Karl Grunewald anmäler assistansboenden till Socialstyrelsen

Karl GrunewaldDet assistansboende som byggts i Örebro av Vivida Assistans är att betrakta som en gruppbostad enligt Karl Grunewald som nu anmält detta till Socialstyrelsen och Försäkringskassan. Personlig assistans infördes med syftet att befrämja individuellt boende menar han.

Anmälan till Socialstyrelsen och Försäkringskassan i Örebro

Karl Grunewald, barnpsykiater och fd medicinalråd på Socialstyrelsens handikappbyrå har under sitt yrkesliv arbetat för rättigheter för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och deras integrering i det vanliga samhället. Han är numera redaktör för tidskriften Intra som ges ut av stiftelsen Utvecklingsstörda i fokus och reagerar starkt på att denna typ av boenden byggs för assistansberättigade.
- Det inte är tillåtet enligt Socialförsäkringsbalken 106 kap, 24 a § att bevilja assistansersättning till personer som bor i en gruppbostad. Jag anmälde detta muntligt till både Socialstyrelsen och Försäkringskassan i Örebro, båda svarade senare att de har beslutat inleda en tillsyn.
Karl Grunewald har även gjort en anmälan till Statskontoret som har ett regeringsuppdrag i att kontrollera Försäkringskassans kontroll av hur assistansersättning används.
- Det borde ligga i deras intresse att veta att assistansersättning beviljas till personer som bor i gruppbostäder, eftersom detta också innebär en övervältring av kostnader från kommunerna till staten.

Återgång till institutionsboende

Vid sidan om LSS-insatsen personlig assistans finns LSS-insatsen bostad med särskild service, vilket kan vara en servicebostad eller en gruppbostad. I de förra får personalen utgöras av en personlig assistent, men ej i de senare. Totalt har 23 000 personer bostad med särskild service, varav de flesta bor i gruppbostad. Karl Grunewald är inte är motståndare till gruppbostäder, men det är inte tillåtet att assistenter arbetar där säger han.
- Jag vill erinra om att personlig assistans infördes just för att befrämja individuellt boende som en motvikt till gruppbostäder. Det är därför som personlig assistans är tillåtet i servicebostäder men inte i gruppbostäder.
Vivida Assistans säger att även om det finns gemensamhetsutrymmen har alla som bor i boendet fortfarande sina egna personliga assistenter. Karl Grunewald anser dock att sannolikheten är stor att det i längden blir ett sluttande plan mot mer kollektiv personal.
- Kalles assistent kan ju få timmar godkända även för Per. Detta kan även förstärkas om Försäkringskassan drar ner på assistanstimmar eller av ekonomiska skäl hos assistansföretaget.
Vivida säger att det finns en efterfrågan från anhöriga på sådana här boenden..
- Anhörigas önskemål om tryggheten för sina barn i ett gruppboende kan jag förstå, men deras val gäller inte om det ska vara personlig assistans eller vårdpersonal, säger Karl Grunewald.

Karl Grunewald intervjuades av Kenneth Westberg 2011-02-18

Vidare läsning

Karl Grunewalds anmälan till Statskontoret med PM angående bostad med särskild service enligt LSS

Patrik Anselm, Vivida Assistans, svarar på frågor och kritik om assistansboenden

Wenche Willumsen, DHR - "särskilda boenden för assistansberättigade är ett steg tillbaka"

Vilhelm Ekensteen, IfA - "Jag kan inte generellt se varför assistansanvändare frivilligt skulle "klumpa ihop" sina bostäder"

Karin Hellström, Assistansenheten i Årsta-Enskede-Vantör - "Boendeservicen återuppstår om nedskärningarna i assistansen fortsätter"

Skicka sidan till: