Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans

De flesta motioner om personlig assistans hösten 2015 rör kritik mot Försäkringskassans hårda bedömningar av assistansersättning. Det finns även motioner om stöd till föräldrar med funktionsnedsättning och att könsskillnader i assistansersättning ska analyseras.

 • Folkpartisten Barbro Westerholm med flera vill stoppa de alltför hårda bedömningarna av grundläggande behov genom att förtydliga rätten till assistans i § 9a i LSS. De vill även förstatliga all personlig assistans.
 • Centerpartisten Anders W Jonsson med flera vill se över möjlighet att avskaffa tvåårsomprövningarna för personer med oförändrad funktionsnedsättning och att personer som idag får sin assistans beviljad av kommunen ska ges likvärdiga möjligheter att bestämma över sin assistans, tex genom att de inte får för låg timersättning. De vill även att assistansberättigade ska ha en personlig kontakt på Försäkringskassan.
 • Vänsterpartisten Maj Karlsson med flera beskriver personlig assistans som en kostnadseffektiv insats som borde utökas till fler. De kritiserar att enbart integritetsnära delar av grundläggande behov sedan 2008 berättigar till assistansersättning och vill att lagstiftningen i LSS ska förtydligas. De vill utvärdera viss kontroll av assistansberättigade som införts och förstatliga all personlig assistans.
 • Sverigedemokraten Carina Herrstedt vill att rätten till assistansersättning ska stärkas genom att förändra de sedan 2008 alltför hårda bedömningarna av grundläggande behov.
 • Moderaten Cecilia Widegren med flera vill skapa nationella kvalitetsjämförelser inom personlig assistans, att assistansanordnare ska kunna återkrävas på utbetald assistansersättning och regelbundna kontroller av lämpligheten hos den som beviljats tillstånd.
 • Socialdemokraterna Veronica Lindholm med flera kritiserar att det ingår väntetid (jourtid) i assistenternas totala arbetstid, vilket de menar leder till dåliga arbetsvillkor.
 • Socialdemokraten Shadiye Heydari vill att föräldrar till ett barn med funktionsnedsättning ska få mer stöd och kritiserar bland annat hur personlig assistans blivit svårare att få pga av de förändrade bedömningarna av grundläggande behov.
 • Socialdemokraten Shadiye Heydari vill även att föräldrar med funktionsnedsättning ska få mer stöd bland annat i form av personlig assistans. Hon kritiserar bland annat att dessa föräldrar i de flesta fall inte anses behöva personlig assistans för att kunna ta hand om barn som är över 4 år.
 • Socialdemokraten Marianne Pettersson vill att sjuklönekostnader för personlig assistenter ska täckas av assistansersättningens schablonbelopp, bland annat för att skapa bättre ansvarstagande för assistenters arbetsmiljö.
 • Socialdemokraterna Lars Mejern Larsson och Håkan Bergman vill ha bättre villkor för och bibehållen assistans för alla vid sjukhusvistelse.
 • Vänsterpartisten Maj Karlsson med flera vill att könsskillnader i assistansersättningen ska analyseras.


Lista över motionerna

Försäkringskassans bedömningar av assistansersättning

2015/16:1471 En utvecklad och förtydligad LSS-lagstiftning
Socialutskottet Motion 2015/16:1471 av Barbro Westerholm m.fl. (FP)

2015/16:3212 Funktionshindersfrågor
Socialutskottet Motion 2015/16:3212 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

2015/16:752 Personlig assistans
Socialutskottet Motion 2015/16:752 av Maj Karlsson m.fl. (V)

2015/16:1648 Rätten till personlig assistans
Socialutskottet Motion 2015/16:1648 av Carina Herrstedt (SD)

Assistans vid sjukhusvistelse

2015/16:1437 Bibehållen assistans vid sjukhusvistelse
Socialutskottet Motion 2015/16:1437 av Lars Mejern Larsson och Håkan Bergman (båda S)


Stöd till föräldrar/barn med funktionsnedsättning

2015/16:507 Föräldrar med funktionsnedsättning
Socialutskottet Motion 2015/16:507 av Shadiye Heydari (S)

2015/16:1002 Barn i behov av personlig assistans
Socialutskottet Motion 2015/16:1002 av Shadiye Heydari (S)


Villkor för assistansanordnare

2015/16:2484 Riv hindren - alla har rätt till ett rörligt liv
Socialutskottet Motion 2015/16:2484 av Cecilia Widegren m.fl. (M)


Personliga assistenters arbetsmiljö

2015/16:1774 Sjukersättning vid personlig assistans
Socialutskottet Motion 2015/16:1774 av Marianne Pettersson (S)

2015/16:2539 Översyn av LAS, LSS och socialförsäkringsbalken
Socialutskottet Motion 2015/16:2539 av Veronica Lindholm m.fl. (S)


Utreda könsskillnader i assistans

2015/16:748 En feministisk funktionshinderspolitik
Socialutskottet Motion 2015/16:748 av Maj Karlsson m.fl. (V)

Skicka sidan till: