Helena Molker Lovén, FUB Mölndal – ”Mölndals förbud mot anhöriganställningar skadar självbestämmandet”

Helena Molker Lovén
Helena Molker Lovén

Från 1 sep förbjuds anställningar av anhöriga som personliga assistenter i Mölndals kommun. PAN-anställningar ska bara tillåtas i undantagsfall. Detta trots att IVO 2019 kritiserade Östersunds kommun för ett liknande beslut.

Mölndals kommun beslutade den 17 april 2023 att från 1 sep i år kommer inte personer som bor tillsammans med den assistansberättigade att kunna anställas av kommunen som personliga assistenter. Anställningar på PAN-avtal efter brukarens önskemål ska bara kunna ske i undantagsfall. Beslutet rör nyanställningar. Helena Molker Lovén är sekreterare i FUB-Mölndals styrelse.
– Det är anmärkningsvärt att kommunen tagit ett sådant här ingripande beslut utan någon samverkan eller dialog med funktionsrättsrörelsen. FUB Mölndal fick reda på beslutet eftersom vi bevakar och läser vård- och omsorgsnämndens protokoll.

Begränsar självbestämmandet

Helena Molker Lovén ser beslutet som en mycket stor begränsning i assistansanvändarens självbestämmande och inflytande över vem som ska ge stöd.
– En assistansanvändare kan till exempel vilja ha en anhörig som assistent vissa tider för att få möjlighet till ett privatliv. Dessutom har alla kommuner i Sverige svårt att rekrytera personal och anhöriga täcker ofta upp när det är personalbrist.

Tvingas utföra arbete utan lön

Anhöriga kommer fortsätta att värna sin närstående men kommer nu att få göra samma arbete utan betalning, menar Helena Molker Lovén.
– Många har tvingats gå ner i arbetstid för att kunna lägga tid på att assistansen ska fungera. Att tvingas utföra samma arbete utan lön gagnar varken assistansanvändare eller anhöriga. Det är ansträngande att alltid ha personal i sitt hem.

Östersunds kommun backade från ett liknande beslut

IVO kritiserade ett liknande beslut i Östersunds kommun 2019 och sade då att förbud mot anhöriganställningar står i strid med § 6 i LSS. Östersund backade senare från sitt beslut. Helena Molker Lovén tycker att det är märkligt att Mölndals stad fattar ett liknande beslut med tanke på hur tydliga IVO var i det ställningstagandet.
– IVO skriver att ett generellt beslut om att begränsa vem som anställs går på tvärs emot LSS och förarbeten till lagen och att en individuell bedömning alltid ska göras. Bedömningen ska både ta hänsyn till den enskildes önskemål och den anhöriges lämplighet för uppdraget. Lagen har inte ändrats sedan IVO fattade sitt beslut 2019 så vi har svårt att se att Mölndals stad har stöd i lagen.

Kommunen anser att brukaren är i beroendeställning

I tjänsteskrivelsen som ligger till grund för beslutet säger Mölndals kommun att det visserligen är en fördel för brukaren att kunna välja vem som utför stödet men samtidigt riskerar brukaren att bli påverkad och är i beroendeställning.
– Kommunen menar att det finns risk för missförhållanden eftersom insyn och uppföljning är begränsad när anhöriga eller andra som personen själv valt är assistenter. Kommunen ser det också som en nackdel att anställda på PAN-avtalet är knutna till en brukare och inte kan arbeta hos flera, säger Helena Molker Lovén.

Även PAN-anställda borde få kompetensutveckling

Kommunen skriver även att anställda på PAN inte ingår i en personalgrupp, inte får handledning i arbetssätt/metoder eller tillgång till kompetensutveckling. Detta anser Helena Molker Lovén borde vara ett arbetsgivaransvar oavsett vilket avtal som används vid anställningen.
– Anhöriga har en mycket specifik kompetens och kunskap om den enskilde som borde användas mer för att säkerställa kvalitet i utförandet. Man får intryck av att kommunen anser att anhöriga eller den som personen själv har valt generellt har sämre kompetens än andra anställda.

Anhöriga känner oftast personen bäst

Personer med intellektuell funktionsnedsättning riskerar att drabbas hårt, och de som har svårt att föra egen talan blir särskilt drabbade, säger Helena Molker Lovén.
– Det är oftast anhöriga som känner personen bäst och har kunskap om personens behov av kognitivt och kommunikativt stöd. Det finns behov av kontinuitet i stödet och detta står de anhöriga för eftersom externa assistenter ofta byts ut i snabb takt.

Problem finns, men inte hos alla

Helena Molker Lovén säger att FUB är medvetna om att det kan finnas problem kopplade till när anhöriga eller en mycket snäv grupp är assistenter. Det finns risk för bristande insyn och ömsesidigt beroende mellan assistansanvändaren och den som är beroende av inkomsten från assistansen.
– Det handlar om enskilda fall som kommunen som arbetsgivare behöver ta tag i. Vi vänder oss starkt emot att kommunen misstänkliggör alla anhöriga.

Problemfall kommer flytta till privata anordnare

Vad sker då om de assistansanvändare som på olika sätt begränsas av sina anhöriga byter till privata anordnare? Helena Molker Lovén säger att om det finns missförhållanden skjuts isåfall problemet över till någon annan.
– Oavsett arbetsgivare så behöver problem hanteras. Att en privat anordnare tar över uppdraget leder i dessa fall inte till någon förbättring för assistansanvändaren.

Mölndal vill inte kommentera IVO-beslut från 2019

Mölndals kommun har inte velat kommentera IVO:s beslut säger Helena Molker Lovén. Däremot skriver de i ett svar till FUB och att kommunens beslut ger möjlighet till undantag från regeln om anhöriganställningar om kommunen kan säkerställa att assistansanvändaren inte blivit påverkad av någon annan.
– Enligt IVO:s beslut ska det snarare krävas särskilda skäl för att inte tillmötesgå den enskildes önskemål, säger Helena Molker Lovén.

Går emot IVOs uttalanden

Kommunen skriver också i sitt svar att brukaren fortfarande kan välja vem som ska utföra assistansen om hen väljer att vara arbetsgivare själv. De säger att brukaren inte kan kräva att kommunen ska stå för anställningen.
I IVO:s beslut från 2019 hänvisar man till prop 1994/95:77 där det framgår att den enskildes önskemål så långt som möjligt ska tillgodoses av kommunen som därmed blir ansvarig för anställnings- eller uppdragsförhållandet, säger Helena Molker Lovén.

Helena Molker Lovén intervjuades av Kenneth Westberg 2023-06-13

Vidare läsning

Sammanträdesprotokoll 17 april 2023 Mölndals kommun

IVO-beslut från 2019 som kritiserar Östersunds kommun för att ha förbjudit att anhöriga som personliga assistenter

Skicka sidan till: