Oklart vilket stöd som ges till de som förlorat sin assistans

Mellan 2010 och 2011 upphörde stödet för 6,5 procent av alla assistansberättigade. Majoriteten av dessa har inte fått något annat stöd i LSS. Eftersom assistans är svårt att ersätta utan att självbestämmandet begränsas är det enligt Socialstyrelsen nödvändigt att se vilket stöd som nu ges istället för assistans.

I Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst - Lägesrapport 2013 (sid 101-104) konstaterar Socialstyrelsen att ökningen av antalet assistansberättigade nu avstannat och att antalet stod stilla mellan 2010 och 2011.

Under samma tid upphörde assistansen för 1251 personer eller 6,5 % av alla med assistans. Här ingår både de som avlidit och de som förlorat sin assistans. Av dessa har 300 personer fått andra LSS-insatser, som tex boende eller ledsagarservice men vilket stöd övriga som förlorat sin assistans fått är oklart enligt Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen bedömer det som nödvändigt att se vad dessa personer har fått för stöd istället för personlig assistans. Detta eftersom assistans bara i mycket begränsad omfattning kan ersättas av andra stöd utan att personens delaktighet och självbestämmande begränsas kraftigt.

Vidare läsning

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst - Lägesrapport 2013 (om assistans sid 101-104)

Skicka sidan till: