53 procent av nyansökningarna för andningshjälp beviljades

FörsäkringskassanAv 446 nyansökningar för hjälp med andning som grundläggande behov beviljades 53 procent. De flesta som fick avslag hamnade under 20-timmarsgränsen. Det framgår av en rapport från Försäkringskassan.

Rapporten – Uppföljning av lagändring om andning som grundläggande behov, slutredovisning är slutredovisningenav ett regeringsuppdrag till Försäkringskassan att följa upp antalet personer som beviljas eller får avslag på sin ansökan om assistansersättning för andningshjälp sedan lagändringen 1 november 2019.

446 nyansökningar av totalt 753 ansökningar

Under perioden 1 november 2019–31 december 2020 skedde 753 beslut där ansökan gällt andningshjälp. Av dessa var 446 nyansökningar och 307 var ansökningar om fler assistanstimmar.

Tre av fem nyansökningar gäller barn och unga

Nästan tre av fem nyansökningar gällde barn och unga 0–19 år, varav de flesta var under 7 år. Av dessa sökte hälften för övervakning eller tillsyn, ofta i kombination med andra åtgärder. Många behövde även stöd av medicintekniska hjälpmedel, tex slemsugning eller andningsmaskin. Det var också vanligt med hjälp för inhalation och motståndsandning.

53 % av nyansökningarna beviljades

Av de 446 nyansökningarna fick 236 (53%) bifall och 210 (47%) fick avslag. Bland barn 0-6 år fick 53,5 % bifall och bland barn 7-19 år fick 44,5 % bifall. (se Tabell 2, sid 15 i rapporten)

Fler beviljades assistansersättning för andningshjälp efter lagändring 1 juli 2020

1 juli 2020 kom en lagändring som sade att det grundläggande behovet andning inte ska delas upp i integritetsnära delar, utan att hela behovet ska räknas som grund för assistanserättning. Före lagändringen beviljades 42 % av nyansökningarna för andningshjälp, efter lagändringen beviljades 63 % av nyansökningarna (se Tabell sid 19 i rapporten)

20-timmarsgränsen vanligaste orsak till avslag

Den vanligaste orsaken till avslag på nyansökan var att de grundläggande behoven inte översteg i genomsnitt 20 timmar per vecka. I 75 av 446 nyansökningar togs inte ansökan överhuvudtaget upp till bedömning då personen inte bedömdes tillhöra LSS personkrets, bodde på institution eller att andningshjälpen ansågs vara en sjukvårdande insats.

De beviljade fick i snitt 157 timmar/vecka

När andning bedöms vara ett grundläggande behov beviljas assistansersättning med i genomsnitt 157 timmar per vecka varav hjälp med andning omfattar i genomsnitt 81 timmar per vecka under den granskade perioden.

Text: Kenneth Westberg

Vidare läsning

Rapporten – Uppföljning av lagändring om andning som grundläggande behov, slutredovisning


Skicka sidan till: