Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans

riksdagenKD, V, SD och L samt enskilda socialdemokrater och moderater motionerar om utvidgad rätt till personlig assistans. Flera moderater motionerar om kontroll och åtgärder mot fusk. Det är tyst från Centern och Miljöpartiet.

Nedan korta sammanfattningar av de riksdagsmotioner som berör personlig assistans.

Utvidgad rätt till assistans

Kristdemokraterna vill att samtliga grundläggande behov ska anses vara av integritetsnära karaktär och assistansgrundande i sin helhet. Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans bör utredas och införas med en lagändring före valet sep 2022. Det bör utredas om personer över 65 år ska kunna söka personlig assistans för behov som inte beror på "normalt åldrande". Tvåårsomprövningarna ska inte återinföras utan omprövning ska bara ske om behov förändrats. Det bör utredas hur schablonbeloppet ska höjas genom indexering och schablonbeloppet bör höjas med 2,2 procent per år 2022 och 2023. En kartläggning bör göras över de samlade samhällsekonomiska effekterna av personlig assistans. Kriminalitet i assistans bör bekämpas genom förstärkt myndighetssamarbete , en översyn av sekretesslagstiftning, reglering av arbetskraftsinvandringen, och skärpning av IVO:s tillståndsgivning. Det bör utredas om assistansanordnarna ska kunna få merkostnadsersättning för covid-19-relaterade kostnader.

Liberalerna vill att minuträknandet i personlig assistans upphör och att en LSS-inspektion ska införas som ska hjälpa enskilda att få rätt i kampen mot myndigheter, kommuner och privata utförare, och vara ett skydd mot kriminella utförare.

Vänsterpartiet vill att riksdagen beslutar om statligt huvudmannaskap för personlig assistans. De vill även tillsätta en utredning med syfte att återupprätta lagens grundintentioner i LSS.

Sverigedemokraterna vill att de ursprungliga intentionerna i LSS återställs till hur det var innan prejudicerande HFD-domar och regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan. Samtliga grundläggande behov ska anses vara integritetsnära och assistansgrundande i sin helhet. När omprövningar av assistansersättning återinförs bör de bara göras vid eventuella förändringar och i personligt anpassade tidsintervall. Personkretsarna ska utgå från behov och inte diagnoser. Det bör införas ett statligt huvudmannaskap, för en mer jämlik bedömning. Assistans under sjukhusvistelse bör beviljas mer omfattande än idag. De samlade samhällsekonomiska effekterna av personlig assistans bör utredas.

Socialdemokraterna Sultan Kayhan, Annika Strandhäll, Mattias Vepsä, Thomas Hammarberg, Anders Österberg. Lawen Redar, och Teres Lindberg vill förbättra personlig assistans och göra den mer allomfattande. De vill inte återinföra tvåårsomprövningar och att fler grundläggande behov ska räknas i sin helhet som assistansgrundande.

Moderaterna Anna Charlotte Hammar Johnsson, Marta Obminska och Lars Beckman kritiserar att Försäkringskassan fick i uppdrag att minska antalet assistanstimmar 2016 och vill att LSS återställs efter detta.

Kontroll av assistansersättning

Moderaterna Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp vill ha riktlinjer för systematiska kontroller av assistansersättning genom granskning av professionella utredare, samarbete mellan myndigheter och ett digitalt system med en inbyggd kontrollfunktion.

Moderaten Edward Riedl vill skärpa kontrollerna av assistansersättning

Moderaten Boriana Åberg vill skärpa straffen för assistansbedrägerier, ge Försäkringskassan befogenhet att kontrollera personliga assistenters kvalifikationer, arbetsinsatser och övriga förehavanden, stoppa alla utbetalningar till assistansbolag som inte är godkända av IVO och införa stopp för arbetskraftsinvandring för personliga assistenter.

Kombination av utvidgad rätt och kontroll

Moderaterna Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint vill se åtgärder mot de HFD-domar som begränsat rätten till personlig assistans och ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Fusk ska minskas genom tex stickprovskontroller och att anordnare måste kunna visa att assistenten på plats hos den assistansberättigade under arbetspassen. De vill ha ett tak för hur många assistanstimmar som kan beviljas/vecka. Timmar som bedöms som föräldraansvar ska begränsas per dygn. Barn i förskole- grundskole- eller gymnasieålder skall ha rätt till assistans även i skolan, särskola och daglig verksamhet. Maximal arbetstid för en anhörig skall begränsas till 48 tim/vecka, en assistansberättigad ska bara kunna anställa en anhörig när den assistansberättigade inte själv är arbetsgivare eller har ägarintresse i anordnaren. Assistansberättigade skall vid upprepade incidenter, övergrepp eller trakasserier av personliga assistenter kunna förlora sin personliga assistans.

Rättssäkerhet

Moderaterna Marlene Lund Kopparklint och Betty Malmberg vill att Försäkringskassan tar fram tydliga riktlinjer om vad som anses vara ändrade förhållande eller väsentligt ändrade förhållanden som behöver anmälas av den assistansberättigade. Försäkringskassan ska tydliggöra hur sådana ändringar påverka eller leda till omprövning av ett assistansbeslut.

Moderaten Lotta Olsson vill att kompetensen hos dem som beviljar personlig assistans ska förbättras och att ett assistansbeslut ska kunna överklagas till en person med högre omvårdnadskompetens eller medicinsk kompetens för en så kallad second opinion.

Corona/Covid19

Moderaten Lars Beckman vill att även assistenter och anhöriga till personer med kommunalt beviljad assistans ska kunna få ersättning om de avstår från arbete för att skydda den anhörige från risk att smittas med Covid 19.


Lista över motionerna

Utvidgad rätt till personlig assistans

Rätten till helomfattande assistans
Motion 2020/21:2195 av Sultan Kayhan m.fl. (S)

Funktionsrättspolitik
Motion 2020/21:3432 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

Funktionsrättsfrågor
Motion 2020/21:167 av Maj Karlsson m.fl. (V)

En funktionshinderspolitik att lita på
Motion 2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD)

En värdig funktionsrättspolitik
Motion 2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)


Kontroll av assistansersättning

Hinder för fusk med assistansersättningar
Motion 2020/21:1152 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M)

Kontroll i fråga om assistansersättning
Motion 2020/21:1210 av Edward Riedl (M)

Bedrägerier med assistansersättning
Motion 2020/21:2350 av Boriana Åberg (M)


Rättssäkerhet

Förtydliga och förenkla bedömningssystemet för personer med funktionsvariation
Motion 2020/21:2785 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (M)

Ärenden om att bevilja personlig assistent bör kunna få en ”second opinion”
Motion 2020/21:955 av Lotta Olsson (M)


Corona/Covid19

Skydda alla riskgrupper
Motion 2020/21:2861 av Lars Beckman (M)

Skicka sidan till: