Regeringen föreslår inspektioner i hemmet för att stävja fusk

Regeringen beslutade igår, 7 juni, om olika åtgärder för att minska fusk och överutnyttjande med assistansersättningen. Förslaget innebär bland annat att Socialstyrelsen ska få göra tillsynsinspektion i bostaden. Förslaget går nu på remiss till lagrådet för godkännande.

Tidigare i år kom betänkandet "Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6)". Sedan dess har myndigheter och organisationer lämnat sina remissvar till regeringen. Nu har regeringen beslutat om en lagrådsremiss. I ett pressmeddelande säger barn- och äldreminister Maria Larsson:

- Det är mycket angeläget att bevara förtroendet för assistansersättningen som en pålitlig och hållbar förmån. Genom åtgärderna i lagrådsremissen kan vi stävja fusk och överutnyttjande, utan att förändra assistansens grundläggande - och mycket uppskattade - fokus på rättigheter och deltagande i samhällslivet. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Några av förslagen i korthet:

- Socialstyrelsens ska kontrollera tillståndshavares lämplighet utifrån de krav som ställs. Tillstånd får återkallas, bla om tillståndshavaren inte uppfyller lämplighetskraven som ställs för att beviljas tillstånd.

- Assistansersättning ska endast få betalas ut till den försäkrade, till kommunen eller till tillståndshavare.

- Socialstyrelsen ska ha rätt att utföra tillsynsinspektion i bostaden när assistans utförs av någon närstående eller som lever i hushållsgemenskap med den assistansberättigade, och som inte är anställd av kommunen. Försäkringskassan respektive kommunen ska under samma förutsättningar ha rätt att besöka den assistansberättigade för att utreda behovet av assistans. Om myndigheterna utan giltig anledning vägras att komma in i bostaden får det ekonomiska stödet eller assistansersättningen dras in eller sättas ned.

- Nuvarande bestämmelse att ersättning som en person själv lämnar till någon som han eller hon lever i hushållsgemenskap med inte anses som kostnad för personlig assistans ska tas bort.

- Anmälningsskyldighet för kommunen till Försäkringskassan då det finns anledning att anta att assistansersättning används för annat än personlig assistans, bla. - Såväl kommunen som Försäkringskassan ska anmäla till Socialstyrelsen om det finns anledning att anta att ett tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas.

- Arbetsgivare föreslås bli skyldiga att lämna sådana uppgifter till kommunen och Försäkringskassan om anställda assistenter som krävs för kontroll av att vissa förutsättningar för ersättning är uppfyllda.

- Försäkringskassan ska få göra förfrågningar hos assistansanordnare när det behövs för bedömningen av frågan om ersättning.

- Regeringen föreslår också att Försäkringskassan ska kunna begära att en försäkrad deltar i utredning för bedömning av behovet av hjälp i den dagliga livsföringen. God man får fortsätta utföra assistans

Regeringen skriver i pressmeddelandet att de inte valt att genomföra några av utredningens förslag, delvis på grund av remissynpunkter. Det gäller tex förslaget om att ersättning inte ska lämnas när assistans utförs av en person som i egenskap av god man, förvaltare eller ombud samtidigt företräder en assistansberättigad som fyllt 18 år. Dessa frågor får i stället Socialstyrelsen i uppdrag att titta närmare på.

Nu ska lagrådet granska regeringens förslag. Nästa steg är att regeringen lämnar en proposition till riksdagen. Propositionen ska sedan behandlas i riksdagens utskott, innan ett beslut i riksdagen kan tas.

Läs regeringens pressmeddelande Regeringens pressmeddelande

Läs lagrådsremissen Regeringens lagrådsremiss

Se lagstiftningskedjan Hur en lag kommer till

Läs utredningen "Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6)"

Remissvar på utredningen Glimtar ur remissvaren till fuskutredningen

SKL: Behovsbedömningar bör kunna göras i vardagen

Skicka sidan till: