Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig, IfA – ”Gruppbostäder kan ha institutionsliknande drag”

Sophie KarlssonOm ett hjälpbehov kan ge rätt till antingen personlig assistans eller gruppbostad ska det vara upp till personen att ansöka om den insats hen helst vill ha, säger Sophie Karlsson.
– Den enskilde ska inte kunna nekas assistans med hänvisning till gruppbostad, vilket ibland händer.

Gruppbostäder kan ha institutionsliknande drag

I Bostad med särskild service är gruppbostäder en av tre undergrupper. De är inte en institution i sig menar Sophie Karlsson men det kan finnas institutionsliknande inslag i utformningen av insatsen.
– Den enskilde kan vara begränsad i sitt självbestämmande och behöva anpassa sig till olika begränsningar i strukturen kring boendet. Det kan vara att hen inte kan välja vem som hjälper till med vad och på vilket sätt.
Ska inte den som vill kunna bo i en gruppbostad…
– Självklart ska de som vill kunna bo i gruppbostad också kunna göra det, precis som medborgare i gemen kan välja hur en vill bo.

Även assistans kan ha institutionsliknande drag

Det kan även finnas institutionsliknande omständigheter för personer som har personlig assistans, säger Sophie Karlsson. Därför är det alltid viktigt att sätta den enskildes självbestämmande i fokus och utforma assistansen efter personens vilja.
– Om personen har svårt att uttrycka sin vilja måste det finnas personer i omgivningen med kompetens och kunskap om hen, så att behoven tillgodoses.

Personalbemanningen avgörande

Begränsningar i möjligheter att välja aktiviteter och vad man vill göra i en gruppbostad kan ofta kopplas till personalbemanningen menar Sophie Karlsson. Om samma personal ska tillgodose flera boendes önskemål och vilja samtidigt kan inte alla få sina behov tillgodosedda när det behövs.
– Säg att det finns sex boende och fyra personal i en gruppbostad. Om fem boende då behöver hjälp samtidigt kommer flera att inte kunna göra det de vill, t ex gå på stan, träffa sina vänner, gå på toaletten, städa sin lägenhet, laga den middag en vill äta eller vad det nu är personen ville göra. Det finns heller inte möjlighet att välja vem en vill ska hjälpa en.

Att välja vem man vill bo med

Andra begränsningar i en gruppbostad, kan enligt Sophie Karlsson vara möjligheten att kunna välja bostad och vilka man bor tillsammans med.
– Samhället tvingar inte gemene person att bo kollektivt tillsammans med personer en inte känner och personer med omfattande hjälpbehov/assistansbehov ska inte heller tvingas till kollektivt boende mot sin vilja. Att bilda familj eller bo tillsammans med en partner är heller inte något som gruppbostäder är utformade för.
Behöver inte vissa personer den sociala gemenskap som kan finnas i gruppboenden?
– Det kan finnas de som kan ha behov av den sociala gemenskap som gruppbostäder kan erbjuda, men det vore positivt om detta går att finna på andra sätt än genom gruppbostad. Tanken med t ex personlig assistans är att möjliggöra sociala kontakter och delaktighet i samhället som vem som helst utan att vara hänvisad till en viss grupp.

Kan gå emot flera artiklar i Funktionsrättskonventionen

Sophie Karlsson anser att gruppbostäder kan bryta mot flera olika artiklar i Funktionsrättskonventionen, t ex artikel 19.
– Artikel 19 beskriver möjligheten att välja hur en vill bo, med vem och hur en vill utforma sin vardag och vem som ska assistera en. Att bo i gruppbostad och bilda familj eller bo tillsammans med någon är heller inte något som gruppbostäder är utformade för, vilket kan strida mot t ex Artikel 23. En gruppbostad kan innebära stora begränsningar i möjligheterna att leva sitt liv som en vill och delta i olika aktiviteter mm, vilket kan stå i strid med Artikel 30.
Hur ska en gruppbostad se ut för att skapa mesta möjliga självbestämmande?
– Det krävs ett omfattande arbete med att utveckla gruppbostäders utformning om det skulle var möjligt med självbestämmande motsvarande övriga medborgares självbestämmande. Strukturen kring personalen behöver tex vara annorlunda.

ILI startar projekt om självbestämmandet

Den 1 april startade Independent Living Institute, ILI, ett nytt projekt - Artikel 19 som verktyg, som är en fortsättning på projektet Lagen som verktyg. Namnet syftar på Artikel 19 i Funktionsrättskonvention som handlar om självbestämmande. Projektet ska granska hur Sverige lever upp till definitionen av självbestämmande i Artikel 19 och kommer att studera tex graden av självbestämmande för personer som bor i boende med särskild service.
Hur ser du på att ILI startar ett sådant projekt?
– Det låter som ett bra projekt. Det är viktigt att självbestämmandet lyfts. Fortfarande får självbestämmandet stå tillbaka när andra intressen prioriteras från statens sida, säger Sophie Karlsson.

Sophie Karlsson intervjuades av Kenneth Westberg 2019-04-26

Skicka sidan till: