Henrik KjellbergRegeringen minskar anslaget till timschablonen

Den historiskt låga ökningen av assistansersättningens timschablon på 1,8 % eller 5 kr/timme för 2014 beror på att regeringen minskar anslaget till timschablonen, enligt Henrik Kjellberg, sakkunnig hos Barn- och äldreminister Maria Larsson.
Han säger också att timschablonen från 2015 kan komma att räknas upp enligt PLO, (pris- och löneomräkningen
).

Pengar dras tillbaka fram till 2017

I den del av regeringens budget som behandlar assistansersättning Hälsovård, sjukvård och social omsorg, sid 195 sägs det att anslaget till assistansersättning minskas med 248 miljoner för 2014 eftersom lönekostnaderna/lönebikostnaderna ligger lägre än Försäkringskassan rekommenderade nivå på 87 % av timschablonen. I budgeten sägs det vidare att anslaget för assistansersättning kommer att minskas även för åren 2015, 2016 och 2017 med 254, 259 respektive 263 miljoner kr. Henrik Kjellberg berättar närmare om anledningen till detta.
- När Försäkringskassan ger förslag på ny timschablon (efter att dessförinnan ha hört SKL, Sveriges kommuner och landsting) redovisas övriga kostnader skiljt från arbetskostnader. Av Försäkringskassans förslag framgår att övriga kostnader uppgår, och under 2012 och 2013, har uppgått till knappt 18 procent samtidigt som det framkommer att Försäkringskassans allmänna råd rekommenderar 13 procent. Övriga kostnaders förhållandevis höga andel i förhållande till de allmänna råden har inte alltid legat på så hög nivå i Försäkringskassans förslag (tidigare Riksförsäkringsverkets). Så sent som 2008 låg de exempelvis i förslaget på drygt 14 procent, medan det beräknade utfallet hamnade på cirka 13,5 procent.
Hur stor skulle uppräkningen av timschablonen för 2014 varit om regeringen inte minskat anslaget?
- I underlaget från Försäkringskassan föreslogs att timschablonen skulle öka med 7 kronor. Sveriges Kommuner och Landsting föreslog 8 kronor.

Översynen av timschablonen har fortsatt hög prioritet

Regeringen säger i budgeten att det minskade anslaget fram till 2017 kan komma att ske om den utredning av timschablonen som pågår till februari 2014 inte hunnit ge något resultat i form av ett nytt timschablonsystem.
Kan detta vara ett alternativ till att ändra timschablonen?
- Det regeringen säger i budgetpropositionen är att "I det fall utredningen mot förmodan inte kan genomföras är det inte regeringens avsikt att återgå till det system som gällde före 2014". Det ska inte ses som ett alternativ. Översynen av modellen för ersättning för personlig assistans har fortsatt hög prioritet, säger Henrik Kjellberg.

2015 kan uppräkningen ske lika som för statliga myndigheter

Idag beslutar regeringen hur mycket assistansersättningens timschablon ska höjas efter att ha fått förslag från Försäkringskassan. År 2015 kan timschablonen enligt Henrik Kjellberg istället komma att skrivas upp med PLO (pris- och löneomräkningen).
- En uppskrivning enligt PLO kommer att ske om det inte hunnit komma någon förändring utifrån den utredning av timschablonen som pågår fram till februari 2014. En uppräkning enligt PLO innebär att timschablonen justeras enligt samma modell som regeringen tillämpar när myndigheternas anslag årligen räknas om.

Tar inte hänsyn till avtalade löneökningar i kollektivavtalen

I alla kollektivavtal inom assistans har det för 2014 tecknats löneökningar på ca 2,6 % för personliga assistenter, vilket är mer än uppräkningen på 1,8 %.av timschablonen.
Hur ska ökningen på 1,8 % för 2014 kunna täcka löner och lönebikostnader om det i kollektivavtalen finns planerade lönehöjningar på 2,6 %?
- I frågeställningen jämförs olika storheter - dels ökning av timschablonen, dels ökning av löner. Eftersom timschablonen innehåller andra kostnader än löner så går andelarna inte att jämföra. Dessutom så skiljer sig löner och lönebikostnader åt.
Var ska anordnarna ta medel till kommande löneökningar?
- Löner är något som görs upp i förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare (arbetsmarknadens parter) och är således inte något som regeringen lägger sig i.
Är detta ett sätt att agera mot de överutnyttjande och oskäliga vinster som regeringen anser finns i assistansersättningen?
- Nej, säger Henrik Kjellberg.

Henrik Kjellberg intervjuades av Kenneth Westberg 2013-09-30

Vidare läsning

arbetsgivarverkets hemsida kan man se hur löneomräkningen i PLO varierat kraftigt de senaste åren, den var tex 4,4 % år 2010 och 0 % år 2013.


Skicka sidan till: