Socialstyrelsen backar om tillståndskrav i varje län

Det finns inte lagstöd för att kräva tillstånd av assistansanordnare i varje enskilt län. Anders Printz, chef för avdelningen regler och tillstånd på Socialstyrelsen säger att de tillstånd som hittills getts länsvis kommer att ändras. Socialstyrelsen står däremot fast vid att assistansberättigade som anordnar sin egen assistans i ett bolag ska söka tillstånd.

Lagstöd saknas för tillståndskrav i enskilda län

Anders PrintzAnordnare som beviljats tillstånd förs nu efterhand in i Socialstyrelsens offentliga register. I tillståndsprövningen har assistansanordnarna hittills behövt visa att de kan ha "direkt kontakt" med sina kunder/medlemmar i ett län för att därefter få tillstånd att bedriva assistans där. Detta ledde till omfattande protester från arbetsgivarorganisationerna som ansåg att det saknar laglig grund eftersom kravet enbart grundade sig på delbetänkandet (SOU 2005:100). Det har även hävdats att detta skulle begränsa valfriheten för assistansanvändare eftersom de skulle behöva byta anordnare om de exempelvis flyttar till ett annat län. Den 8 september kom så beskedet att Socialstyrelsen slopar kravet. Enligt Anders Printz har Socialstyrelsen gjort en ny bedömning.
- Socialstyrelsen har konstaterat att det inte finns lagstöd för att avgränsa tillstånden till ett visst län. De tillstånd som beviljats med en sådan avgränsning kommer att ändras.
Anders Printz säger dock att anordnaren fortfarande ska beskriva hur organisationen är utformad och klargöra hur den assistansberättigade kan ha direkt kontakt med anordnaren.
- Vi kommer även fortsättningsvis kräva att man beskriver hur närhet till den enskilde och kontinuitet i kontakterna med anordnaren ska tillgodoses. Denna aspekt får däremot ingen egen rättsverkan utan är en av flera kvalitetsaspekter som bedöms.

Även anordnare med en kund ska söka tillstånd

Det har även riktats kritik mot att assistansberättigade som har sin egen assistans i ett eget bolag behöver söka tillstånd och beskriva sin verksamhet som om det vore en anordnare med flera kunder. Här står dock Socialstyrelsen fast.
- Kriterierna för att få tillstånd är bland annat att verksamheten bedrivs yrkesmässigt. Med ett beviljat tillstånd har man möjlighet att erbjuda assistans till hur många assistansberättigade som helst, inom den målgrupp och personkrets man valt att verka. Vi måste då ha samma regler för stora och små anordnare, säger Anders Printz.

Ännu inget besked om anställning av assistenter i andra länder

Anders Printz har ännu inget besked att ge om det nu är möjligt för en assistansanordnare att vid utlandsvistelse anställa en assistent lokalt i ett annat land, exempelvis en släkting till den assistansberättigade i hemlandet eller via ett bemanningsföretag.
- Frågor som hänger samman med olika varianter av anställningar och uppdrag utomlands utreds just nu inom myndigheten. Frågan är komplicerad eftersom den också tangerar EU-rätten.

Regeringen utreder utökad sekretess av tillståndsprövningarna

Idag är uppgifter om enskilda assistansberättigade i tillståndsprövningarna sekretesskyddade. Det har däremot riktats kritik mot att det via ansökningshandlingarna går att få tillgång till exempelvis anordnares behandlingsmetoder för vissa funktionsnedsättningar, beskrivningar av anställdas kompetens, hur avtal skrivs och så vidare. Enligt Anders Printz har Socialstyrelsen därför bett socialdepartementet och justitiedepartementet att utreda om det behövs utökad sekretess.
- Vi avvaktar nu regeringskansliets ställningstagande.

Ser inte hot mot valfriheten

Det har uttryckts oro för att tillståndsplikten ska minska valfriheten i assistansbranschen och utbudet av assistansanordnare. Anders Printz anser dock att detta inte behöver bli fallet.
- Socialstyrelsen ser det inte som en begränsning av valfriheten om de mer oseriösa aktörerna på marknaden försvinner. Det är dessutom många nya aktörer som söker tillstånd för att starta verksamhet med personlig assistans - vi har fått över 100 ansökningar från sökande som vill starta ny verksamhet.
Vad tror du är orsaken till att många fler än beräknat, drygt 1100, sökt tillstånd för att bedriva personlig assistans?
- Vi avstår från spekulationer annat än att uppenbarligen har ingen haft överblick över marknadens aktörer, vilket än mer visar på nyttan av tillståndsplikten.
Är det något du vill tillägga?
- Arbetet med att tillståndspröva verksamheter med personlig assistans är ett mångfacetterat uppdrag med många olika frågeställningar. En viktig utgångspunkt för de många svårlösta frågor vi ställs inför är att de assistansberättigade ska erbjudas service av god kvalitet, säger Anders Printz.

Anders Printz intervjuades av Kenneth Westberg 2011-09-13


Vidare läsning

Besked från Socialstyrelsen till arbetsgivarorganisationer om att krav på tillstånd i län slopas

Protestskrivelse från arbetsgivarorganisationer mot tillståndsplikt i varje enskilt län

Adolf Ratzka - Socialstyrelsen ödelägger valfriheten i personlig assistans

Björn Jidéus, Arbetsgivarföreningen KFO - "Maktpyramiden som vändes upp och ner 1994 vrids nu delvis tillbaka"

Socialstyrelsens tillståndsenhet, Kristina Söderborg - "Jag möter en allmän känsla av att man tror man ska kunna fortsätta som förut"

Socialstyrelsens register över assistansanordnare som beviljats tillstånd (Välj LSS 9: 2p i Lagrum och sortering efter län/målgrupp)


Skicka sidan till: