Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Regeringen måste hålla löftet till assistansanordnarna”

Pia SteenslandPrivata assistansanordnare riskerar att inte få merkostnadsersättning för utgifter kopplat till Covid 19, tex skyddsutrustning. Problemet ligger i hur förordningen som ska reglera detta är skriven, säger Pia Steensland.
– Det kommer rapporter från flera håll i landet att kommunerna bedömer att assistansanordnare inte omfattas.

Problem i förordningens lydelse

Regeringen beskriver i förordningen (2020:193) hur staten via Socialstyrelsen ska stå för merkostnader kopplat för covid–19, till hälso och sjukvård och socialtjänst. För privata anordnare ska ansökningarna förmedlas av kommuner och regioner. Att assistansanordnare nu nekas att söka beror enligt Pia Steensland, KD-ledamot i Socialutskottet sannolikt i hur förordningen är skriven.
– Förordningen säger: ”Statsbidrag får även lämnas till regioner och kommuner för merkostnader då skötseln av en kommunal angelägenhet överlämnats till en juridisk person eller enskild individ…”.
Detta betyder enligt Pia Steensland att privata aktörer inom vård och omsorg får del av merkostnadsersättningen bara om de arbetar på uppdrag av kommun och region.
– Problemet tycks vara att privata assistansanordnare exkluderas eftersom de arbetar på uppdrag av enskilda assistansanvändare.

Socialministern har lovat…

Regeringen har sedan början av pandemin uttryckligen sagt att brist på pengar inte ska stå i vägen för smittskyddsåtgärder, säger Pia Steensland.
– Socialministern har lovat, dels i svar på direkt fråga ifrån mig i Socialutskottet och dels i en intervju på Assistanskoll den 15 maj, att assistansanordnare ska omfattas av merkostnadsersättningen. Nu ser löftet ut att brytas.

”Socialministern ger luddiga svar”

Pia Steensland ställde nyligen en skriftlig fråga till socialministern om hur regeringen i enlighet med tidigare löfte kommer säkerställa att även privata anordnare av personlig assistans kommer att omfattas av merkostnadsersättningen för kostnader relaterade till covid–19. Lena Hallengren svarade den 28 augusti att Det är kommunerna i detta fall som, utifrån anvisningar från Socialstyrelsen, avgör vilka verksamheter inom den egna kommunen som får ersättning. Jag har dock uppmärksammat frågan.” Svaret är en besvikelse, säger Pia Steensland.
– Eftersom ministern upprepade gånger sagt att assistansanordnare ska få ta del av merkostnadsersättningen hade jag förväntat mig ett svar som uttryckte större förståelse för situationen. Framför allt hade jag förväntat mig att ministern skulle visa vilja och handlingskraft för att rätta till det misstag som uppenbarligen har skett.

Orimligt att assistansanordnare inte skulle få ersättning

Det är orimligt att assistansbranschen inte skulle få det utlovade stödet säger Pia Steensland. Det är nödvändigt för att täcka de extraordinära corona-relaterade-kostnaderna som de har haft under våren och för att de fullt ut även framgent ska kunna säkerställa att smitta inte sprids mellan personal och assistanstagare.
– Regeringen och socialministern måste hålla fast vid sitt löfte. Jag förväntar mig att de hittar en kreativ lösning så att även assistansanordnare får ersättning för sina merkostnader. Om de seriösa anordnarna som redan har en ekonomiskt pressad situation, inte minst av eftersläpningen i uppräkningen av timersättningen, inte får ersättning för sina merkostnader kommer det drabba kvaliteten på verksamheten. I slutändan är det personer med funktionsnedsättning som drabbas hårdast – igen.

Bör skötas av Försäkringskassan

En lösning vore enligt Pia Steensland att Försäkringskassan får i uppdrag att ansvara för ansökan och utbetalning av ersättningen till assistansanordnarna.
– Det finns säkert fler lösningar. Jag har idag därför ställt en ny skriftlig fråga till socialministern där jag undrar om hon är villig att hitta en speciallösning för att säkerställa att assistansanordnarna får ersättning för sina merkostnader.
Behövs fler åtgärder?
– Det sista datumet för pågående ansökningar om merkostnadsersättningen är den 31 augusti. Ett eventuellt nytt uppdrag om fördelning av merkostnadsersättning till assistansanordnare måste därför ta hänsyn till covid–19 relaterade kostnader som inträffade tidigare under pandemin, säger Pia Steensland.

Pia Steensland intervjuades av Kenneth Westberg 2020-08-28

Skicka sidan till: