Ny offentlig utredning om assistansens kostnader tillsatt

Den 28 mars 2011 annonserade regeringen tillsättandet av utredningen "Åtgärder mot fusk, oegentligheter och överutnyttjande av den statliga assistansersättningen" som ska ledas av Susanne Billum, justitieråd i Högsta Förvaltningsdomstolen. Utredningen ska vara klar den 15 februari 2012. Förutom fusket vill regeringen även utreda den generella kostnadsutvecklingen och se åtgärder med syfte att "komma tillrätta med" kostnadsutvecklingen"

Fusket i Halland utlösande

Två och ett halvt år efter att LSS-kommittén lämnat sitt slutbetänkande är åter dags att utreda kostnaderna och kostnadsökningen för den statliga assistansersättningen. Den här gången är den utlösande orsaken det fusk som rullats upp under 2010. Hittills har det varit tre ärenden i Halland där personer dömts för att ha fått assistansersättning utbetald efter att ha låtsats ha funktionsnedsättningar. Enligt Hallandspolisen är fler fall under utredning, assistansföretag uppges inblandade i bedrägerierna, och fusket sägs vara spritt över hela landet.

Insyn hos anordnarna och timredovisningen kan bli föremål för åtgärder

Direktiven till utredningen är att dels analysera hur stor del av kostnadsutvecklingen som kan hänföras till fusk, oegentligheter och överutnyttjande, beskriva vilket slag av fusk det är och hur det fördelar sig i kostnader. Utredningen ska undersöka hur fusket kan pågå och hur samordningen mellan ansvariga myndigheter på området fungerar. Vidare ska utredningen föreslå åtgärder för att förhindra fusket, särskilt nämns möjligheten till insyn hos assistansanordnarna och hur timredovisningen för assistansersättning fungerar i praktiken.

"Att komma tillrätta med" kostnadsutvecklingen ett andra syfte i utredningen

Utöver att undersöka fusket har utredningen ytterligare ett direktiv, vilket är att analysera grundorsakerna till kostnadsutvecklingen för assistansersättningen, här nämns särskilt övervältring av kostnader mellan huvudmän (stat och kommun). Analysen ska sedan leda till åtgärder med syfte "att komma tillrätta med" kostnadsutvecklingen för den statliga assistansersättningen.

Vidare läsning

Regeringens annonsering av utredningen

Kommittédirektiv för utredningen "Åtgärder mot fusk, oegentligheter och överutnyttjande av den statliga assistansersättningen"


Skicka sidan till: