Kaisu R Kull, Inspektör, IVO – ”Finns många orsaker till att en kommun inte verkställer insatsen personlig assistans”

Kaisu R KullDet har förekommit väntetider på 24 månader för att anordna personlig assistans. En kommun har dömts till särskild avgift på 1 miljon kr för att inte ha verkställt personlig assistans. Men det är få ärenden jämfört med andra LSS-insatser säger Kaisu R Kull.

39 av 41 anmälda ärenden avslutades

Om den som beviljats assistans vill att kommunen ska anordna assistansen måste kommunen göra det, antingen i egen regi eller genom att anlita en annan aktör. Under 2018 hade IVO 41 ärenden där kommunen inte verkställt insatsen personlig assistans och anställt assistenter inom tre månader, när den assistansberättigade velat detta säger Kaisu R Kull.
– Av dessa 41 ärenden är 39 avslutade medan två fortfarande behandlas.
Vad kan det innebära för den enskilde att ett beslut inte verkställs?
– Hur en utebliven insats påverkar en enskild person går inte att säga generellt. Varje person har unika behov och omfattningen av uppdraget ser olika ut.
Har det blivit vanligare att kommuner inte verkställer beslut om personlig assistans?
– Nej, några sådana signaler har inte jag fått.

Få ärenden jämfört med andra insatser

Det är dock få ärenden i personlig assistans jämfört med andra LSS-insatser säger Kaisu R Kull. För LSS-insatsen ledsagning var det 292 beslut under 2018 som inte var verkställda efter 3 månader och för LSS-insatsen kontaktperson 1160 ärenden.

Kan vara svårt hitta privata anordnare

Den som beviljats personlig assistans har alltid rätt att anlita ett företag eller kooperativ som assistansanordnare. Men det fungerar inte alltid, säger Kaisu R Kull.
– De kan tex bero på att det är en liten ort där privata aktörer finns i begränsad omfattning.

Svårigheter hitta assistenter vanligaste orsak

När en kommun inte verkställer ett beslut om personlig assistans kan orsaken tex vara att man inte hittar lämpliga personliga assistenter med rätt kompetens, säger Kaisu R Kull.
– Rekryteringsprocessen i sig är rätt så komplex och måste ske i nära samverkan med den enskilde. Det kan innebära att det tar tid innan uppdraget kommer igång. Det gäller oavsett om det är en kommunal eller en privat assistansanordnare.
Vilket stöd får i praktiken de personer där personlig assistans inte verkställs?
– Kommunen försöker oftast stötta den enskilda med hemtjänst eller boendestöd eller så kanske den enskilde kan få vara på ett korttidsboende under en tid. Men som jag påpekat tidigare, det ser väldigt olika ut.

Orsaker att beslut fördröjs

Generellt har i dock insatsen personlig assistans få rapporterade ärenden hos IVO.
– Det är även få ärenden där vi bedömt att det har uppstått ett oskäligt dröjsmål, säger Kaisu R Kull.
Enligt Statistik från IVO 2018 hade tex Sollentuna kommun 24 månaders väntetid i de beslut som inte verkställts. Vingåker 13, Håbo 11, Gislaved 10, Rättvik, Tranås och Jönköping 9, Malmö, Sollefteå 8 och Stockholm 7 månader.
– Statistiken visar medianväntetiden i kommunalt beviljade beslut som inte verkställts inom tre månader. De visar bara mediantiden av de rapporterade besluten och kommunens dröjsmål med övriga, ej rapporterade beslut.

Många orsaker till dröjsmål

Det kan finnas flera orsaker till dröjsmål. Det kan vara orsaker kommunen kan påverka, men även orsaker som ligger utom kommunens kontroll säger Kaisu R Kull.
– Det kan vara att ungdomar beviljats personlig assistans som inte ska verkställas förrän de flyttat hemifrån och fått en bostad. Det kan vara långa sjukhusvistelser som fördröjt uppstarten eller att det varit svårt att hitta personal som den enskilde känner sig nöjd med. I några fall slutar personal i princip direkt efter att de har börjat eftersom de inte kommer överens med den enskilde. I några fall har den enskilde valt privat aktör och då denna har haft svårt med rekryteringen så har kommunen stöttat upp med hemtjänst under tiden. I ett par ärenden väntar den enskilde på dom då denne överklagat försäkringskassans beslut, säger Kaisu R Kull.

Kaisu R Kull intervjuades av Kenneth Westberg 2020–02–20

Skicka sidan till: