Sofia Tedsjö, CJ Advokatbyrå - "Kravet på ingående kunskap vid kommunikation gör att fler förlorar sin assistansersättning"

Krav på "ingående kunskaper" för att bevilja det grundläggande behovet kommunikation verkar vara ytterligare en åtgärd för att minska antalet assistansberättigade enligt Sofia Tedsjö, advokat på CJ advokatbyrå.
Samtidigt tror hon att något mer tid kommer att beviljas för aktiv tillsyn via det grundläggande behovet "annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade"

Försäkringskassan gav nyligen ut Rättsöversikt - personlig assistans (Anser 2012:2) som analyserar domar som berör de grundläggande behoven "kommunikation" och "annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade". Sofia Tedsjö som är specialiserad på LSS analyserar Försäkringskassan senaste ändringar i Vägledningen för Assistansersättning.

Tror avsikten är att minska antalet assistansberättigade

Sofia Tedsjö anser att Försäkringskassan gjort allt för långtgående tolkningar i sina villkor för att bevilja det grundläggande behovet kommunikation. Försäkringskassan kräver i kap 9.3.2 (sid 98ff) i vägledningen att det ska finnas ett behov av så kallade "ingående kunskaper" om den funktionshindrade. Detta är en felaktig tolkning enligt Sofia Tedsjö som menar att det sedan lång tid funnits ett etablerat krav på att den funktionshindrade personen måste ha hjälp av en person med nära kännedom om den funktionshindrade och dennes kommunikationssätt för att ett samtal med tredje person ska vara möjlig.
- Enligt min bedömning går det inte att dra slutsatsen, vare sig från förarbeten, lagtext eller praxis att det ska finnas ett krav på "ingående kunskaper" om den funktionshindrade för att kommunikation ska utgöra ett grundläggande behov. Kriteriet "ingående kunskaper" är endast hemmahörande vid bedömningen av det grundläggande behovet "annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade", det vill säga aktiv tillsyn.
Kravet på "ingående kunskaper" vid kommunikation är något Försäkringskassan själv har konstruerat enligt Sofia Tedsjö.
- Det finns all anledning att misstänka att detta är en ytterligare åtgärd i syfte att minska antalet assistansersättningsberättigade.
Kan detta liknas vid att Försäkringskassan sedan några år bara godkänner integritetsnära delar av de grundläggande behoven måltider, avpåklädning och personlig hygien som grund för assistansersättning?
- Det är ytterligare ett steg i den riktning som innebär att blir svårare för personer med funktionshinder att erhålla rätten till assistansersättning. Effekten kan helt klart bli den att det blir ännu tuffare att komma upp till 20 timmar i veckan i grundläggande behov. Detta är sorligt och korresonderar illa med syftet med LSS men är i linje med det politiska målet som innebär att minska antalet assistansberättade. Jag vill framhålla att Försäkringskassans inställning inte ska tolereras och att besluten bör överklagas till domstol.

Svårt få "ingående kunskaper" beviljat idag

Idag finns krav på "ingående kunskaper" vid bedömningen av det grundläggande behovet "annan hjälp som förutsätter "ingående kunskaper" om den funktionshindrade". Det är svårt att få det beviljat idag enligt Sofia Tedsjö.
- "Ingående kunskaper" är ett kriterium som ska vara uppfyllt för att det grundläggande behovet "annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade" ska anses föreligga. Bedömningen är mycket restriktiv och det är ofta svårt för den enskilde att "bevisa" att han eller hon har ett sådant hjälpbehov som kvalificerar. Givetvis finns det en risk att det blir en restriktiv bedömning även vid prövningen av kommunikation såsom ett grundläggande behov när motsvarande krav dvs. "ingående kunskaper" har förts in i bedömningen.
- Det finns alltså anledning att känna oro kring hur "ingående kunskaper" kommer att tolkas av Försäkringskassan vid det grundläggande behovet kommunikation. Det åligger Försäkringskassan att klargöra detta. Viktiga principer som rättssäkerhet och förutsebarhet får inte åsidosättas.

Kommunikation enbart för hjälp med läkarbesök räcker inte

Försäkringskassan säger även att det inte är tillräckligt att den sökande behöver hjälp med kommunikation i samband med myndighetskontakter, eller läkar- och frisörbesök. Här anser Sofia Tedsjö att Försäkringskassan går längre än vad de behöver enligt kammarrättsdomarna.
- Det ska noteras att vad kammarrätten rätteligen uttalat här, som Försäkringskassan inte nämner, är att det var omfattningen som ansågs otillräcklig. Det var alltså inte hjälpbehovet i sig som inte berättigade till personlig assistans. Försäkringskassans tolkning kan därför ifrågasättas.

Tufft med krav på medicinskt underlag för kommunikation

Sofia Tedsjö ifrågasätter även att Försäkringskassan nu ställer krav på medicinskt underlag för att visa att det finns ett grundläggande behov av kommunikation, att enbart visa på diagnos räcker inte längre. Försäkringskassan hänvisar här till den egna rättsfallsöversikten (Anser 2011:1) (som rör måltider, personlig hygien och på- och avklädning) samt RÅ 2009 ref. 57. Sofia Tedsjö menar att det inte räcker som stöd för kräva mer medicinskt underlag.
- Ställningstagandet öppnar upp för osunda krav på intyg för behov som ska vara uppenbara för den enskilde utredaren. Vidare finns risk att den medicinska expertisen överbelastas med överflödiga detaljfrågor som redan besvarats i generella beskrivningar i tidigare intyg. Det finns även stor risk att ett utökat krav på medicinskt underlag blir ett orimligt och ouppnåeligt krav för de personer som söker assistansersättning.

Fördel för personer med stora tillsynsbehov

Sofia Tedsjö tror däremot att förändringarna i Försäkringskassans vägledning rörande det grundläggande behovet "annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade" som beskrivs i kap 9.3.2 (sid 100ff) är till fördel för personer med svåra kommunikationssvårigheter med behov av aktiv tillsyn. Här kan fler komma att få sitt behov av tillsyn bedömt som ett grundläggande behov.
- Det gäller personer med grava kommunikationsstörningar där tillsynen måste utövas av en person som kan kommunicera med den funktionshindrade, det vill säga en person med "ingående kunskaper" om den funktionshindrade, dennes funktionshinder samt kommunikationsförmåga.
Försäkringskassan tydliggör att aktiv tillsyn kan ha sin grund i ett medicinskt eller ett psykiskt tillstånd. För aktiv tillsyn på grund av psykiskt tillstånd, uppställer Försäkringskassan ett antal kriterier (exempelvis krav på utåtagerande, aggressivt beteende, risk för allvarliga konsekvenser, krav på att risken uppstår med viss frekvens alternativt att aggressiviteten är mycket lättväckt, oförutsebar och våldsam).
- Här tar rättspraxis ofta hänsyn till om utbrott och aggression hos den funktionshindrade uppstår i samband med språkliga missförstånd, vilket då vägs in i bedömningen av både kommunikationsbehovet och tillsynsbehovet, som då bedöms parallellt, säger Sofia Tedsjö.

Sofia Tedsjö intervjuades av Kenneth Westberg 2013-02-15


Vidare läsning

Försäkringskassan intervjuas om den nya vägledningen

Försäkringskassans Vägledning för Assistansersättning

Rättsöversikt - personlig assistans (Anser 2012:2)


Skicka sidan till: