupper?
– Även det är en fråga som har hanterats av våra medlemmar ända sedan den här krisen började och min uppfattning är att det har fungerat bra.

Trögt i samarbetet med kommunerna

KFO har arbetat för att både assistansanordnare och egna arbetsgivare, ska kunna få del av den skyddsutrustning för akuta behov som Socialstyrelsen distribuerar via länsstyrelserna och kommunerna, säger Henrik Petrén.
– I många kommuner tycks detta fungera nu, men det har varit en trög process. Vi för fortfarande en dialog med SKR kring vilken information kommunerna behöver för att detta ska fungera ännu bättre.
Får anordnarna tillgång till gratis handsprit från Socialstyrelsen?
– På vissa platser har detta fungerat men vår bild är att det på många håll funnits stora problem med distributionen. SKR har sagt att ett problem varit att kommunerna fått leverans av handsprit i stora behållare som måste föras över till mindre enheter.
Vilka åtgärder vill du se?
– Kommunerna måste ge tydligare information om hur samarbetet med privata anordnare är tänkt att fungera. Vi önskar att regeringen är tydligare i att kommunerna måste hjälpa till så att personlig assistans kan verkställas på ett bra sätt, oavsett utförare. Det finns en frustration över att det inte har hänt mer under de nästan tre månader som den här krisen har pågått.

Bristen på provtagning stort problem

Frågan om skyddsutrustning hänger tätt ihop med möjligheterna till provtagning vid misstänkt coronasmitta säger Henrik Petrén.
– Bristen på provtagningsmöjligheter har varit en av de största frustrationerna för våra medlemmar. Om assistansberättigade och personliga assistenter med symptom får tillgång till provtagning kan man i bästa fall avfärda misstanken om smitta eller vid konstaterad smitta vidta lämpliga åtgärder, tex skyddsutrustning och sjukskrivning.
I hur stor omfattning har personliga assistenter eller assistansanvändare kunnat testas?
– Det är stora variationer, i vissa delar av landet fungerade detta tidigt medan det har varit stora problem på andra håll, främst i storstadsregionerna.
Kan du ge exempel på regioner där det fungerat bra?
– Det tycks ha fungerat med provtagning i exempelvis regionerna Västernorrland, Norrbotten, Gävleborg och Jönköping. Jag är också hoppfull när det gäller Stockholm där man tycks ha kommit igång under den senaste veckan.

Assistenter nu prioriterade

Personliga assistenter nämns sedan tre veckor som prioriterad grupp 2 i Folkhälsomyndighetens Provtagningsindikation för covid–19”? Henrik Petrén säger att KFO arbetat hårt för detta.
– Dessa indikationer är oftast utgångspunkten för smittskyddsläkarnas beslut om provtagning. Det är naturligtvis bra att det nu framgår att personliga assistenter ingår i den prioriterade gruppen, även om det borde skett betydligt tidigare.
Vad råder du en anordnare som kämpar för att få assistenter eller en assistansanvändare testad?
– Om en anordnare vägras provtagning av personal, är mitt råd att hänvisa till Folkhälsomyndighetens provtagningsindikationer som tydligt anger att personal inom funktionshinderomsorg, där personliga assistenter ingår, är en prioriterad grupp.

Om att anordnarna ska kompenseras för merkostnader

Lena Hallengren sade i en intervju på Assistanskoll att privata anordnare ska kunna söka ekonomisk kompensation för Coronarelaterade kostnader. Henrik Petrén säger att det finns oklarheter kring detta.
– Det är oklart hur detta ska fungera och vilka kostnader som ska ingå.
Vilka kostnader vill du inbegripa?
– Det är uppenbart att anordnarna har haft extraordinära kostnader för exempelvis skyddsutrustning och provtagning.
Vilka andra oklarheter ser du?
– Det är mycket osäkert hur anordnarna ska kunna kompenseras på ett rättvist sätt i ett system som administreras av kommunerna. En bättre lösning hade varit att kompensera anordnarna med en särskild uppräkning av assistansersättningen.

Test för immunitet och vaccin

Henrik Petrén vill också att personliga assistenter eller assistansberättigade ska kunna testas för immunitet mot Corona/Covid 19 och, när det blir aktuellt, kunna få ett vaccin.
– Självklart är det önskvärt att såväl assistansberättigade och personliga assistenter prioriteras när det gäller tillgång till såväl provtagning för immunitet och eventuellt vaccin. Dels för att många assistansberättigade tillhör en särskilt utsatt grupp när det gäller smitta, men också för att det finns ett stort värde för hela samhället att personlig assistans kan fortsätta bedrivas med så små störningar som möjligt, säger Henrik Petrén.

Henrik Petrén intervjuades av Kenneth Westberg 2020–05–29


Skicka sidan till: