Assistansersättning ersätts av LSS-bostäder

Karin Flyckt
Karin Flyckt

Samtidigt som alltfler förlorat sin assistansersättning ökade antalet LSS-bostäder med 25 % mellan 2007 och 2016. Av de som förlorade sin assistansersättning okt 2007 - okt 2008 bodde 37 % i en LSS-bostad 2016.

Socialstyrelsens statistik Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning (sid 31) visar att antalet LSS-bostäder ökat med 25 % från 21 600 år 2007 till 27 098 år 2016. Karin Flyckt samordnare för funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen säger att det dels kan bero på att befolkningen ökat, att vissa personer som tidigare bott i särskilt boende enligt SoL numera bor i bostad med särskild service enligt LSS. Det kan också handla om att personer som tidigare haft annat stöd.
– Det finns flera exempel på att personer som fått sin assistansersättning indragen istället beviljats LSS-bostad, säger Karin Flyckt.

37 % bor i LSS-bostad åtta år senare

I samma rapport, sid 17-21 visas det att av de som fick sin assistansersättning indragen mellan okt 2007 och okt 2008 (239 personer) hade 37 % 2016 bostad med särskild service istället för assistansersättning. 11 % hade återfått sin assistansersättning och 12 % hade fått kommunalt beviljad personlig assistans. 15 % hade hemtjänst och 13 % hade andra SoL insatser.

Oklart vad som skett många

20 % i undersökningsgruppen hade inte stöd varken via SoL eller LSS åtta år efteråt. Några av dessa personer var över 65 år och fick troligen stöd från äldreomsorgen, säger Karin Flyckt. Vilket stöd de övriga fick är oklart.
– Vi kan inte med säkerhet uttala oss om dessa 20%, men vi bedömer att de flesta torde stå helt utan stöd från socialtjänsten.

Vad är då en LSS-bostad?

LSS-bostäder delas upp det i gruppboende, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad. I ett gruppboende är flera mindre lägenheter med gemensamma utrymmen, där gemensam personal ger service ges dygnet runt. Servicebostad är egna lägenheter med tillgång till gemensam personal. De är ofta samlade i samma eller kringliggande hus. Av dessa fanns det 26 460 i okt 2016. Det finns ingen statistik över hur stor andel som är gruppboenden eller servicebostäder.

Annan särskilt anpassad bostad för vuxna är en anpassad bostad men utan fast bemanning. Den kan kombineras med personlig assistans, ledsagarservice eller hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Av denna typ finns det 638 i okt 2016.

Finns även boenden via Socialtjänstlagen

Personer upp till 64 år med funktionsnedsättning kan även bo i särskilt boende enligt SoL. Enligt Socialstyrelsens statistik fanns det 4 280 sådana boenden okt 2016. Det är inte lika tydligt vilka personer det rör sig om, säger Karin Flyckt.
– Många gånger är det personer med psykisk funktionsnedsättning som bor i sådana boenden, men det behöver inte vara så. I socialtjänstlagen står: ”Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende.”

Oklart hur många boenden som finns via privata företag

Assistanskoll har tidigare skrivit om att privata assistansföretag bygger boenden i särskilda hus för sina kunder. Detta mötte stark kritik av tex Karl Grünewald i en intervju på Assistanskoll. Karin Flyckt har dock inga uppgifter om hur många personer under 65 år som bor i gruppboenden som byggts av privata företag , tex assistansföretag?
– Nej, vi har bara uppgifter om hur många beslut om insatser som kommunerna fattar, säger Karin Flyckt.

Karin Flyckt intervjuades av Kenneth Westberg 2017-11-20

Vidare läsning

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – Lägesrapport 2017

Skicka sidan till: