Högsta Förvaltningsdomstolen: Anhörigassistenters resekostnader kan förmånsbeskattas

Enligt två nya domar från HFD (Högsta Förvaltningsdomstolen) ska assistenter till nära anhöriga förmånsbeskatta sin resekostnad och traktamenten under gemensamma semesterresor. Mikael Sindahl på Skatteverket säger att även anhöriga som inte bor tillsammans med den assistansberättigade kan omfattas av reglerna.
IfA - Intressegruppen för assistansberättigade är positiv till domarna.

Resorna anses inte vara tjänsteresor

Domarna i mål nr 4659-11 och 4665-11 gäller resor för en far till en assistansberättigad dotter respektive en maka till en assistansberättigad man. Samma motivering används i båda målen, nedan ett citat från målet där hustrun är personlig assistent till sin make:

"En förutsättning för att X ska undgå förmånsbeskattning samt ges avdrag för ökade levnadskostnader är att resan är att betrakta som en tjänsteresa. Vad som talar för att resan är av detta slag är att hon vistas utanför den vanliga verksamhetsorten och där utför de sysslor hon är anställd för att utföra. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening kan emellertid inte varje resa som uppfyller dessa villkor betraktas som tjänsteresa utan hänsyn måste även tas till övriga omständigheter kring resan. I förevarande fall pekar omständigheterna kring resan på att syftet med den är att bereda familjen tillfälle till miljöombyte, rekreation och avkoppling. Resan kan därmed inte betraktas som en tjänsteresa för X. Den omständigheten att hon under resan utför sina sysslor som personlig assistent åt sin make ändrar inte denna bedömning." Mål nr 4659-11

HFD går emot Skatterättsnämnden

Både maken och pappan har ifrågasatt beskattning med motivering att ordinarie arbete utförs under resan och att det saknas lagstöd att inte betrakta resorna som tjänsteresor. Tidigare hade Skatterättsnämnden gått på deras linje i Ärende 1 samt Ärende 2 och betraktat resorna som tjänsteresor. HFD säger nu istället att de anhöriga assistenternas resekostnad och traktamenten ska beskattas vilket innebär att skatt och arbetsgivaravgifter ska betalas på samma sätt som vanlig löneinkomst.

Vissa resor räknas fortfarande som tjänsteresor

Alla resor som en anhörig gör behöver dock inte förmånsbeskattas enligt domarna i HFD. En resa till en rehabanläggning eller ett läger för funktionshindrade barn och ungdomar kan betraktas som en tjänsteresa även om assistenten är nära anhörig.

Anhöriga som inte delar hushåll kan förmånsbeskattas enligt Skatteverket

Mikael Sindahl, rättslig expert på Skatteverket, säger att även resor där assistenten är en anhörig som inte lever i hushållsgemenskap kan förmånsbeskattas.
- Varje resa prövas för sig, om ett vuxet barn med assistansersättning reser utomlands med sina föräldrar som assistenter under några månader bör resekostnader och traktamenten beskattas. Relationen mellan assistent och assistansberättigad kan få betydelse även om man inte lever i hushållsgemenskap, när det handlar om föräldrar, syskon eller barn.
Vart vill du dra gränsen mellan privat och tjänsteresa?
- Om det inte är en semesterresa utan en resa som enbart görs för brukarens skull, är det troligen en tjänsteresa, det beror på vad syftet med resan är.
Kan man inte se en brukares semesterresa som något som görs enbart för brukarens skull, även om en anhörig är med som assistent?
- Så kan naturligtvis vara fallet. Det går inte att dra en absolut gräns mellan fallen där resan kan ses som en tjänsteresa eller när den ska bedömas som en privat resa för den medföljande anhörige assistenten. Här måste man göra en samlad bedömning av alla omständigheter.
Mikael Sindahl tar ett exempel med en ungdom som vill åka på ett scoutläger, där anhöriga normalt sett inte är med.
- Om det då krävs att en anhörig måste följa med för att utföra sitt arbete som assistent under vistelsen på lägret talar det mesta för att den anhöriges resa ska ses som en tjänsteresa.
Mikael Sindahl tar ett annat exempel med en 20-årig brukare som vill uppvakta sin mormor i en annan del av landet på hennes 75-årsdag. Brukaren åker till sin mormor tillsammans med sina assistenter som också är brukarens syskon och som inte bor i samma hushåll som brukaren.
- Eftersom även syskonen vill uppvakta sin mormor så bör resan betraktas som en privat resa och inte en tjänsteresa för syskonen trots att de under resan också utför sitt arbete som personlig assistenter, säger Mikael Sindahl.

IfA positivt till domarna i HFD

Anna Barsk Holmbom, verksamhetschef på IfA- Intressegruppen för assistansberättigade är positiv till domarna i HFD. Tidigare har olika personer på Skatteverket gett olika besked vilket har varit olyckligt säger hon.
- Gemensamma semesterresor ska alltid bekostas av familjen privat. Rent principiellt anser jag att HFD har en sund syn i den här frågan. De gör ingen skillnad på om en familjemedlem är assistansberättigad eller inte när man ser på kostnaden för familjens semesterresa. Det finns fortfarande möjlighet för anordnaren att betala resan för anhöriga assistenter men då ska assistenterna förmånsbeskattas med ett belopp motsvarande resans värde.
Finns det risker med detta?
- Det jag ser som den största risken är anordnare som säger nej till alla typer av resor, även sådana där anhöriga kanske inte skulle behöva förmånsbeskattas men domarna är ganska tydliga så jag hoppas att den risken är ganska liten.
Anna Barsk Holmbom rekommenderar alla anordnare att ta fram en enkel blankett där den assistansberättigade får tala om vad det är för resa han/hon ska åka på och varför, och om man anser att assistenterna inte ska förmånsbeskattas.
- Om anordnaren ändå anser att det är en semesterresa kan assistenterna klaga på det när de gör sin självdeklaration.
Att Skatteverket anser att detta även gäller anhöriga som inte lever i hushållsgemenskap med den assistansberättigade tycker Anna Barsk Holmbom är en naturlig följd av att man inte skiljer på assistansberättigade personer och icke assistansberättigade.
- Däremot kan det säkert bli svårt att efterleva för anordnaren i de fall man, vilket man får förmoda och hoppas är det vanligaste, inte för register över vem som är anhörig till den assistansberättigade, säger Anna Barsk Holmbom.

Mikael Sindahl och Anna Barsk Holmbom intervjuades av Kenneth Westberg 2012-01-26

Vidare läsning

Mål nr 4659-11 i Högsta Förvaltningsdomstolen

Mål nr 4665-11 i Högsta Förvaltningsdomstolen

Skatterattsnämnden i mål 1

Skatterattsnämnden i mål 2

Skicka sidan till: