Kommunerna klarar inte att uppfylla LSS

Fyra av fem kommuner uppger att Försäkringskassans striktare bedömningsgrunder övervältrar kostnader till kommunerna. Fyra av tio uppger att de saknar ekonomiska förutsättning för att uppfylla intentionerna i LSS. Detta hävdas i ny en rapport från Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.

Rapporten Svenska staten sviker de svagaste bygger på en enkätundersökning FUB skickat till socialchef eller motsvarande befattningshavare i landets samtliga kommuner. 2013 uppföljdes enkäten, som slutligen besvarats av ca 80 procent av kommunerna. I rapporten sägs bland annat.

  • Fyra av tio kommuner uppger att de saknar ekonomiska förutsättningar för att uppfylla intentionerna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • Fyra av fem kommuner uppger att Försäkringskassans striktare bedömningsgrunder övervältrar ansvar och kostnader för personlig assistans till kommunerna.
  • Var tionde kommun frångår LSS när ansvaret övervältras från staten, för att istället hantera behovsbedömningarna inom ramen för Socialtjänstlagen (SoL).

FUB kräver en översyn av lagtexten för att långsiktigt säkerställa att intentionerna i LSS-lagstiftningen efterlevs, en snabbutredning av en sänkt brytpunkt mellan kommunalt och statligt kostnadsansvar för personlig assistans samt ett kompetenslyft och behörighetskrav för kommunernas LSS-handläggare.

Vidare läsning

FUB:s rapport: Svenska staten sviker de svagaste

Debattartikel av FUB i Dagens Samhälle


Skicka sidan till: