Mölndals stad, Marja Hedin – ”Nackdelarna överväger fördelarna med PAN-anställningar”

Mölndals Stad

Från 1 sep förbjuder Mölndals Stad nyanställningar av anhörigvårdare och PAN-anställningar tillåts bara i undantagsfall. Detta trots att IVO 2019 dömde ut ett liknande beslut för personlig assistans i Östersund. Marja Hedin, uppdragschef på Vård och omsorgsförvaltningen, anser dock att man har lagstiftningen på sin sida.
– Den enskilde kan fortfarande välja en annan utförare eller bli egen arbetsgivare.

Anhörigvårdare anställs inte från 1 september

Från 1 sep 2023 anställer inte Mölndals Stad, anhörigvårdare, dvs personer som bor tillsammans med den assistansberättigade som personliga assistenter. Beslutet togs av Vård och omsorgsnämnden den 27 april i år, och gäller nyanställningar från 1 sep 2023, säger Marja Hedin.
Vad menar ni med anhörigvårdare, är det samma betydelse som i PAN 20?
– Ja, begreppet ”anhörigvårdare” är detsamma som i ”PAN 20””.

PAN-anställningar bara i undantagsfall

Mölndals Stad har samtidigt beslutat att anställningar på PAN-avtalet inte bör ingås, det ska bara kunna ske i bara i undantagsfall, säger Marja Hedin.
När kan en person anställas via PAN-avtalet från 1 sep 2023?
– Beslutet innebär att PAN-avtal kan ingås i undantagsfall om arbetsgivaren kan säkerställa att det är brukarens önskan och att brukaren inte blivit påverkad av någon annan. Vård- och omsorgsförvaltningen tar tillsammans med kommunens HR-avdelning fram rutiner kring detta.

IVO fördömde ett liknande beslut 2019

IVO har i ett liknande ärende 2019 i Östersunds kommun beslutat att ett generellt förbud mot anhöriganställningar strider mot § 6 i LSS. Marja Hedin anser inte att Mölndals beslut strider mot lagen.
Av förarbetena till lagen framgår att den enskilde ska ges ett avgörande inflytande på vem som ska ge hjälpen, på vilket sätt och när hjälpen ska ges. Detta gäller emellertid endast vid val av utförande av stöd vid insatsen personlig assistans. Den enskilde har alltid rätt att själv vara arbetsgivare för den som utför stödet. Den enskilde har även rätt att välja vem som ska utföra assistansen, men kan inte kräva att anställning ska ske via PAN-avtal eller att vård- och omsorgsförvaltningen ska ansvara för rekryteringsprocessen och anställningen.

FUB har kritiserat beslutet

FUB-Mölndal har kritiserat Mölndals beslut och anser att det skadar den assistansberättigades självbestämmande. Marja Hedin anser däremot att nackdelarna med att ha PAN-anställningar överväger. Kommunen har beskrivit nackdelar som att PAN-anställda bara kan arbeta hos en brukare, inte ingår i en personalgrupp, inte får handledning eller kompetensutveckling.
– Nackdelarna ur brukar-, medarbetar- och arbetsgivarperspektiv, har bedömts vara fler än fördelarna vid anställning enligt PAN-avtal varför vård- och omsorgsnämnden beslutade att i de flesta fall inte ha personer anställda enligt PAN-avtal, men lämna det möjligt för undantag från regeln för personlig assistans, säger Marja Hedin.

Assistansberättigade riskerar beroendeställning

Kommunen skriver också att en nackdel med PAN-anställningar är att den assistansberättigade riskerar bli påverkad av en person som utför stödet och befinner sig i en beroendeställning med risk för missförhållanden då insynen är begränsad. Beslutet kommer utifrån att det förekommit missförhållanden och brister, säger Marja Hedin.
– Bedömning är gjord utifrån uppmärksammade brister utifrån olika kvalitetsområden avseende olika brukare, säger Marja Hedin.

Marja Hedin intervjuades skriftligt av Kenneth Westberg 2023-06-23

Vidare läsning

Beslut 27 april 2023 i Vård och omsorgsnämnden i Mölndals Stad

IVO-beslut 2019 om förbud mot anhöriganställningar i Östersunds kommun


Skicka sidan till: