Joakim Runnerström, jurist, Alberum AB – ”Egna arbetsgivare kan köpa tjänster på samma sätt som en tandläkarklinik”

Joakim Runnerström
Joakim Runnerström

Alberum AB har 80 egna arbetsgivare som kunder som de säljer administrativa tjänster till. Joakim Runnerström avfärdar kritik om att denna typ av bolag är som assistansanordnare utan tillstånd. Han avfärdar även risken att egna arbetsgivare kan bli återbetalningsskyldiga på grund av att bolag som Alberum gör fel i sitt arbete.
– Vi blir skadeståndsskyldiga om vi gör fel i vårt arbete. Den egna arbetsgivaren har ett starkt skydd i konsumentlagstiftning, säger Joakim Runnerström.

Dom i kammarrätten

Kammarrättens dom i Mål nr 6127- 6134-23 innebär enligt Joakim Runnerström, jurist på Alberum AB, att bolag utan tillstånd kan erbjuda administrativa tjänster till assistansberättigade som är egna arbetsgivare.
– Domen innebär att lönehantering, schemaläggning, redovisning och rekrytering utgör administrativa tjänster och inte bara lönehantering som Försäkringskassan hävdat.
Har Helsingborgs kommun överklagat?
– Ja, de har överklagat domen till Högsta förvaltningsdomstolen. Domstolen har avslagit begäran om inhibition vilket innebär att Kammarrättens dom gäller tills vidare. Vi hoppas att Högsta förvaltningsdomstolen beviljar prövningstillstånd så att det blir tydligt för Försäkringskassan och kommunerna vad som gäller.

Erbjuder administrativa tjänster till egna arbetsgivare

Alberum erbjuder service med administrativa tjänster som lönehantering, schemaläggning, redovisning och rekrytering till egna arbetsgivare. Vi förvaltar även assistansersättningen, säger Joakim Runnerström.
– Alla kunder nyttjar inte alla tjänster utan det är olika vad de behöver hjälp med.
Hur många kunder har ni?
– Alberum har ett 80-tal kunder.

Jämför med tandläkarklinik

Joakim Runnerström menar att Alberum inte utför personlig assistans utan endast säljer administrativa tjänster. Han vill jämföra egna arbetsgivare som utför personlig assistans med en tandläkarklinik som bedriver tillståndspliktig tandvårdsverksamhet.
– Tandläkarkliniken kan anlita ett externt bolag för att sköta redovisning, lönehantering till anställda, schemaläggning rekrytering av personal och egentligen allt annat förutom att utföra tandvårdsverksamhet. Det företag tandläkarkliniken anlitar för de här tjänsterna skulle aldrig sägas utöva tandvårdsverksamhet.
Men en tandläkarklinik kan väl troligen anlita en jurist när de skriver avtal eller om något sedan går snett, befinner sig inte en egen arbetsgivare i en mer utsatt position, med tanke på att ni förvaltar deras medel?
Den egna arbetsgivaren är en privatperson så det är klart det finns en skillnad mot ett företag. Som privatperson som köper tjänster har man ett starkt juridiskt skydd som konsument. Till exempel i hur man tolkar avtalsinnehållet enligt lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Vi har tydliga avtal som reglerar hanteringen av våra kunders medel. De hålls helt åtskilda från bolagets egna pengar på klientmedelskonton.

Borde Alberum vara tillståndspliktigt?

Försäkringskassan har i en intervju på Assistanskoll riktat kritik mot vissa administrativa bolag som säljer tjänster till egna arbetsgivare och anser att dessa företag borde ha tillstånd att bedriva personlig assistans.
Försäkringskassan anser kanske att er verksamhet borde vara tillståndspliktig?
– Jag har svårt att föreställa mig hur en tillståndsplikt för administrativa tjänster skulle vara utformad. De krav som idag ställs på assistansanordnare i form av kvalitetsledningssystem, journalföring, lex Sarah m.m. handlar inte om det administrativa arbetet utan tar sikte på utförandet av assistansen. Vad för typ av krav skulle man ställa på lönehantering eller hjälp med rekrytering? Det finns hundratals olika bolag som erbjuder dessa tjänster till arbetsgivare. Däremot vore det bra om det fanns någon typ av extern kvalitetsmärkning, motsvarande IfA- godkännande för assistansbolag.

Var assistansanordnare en kort period 2020

Alberum bedrev personlig assistans under ett annat företagsnamn under 2020, Visa Assistans, som fick indraget tillstånd och under ett halvår bedrevs ingen verksamhet, säger Joakim Runnerström.
– Nuvarande verksamhet och företagsnamn startades i juni 2021. Alberums nuvarande verksamhet är helt oberoende från den tidigare. Vi är medvetna om de uppfattningar som kan finnas kring övergången mellan olika typer av verksamheter. Vi har aktivt arbetat för att klargöra skillnaderna mellan våra tidigare verksamheter och vårt nuvarande erbjudande av administrativa tjänster.

Fortsätter Alberum bedriva assistans trots förlorat tillstånd?

Försäkringskassan anser att det finns aktörer som förlorat tillståndet men som fortsätter att bedriva verksamhet. Assistanskoll frågar om Alberum är ett sådant bolag. Joakim Runnerström svarar att bara för att IVO anser att ett bolag är olämpligt att bedriva personlig assistans innebär det inte att bolaget inte kan utföra administrativa tjänster.
– Det är viktigt att man som egen arbetsgivare bara anlitar någon man har ett förtroende för och ser till att man har ett skriftligt avtal där det finns en tydlig ansvarsfördelning. Sedan ska man också tänka på att många bolag som förlorat tillståndet har gjort det på ytterst lösa grunder. Vi kan se vad som hände med Humana och FMF. Om dessa bolag inte hade överklagat till Förvaltningsrätten respektive Kammarrätten hade de, på felaktiga grunder, inte haft några tillstånd idag. Alla bolag har inte resurserna att driva ärende om indragen tillstånd till domstol.

Kritik mot att Alberum förvaltar assistansersättning

Alberum förvaltar egna arbetsgivares pengar som en administrativ tjänst. När Helsingborgs kommun drev ärendet i Kammarrätten i Göteborg var detta något de ansåg gjorde att Alberum utförde uppgifter som egna arbetsgivare själva borde vara ansvariga för. Joakim Runnerström anser däremot att företaget erbjuder en tjänst för att underlätta och göra ett säkrare arbete.
– I praktiken innebär det att vi kan sköta löneutbetalningar, inbetalningar till Skatteverket, betalning av pensioner och försäkringar m.m. Det är en rent administrativ tjänst, där vi kan hjälpa våra kunder att hålla isär assistansersättningen från deras privata pengar. Det har varit en uppskattad tjänst och vi ser inga problem med det. Kammarrätten har heller inte sett några problem med att vi förvaltar våra kunders assistansersättning
Hur regleras detta i ert avtal med kunden?
– Vi har ett tydligt avtal som reglerar detta. Det är inte ovanligt i konsultbranschen att t.ex. en redovisningskonsult har tillgång till sina klienters bank och även kan göra betalningar. Kunderna ska fokusera på sin kärnverksamhet, det vill säga utföra assistansen, medan en ekonom kan sköta det administrativa.

Risk för återkrav?

I en intervju på Assistanskoll säger Fremia att de oroas av administrativa bolag som säljer tjänster som om de vore assistansanordnare. Fremia varnar för risken att den egna arbetsgivaren kan bli återbetalningsskyldig om det administrativa bolaget gör fel. Assistanskoll frågar Joakim Runnerström om det står i deras avtal med kunden att företaget är skadeståndsskyldigt och ersätter om kunden blir återbetalningsskyldig på grund av något fel i företagets administrativa tjänster eller i förvaltandet av assistansersättningen. Joakim Runnerström svarar att Alberum AB är ansvarigt enligt allmänna skadeståndsprinciper för det arbete som utförs åt kunderna.
– Den som enligt ett avtal utför ett arbete ansvarar för det arbetet gentemot uppdragsgivaren. Om vi skulle göra något fel som orsakar våra klienter en ekonomisk skada tex i form av återkrav så ansvarar vi för det mot klienten och kommer betala för det, säger Joakim Runnerström.

Joakim Runnerström intervjuades av Kenneth Westberg 2024-05-24

Skicka sidan till: