Per Granath, Humana Group - "Riskkapitalföretag har visat intresse för oss"

Assistansia är branschens största privata assistansföretag, med drygt 1000 kunder. Sedan 2006 ingår Assistansia tillsammans med Din Assistans i Humana Group. Enligt Humanas VD Per Granath har flera riskkapitalföretag visat intresse för att köpa Humana Group.

Per Granath om Humanakoncernen och framtidsplanerna för denna

Per Granath säger att ägarna hittills inte varit intresserade av att sälja eftersom man ser stora möjligheter att själva vidareutveckla koncernen.
- För att ett partnerskap med en extern ägare ska vara av intresse, måste det tillföras mer än pengar. En investerare som kan underlätta för oss att komma in på nya marknader och i verksamhetssegment som vi vill bredda oss inom, kan vi nog tänka oss att diskutera med.
Humana Group är moderbolag i en koncern där de helägda bolagen Assistansia och Din Assistans i Östersund ingår. Assistansias grundare, Mikael Fahlander och Ibrahim Kadra finns kvar som ägare men i samband med att Humana Group bildades 2006 köpte ett antal investerare inklusive Per Granath in sig i koncernen.
- Några av oss jobbar nu operativt i verksamheten och några sitter i styrelsen. Vi som kom in har alla stor erfarenhet av att bygga och leda stora tjänsteföretag.
Motiven för att engagera sig i Humanakoncernen var enligt Per Granath dels att han såg en utvecklingspotential i verksamheten och dels en möjlighet att vara med och utveckla hela vård- och omsorgssektorn.
- Vi upplever en tillfredsställelse i att kunna bidra till att skapa ökad samhällsnytta i en sektor som berör alla medborgare.
Humanakoncernens framgång baseras enligt Per Granath två huvudfokus, dels att skapa största möjliga kundnytta, dels att producera omsorgstjänster av hög kvalitet så effektivt sätt som möjligt.
- Målsättningen är att under kommande år skapa en koncern med en betydligt högre omsättning. Vi vill bredda vårt tjänsteutbud inom LSS-området med exempelvis LSS-boenden, daglig verksamhet, och andra LSS-tjänster men även SoL-insatser som hemtjänst och ledsagning.
Per Granath tror att marknadstillväxten kommer att avta något framöver eftersom regeringen har en ambition att dämpa kostnadsutvecklingen för personlig assistans. Trots detta tror han att marknaden, som idag är värd nära 20 miljarder, kommer att erbjuda fortsatt stora affärsutvecklingsmöjligheter.
- Har man som vi endast en dryg miljard i omsättning, kommer det att dröja länge innan vi slår i taket, vi vill växa organiskt och genom förvärv av företag. Idag har vi drygt fem procent av marknaden, det borde kunna vara mycket mer.

Per Granath om att riskkapitalföretag köper in sig inom personlig assistans

Den senaste utvecklingen där riskkapitalföretag förvärvat Frösunda och Olivia ser Per Granath som startpunkten på en koncentrations- och struktureringsprocess i branschen.
- Praktikertjänsts försäljning av Frösunda är det som satt igång affärsaktiviteten i marknaden. Praktikertjänst ville renodla sin verksamhet och sålde innan LSS-kommittén presenterade nya lagförslag som ändrar förutsättningarna i branschen. Oliviaaffären är avsevärt mindre men har ändå bedömts som attraktiv av riskkapitalbranschen. Nyligen har ägarna till Argolis/Marks Assistans, en koncern av ungefär motsvarande storlek som Olivia, annonserat att även detta företag är till salu. Det innebär att tre av branschens fem största företag kommer att ha bytt ägare inom loppet av ett halvår.
Försäljningarna av Frösunda, Olivia och - inom kort Argolis/Marks är enligt Per Granath början på stora förändringar i branschen, en process som enligt honom kan jämföras med utvecklingen av bemanningsbranschen på 90-talet.
- Assistansbranschen är mycket fragmenterad - det finns över 400 företag - och måste betraktas som en i hög grad omogen bransch. Bemanningsbranschen hade en likartad struktur på 90-talet, därefter skapades större koncerner och idag är alla de ledande bemanningsföretagen välskötta och hela branschen respekterad. Vi kommer med stor sannolikhet att se en liknande utveckling för assistansbranschen.
Per Granath menar att det är logiskt att riskkapitalföretag nu börjat köpa upp assistansföretag eftersom alla stora vård & omsorgsföretag, med undantag för Praktikertjänst, ägs av riskkapitalister och investeringarna hittills varit mycket lönsamma, till exempel vad gäller Capio, Ambea(moderbolag till Carema), Attendo och Aleris.
- Vård & omsorgsbranschen öppnades för privata aktörer för drygt tio år sedan. Kombinationen av hög tillväxt, stabila marknadsförutsättningar och förhållandevis låg risk gör branschen attraktiv för riskkapitalisterna. Nu har dessa aktörer identifierat även assistansbranschen som ett intressant investeringsområde. Bolagen får dock inte vara för små, det krävs större assistansföretag för att vinsterna ska bli intressanta och därför kommer vi att få se många fler affärer under kommande år.
Per Granath välkomnar den här utvecklingen och säger att Humana Group vill vara med som ett branschledande företag och driva på struktureringen av marknaden.
- Det har talats för lite om effektivitet inom personlig assistans. Vi har som stor aktör allt att vinna på att assistansbranschens legitimitet ökar och ser gärna att det växer upp fler stora företag som hjälper oss att vidareutveckla och professionalisera branschen. Att företag gör vinster tycker jag inte är något negativt, det betyder vanligtvis att de gör ett bra jobb och har nöjda kunder.
Ser du nackdelar med riskkapital inom personlig assistans?
- Det skulle isåfall vara att riskkapitalföretag kan vara lite kortsiktiga och har en investeringshorisont som inte är längre än 3-5 år.
Finns det risker för oligopolbildning och att små assistansföretag försvinner?
- Jag tror det finns ett utrymme för små leverantörer om de arbetar fokuserat. Om några familjer bildar ett litet lokalt företag skapar det en närhet som är svårt att matcha för ett större företag, säger Per Granath som menar att det är medelstora företag som får det svårast eftersom ett litet företag kan ha en enkel administration och ett stort företag har stordriftsfördelar. Ett företag i mitten däremot kanske måste ha lika bra administrativa system som ett större, vilket ger en högre kostnad relativt sett per kund.

Per Granath om hur LSS-kommittén kan komma att påverka branschen

Hittills har inte de riktigt stora aktörerna, som de stora privata vårdföretagen gett sig in branschen, vilket Per Granath tolkar som att de avvaktar vad LSS-kommittén kommer fram till i sitt slutbetänkande.
- Flera stora aktörer är fortsatt oroliga för hur framtida lagändringar kan komma att ändra de affärsmässiga villkoren och väljer därför att avvakta. Kommande lagändringar med högre krav på aktörerna exempelvis med certifiering, striktare ekonomisk uppföljning och kvalitetssystem kommer troligtvis att slå ut vissa aktörer och leda till att andra köps upp.
Per Granath är positiv till den nyligen antagna propositionen "Kostnader för personlig assistans" med krav på redovisning av assistansomkostnader. Han menar att detta kommer att få fler seriösa aktörer att vilja investera.
- Vi är positiva till att det blir mindre utrymme för lösningar som det kanske inte var tänkt skulle finnas från början.
Assistansia har ju kritiserats för att ha drivit fram det nya regelverket genom att ha använt sig av oredovisade assistansomkostnader?
- Jag är medveten om det, men idag välkomnar vi de här förändringarna. Vi kommer även fortsättningsvis att i stor utsträckning kunna erbjuda kostnadstäckning för stora assistansomkostnader, så länge de kan godkännas och redovisas korrekt. Vårt effektiva arbetssätt gör att vi kan erbjuda ett bra paket till våra kunder i vilket regelsystem som helst.
Hur ser du på att egna arbetsgivare inte längre kan spara pengar i en ekonomisk buffert?
- Vi är förvånade över att man inte lyssnat på kritiken, vi kan inte se att det skulle fördyra reformen, det skapar snarare en flexibilitet. Vi tycker tvärtom att det ska finnas utrymme för detta. Man kan tänka att vi som konkurrent borde tycka annorlunda men det är en liten del av marknaden, samtidigt som jag anser att de som vill driva assistans i egen regi måste kunna göra detta. Lagändringen kommer att göra det svårare att upprätthålla en av huvudintentionerna med reformen, att kunna leva ett liv som andra. Då ska man kunna resa i sitt arbete, åka på habilitering eller en semester. Sådant kan bli svårt att genomföra nu för egna arbetsgivare.
Hur ser du på statligt eller kommunalt huvudmannaskap?
- Det är kommitténs största fråga, vi har ingen stark åsikt här, det finns för och nackdelar med båda alternativen. Jag tror dock att ett statligt huvudmannaskap skulle gynna likabehandlingen av de assistansberättigade, eftersom praxis kan skilja sig mellan kommunerna. Å andra sidan skulle lite av närheten i besluten kunna förloras vid ett statligt huvudmannaskap.
Hur ser du på förslaget att minst 85 procent av assistansersättningen ska gå till lönekostnader?
- I vårt remissvar till delbetänkandet föreslog vi att det här förslaget ska införas tillsammans med reglerna om redovisning och återbetalning, kanske inte exakt den procentsatsen, den är lite för hög, 80 procent vore rimligare. Det skulle garantera att assistansersättningen inte försvinner iväg till annat än den är tänkt för och skulle vara en garanti mot oskäliga vinster. Dessutom skulle assistansanordnarna pressas att bli mer effektiva.
Per Strömberg, professor på Handelshögskolan, anser att 85-procentförslaget vore negativt för riskkapitalföretag.
- Självklart, det minskar ju möjligheten att tjäna pengar, men vi menar att det fortfarande finns utrymme för rimliga vinster, säger Per Granath.

Per Granath intervjuades av Kenneth Westberg 2008-04-08
Länk: www.humanagroup.se


Skicka sidan till: