Pia Steensland, KD, Socialutskottet – ”Bra besked från socialministern om skyddsutrustning till privata aktörer”

Pia SteenslandPrivata anordnare ska kompenseras för merkostnader pga Corona via kommunerna och även få del av kostnadsfri handsprit och skyddsutrustning från det nationella krisförsörjningssystemet. Detta sade Lena Hallengren i Socialutskottet den 6 maj enligt Pia Steensland.
– Vi får samtidigt inte glömma krisen i assistansen och vi bör utreda om personer över 65 som bedöms tillhöra personkrets 3 ska kunna söka personlig assistans, säger Pia Steensland.

Privata har rätt till skyddsutrustning vid akuta behov

Privata assistansanordnare har arbetsmiljöansvar för skyddsutrustning till personliga assistenter. Det har varit svårt för framförallt mindre aktörer att få tag i skyddsutrustning i dagens bristsituation säger Pia Steensland, Kristdemokraterna, som frågade Lena Hallengren om privata anordnare kan få skyddsutrustning via det nationella krisförsörjningssystemet som Socialstyrelsen administrerar och som kommunerna kan söka i via länsstyrelserna.
Lena Hallengren svarade att även de privata aktörerna ska kunna ta del av det nationella krisförsörjningssystemet. För att inte för många ska ”belasta” det digitala systemet bör kommunerna samla information om bristsituation hos privata aktörer och rapportera vidare. Det nationella systemet ska komplettera kommuners, regioners och privata aktörers egna inköp av skyddsmaterial och ska användas för akuta behov inom 48 timmar.

Dela med sig av kostnadsfri handsprit

Regeringen har kostnadsfritt fördelat handsprit till kommunerna. Det har varit en viktig del i att minska smittspridningen, säger Pia Steensland.
– Tyvärr har det varit mycket olika i kommunerna om privata assistansanordnare får ta del av den kostnadsfria handspriten.
Pia Steensland frågade Lena Hallengren om kommunerna ska dela med sig av handspriten till privata aktörer.
Lena Hallengren svarade att regeringens avsikt är att handspriten ska fördelas även till de privata aktörer som utför omsorgsverksamhet. Beräkningarna för åtgången av handspriten är gjorda utifrån det antagandet.

Privata ska kompenseras för Coronakostnader

Pia Steensland är positiv till att regeringen sagt att staten ska stå för extra kostnader i vård och omsorg för smittskyddsåtgärder och vård av personer som insjuknat i covid–19. Kommuner och regioner kompenseras här genom generella anslag. Pia Steensland frågade Lena Hallengren om även de privata aktörerna i tex assistans får ersättning för extra kostnader pga corona–pandemin.
Lena Hallengren svarade att även privata aktörer ska kompenseras. Det ska ske genom att kommuner och regioner ansöker om ersättning för extraordinära kostnader i verksamhet som på deras uppdrag utförs av en privat aktör. När den statliga ersättningen har betalats ut så ska kommun/region ersätta privata aktörer.

Lena Hallengren avvisade SKR:s hemställan

Socialministern avvisade SKR:s hemställan den 23 mars om att kunna upphäva SoL och LSS–beslut för att tex kunna prioritera mellan olika behov i en Coronakris. Den 24 april lämnade SKR in en ny hemställan med i stort samma innehåll, förutom att SKR gav konkreta lagförslag. Pia Steensland frågade här Lena Hallengren hur regeringen ska hantera SKR:s senaste hemställan.
Lena Hallengren svarade att regeringen inte kommer att hörsamma en hemställan med generell önskan om att inskränka gynnande individuella beslut i SoL och LSS.

Nöjd med Socialministerns besked

Pia Steensland är nöjd med att socialministern är tydlig med att även de privata aktörerna omfattas av de nationella stödinsatserna.
– Jag uppskattar också att regeringen återigen avvisar SKRs hemställan och inte tillåter kommunerna att upphäva gynnande SoL eller LSS beslut under corona-pandemin. Jag förstår att det är ansträngt för kommunerna, men insatser som ska stödja en människas behov för att klara vardagen måste prioriteras.
Finns det fler oklarheter kring skyddsutrustning och kommunernas ansvar?
– Nej, egentligen inte. Det är viktigt att de privata anordnarna utifrån arbetsmiljölagen gör sitt yttersta för att tillgodose det egna behovet av skyddsutrustning. Samtidigt är ett gott samarbete med kommunerna viktigt för att på bästa sätt få tillgång till de regionala och nationella stödsystemen för de mest akuta behoven.

LSS-personal bör testas för Covid 19

Även generaldirektör Johan Carlson och andra representanter för Folkhälsomyndigheten, FHM besökte Socialutskottet den 6 maj för att informera kring corona-pandemin. Pia Steensland anser att det har varit en otydlighet kring om LSS–verksamhet ingår i begreppet ”omsorg” som FHM nämner i sina rekommendationer för testning för diagnos av covid-19.
– Det skiljer sig mellan olika regioner om de bedömer att LSS–verksamhet ingår i omsorg. I vissa regioner bedömer man att enbart äldreomsorgen ingår.
Pia Steensland frågade därför FHM om de i rekommendationen för ”Provtagningsindikation för covid–19”.kan tydliggöra att även LSS–verksamhet inklusive personlig assistans ingår.
– Myndigheten svarade att de ser behovet av en ökad tydlighet kring att LSS–verksamhet inkl assistans ingår i kategorin ”omsorg”. Nu har det gått några dagar sedan jag ställde frågan och det gläder mig att myndigheten har förtydligat rekommendationen och skriver att ”omsorg” i detta sammanhang innefattar äldreomsorg och funktionshinderomsorg, men inte barnomsorg.

Vill utreda assistans efter 65

Hans Winberg, Leading health care menar att personlig assistans har stora fördelar jämfört med hemtjänst när det gäller smittspridning genom att färre personer är anställda och att relationerna blir starkare.
Hur ser du på det?
– Jag kan bara instämma i att den trygghet och tillit som byggs upp mellan ett fåtal personer inom personlig assistans har många fördelar, inte minst när det gäller minskad risk för smittspridning, jämfört med situationen inom hemtjänsten.
Hur ser du på att göra det möjligt för äldre över 65 år att kunna ansöka om personlig assistans?
– Vi har sagt att det vore värdefullt att utreda denna möjlighet för att personer över 65 år som bedöms tillhöra personkrets 3, alltså personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande.

Nya vägledningen förvärrar assistanskrisen

Pia Steensland avslutar med att säga att vi inte får låta coronapandemin överskugga den akuta krisen inom personlig assistans. Antalet assistansberättigade minskar fortfarande varje månad och över 8 av 10 får nej vid en nyansökan. I Försäkringskassans nya vägledning sid 93-94 sägs det att det grundläggande behovet personlig hygien bara ska beviljas för hjälp som syftar till att hålla kroppen ren från smuts och andra ohälsosamma ämnen. Assistanskoll har intervjuat advokaten Mathias Blomberg om detta. Den nya vägledningen fördjupar nu krisen ytterligare, säger Pia Steensland.
– I praktiken innebär den striktare bedömningen att personer med funktionsnedsättning inte får assistans för det som de flesta av oss skulle räkna till våra rutiner för personlig hygien. Det handlar exempelvis om att använda deodorant, raka benen eller armhålorna, smörja in kroppen med hudkräm efter duschen, fila naglarna, trimma skägget, sminka sig och att använda balsam samt reda ut och torka håret. För att ta reda på hur regeringen ser på Försäkringskassans nya vägledning och striktare bedömning har jag lämnat in en interpellation till socialministern. Debatt kommer ske i kammaren om några veckor, exakt datum är inte fastställt ännu, säger Pia Steensland.

Pia Steensland intervjuades av Kenneth Westberg 2020-05-13

Vidare läsning

Interpellation från Pia Steensland till socialminister Lena Hallengren

Socialstyrelsen har i en skrivelse den 11 maj förtydligat ansvaret för skyddsutrustning vid covid-19. Assistansanvändares bosättningskommun har ett basansvar för den som har stöd enligt LSS, Socialstyrelsen skriver: ”då LSS grundar sig på att ge skydd för en särskilt utsatt grupp” torde vara förenligt med lagen att ansvarig kommun överlåter nödvändig skyddsutrustning till assistansanvändaren. Socialstyrelsen överlåter dock frågan om finansieringen till landets kommuner. ”Huruvida kommunen kan ta ut en avgift motsvarande eller lägre än den kostnad kommunen haft för skyddsutrustningen får bedömas av den enskilda kommunen”.

Skicka sidan till: