Olle Wästberg, Ordförande i Demokratiutredningen – ”Personlig assistans för politiska uppdrag bör läggas till beviljad tid”

Olle WästbergEn assistansanvändare som har politiska uppdrag ska inte behöva välja bort att göra andra saker i livet. Tiden som behövs bör istället läggas till beviljad assistanstid. Det säger Olle Wästberg som personligen anser att de sedan 2008 försämrade assistansbedömningarna bör återställas.

Assistans centralt för att utöva demokrati

Personlig assistans är centralt för att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva ett värdigt liv säger Olle Wästberg, Ordförande i 2014 års demokratiutredning. Därför var assistansreformen och LSS, en avgörande demokratisk reform säger han.
– Mänskliga rättigheter och demokratiskt inflytande får inte begränsas av dåliga samhällsfunktioner eller andra brister. De måste kompenseras. Därför är assistans viktigt och nödvändigt.
Hur gör personlig assistans det möjligt att utöva demokratiska rättigheter?
– På flera sätt. En del människor behöver assistans för att kunna rösta. Andra för att kunna ta del av politisk information eller gå på politiska möten. Den som blivit invald i en fullmäktigeförsamling, en nämnd eller en styrelse måste kunna verka i det sammanhanget, även om den behöver assistans.

Assistans för politiska uppdrag bör läggas till beviljad tid

Demokratiutredningen lägger fram sitt betänkande den 18 januari 2016. Den ska lägga förslag som stärker representativ demokrati och individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet. Ett konkret förslag kommer då att vara att den tid som med hjälp av personlig assistans ägnas åt politiskt arbete inte ska tas av de assistanstimmar man blivit beviljad. Den tiden ska tvärtom läggas till säger Olle Wästberg.
Vad innebär det och varför föreslår ni detta?
– Idag tilldelas människor ett visst antal assistanstimmar som de relativt fritt kan förfoga över. Men i och med att det inte ges särskilda timmar för att fullfölja ett politiskt uppdrag innebär det att den assistansberättigade måste välja mellan att t ex hämta barn på dagis eller att gå på ett politiskt möte. Vi föreslår därför att politiska uppdrag ska ges särskilda assistanstimmar. Den som uppmärksammat utredningen på detta problem är Jonas Franksson på STIL.

Tillgänglighet behöver också förbättras

Det är inte bara personlig assistans som behövs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna utöva sina demokratiska rättigheter, säger Olle Wästberg. Det finns även en rad tillgänglighetshinder.
– 60 procent av vallokalerna är inte fullt ut tillgängliga enligt normer på Myndigheten för Delaktighet. Det är en skandal. Fullmäktiges sammanträdesrum är numera tillgängliga, men långt ifrån alltid de lokaler där partierna har förmöten eller där nämndsammanträden hålls. Ofta saknas också hörselslingor. Detta måste åtgärdas.

Anser personligen att assistansbedömningarna borde återställas

Bedömningarna av de grundläggande behov som ligger till grund för assistansersättning har blivit hårdare sedan 2008 pga domar i Högsta förvaltningsdomstolen. Detta har kritiserats av fd människorättskommissionären Thomas Hammarberg som anser att det är ett brott mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Detta är dock inget som tas upp i Demokratiutredningen säger Olle Wästberg.
– Utredningen har enbart till uppgift att se på möjligheten för personer med funktionsnedsättning att delta i den demokratiska processen.
Vad anser du själv om de mer restriktiva bedömningarna?
– Det är naturligtvis allvarligt att bedömningarna blivit mer restriktiva. Man borde gå tillbaka till de ursprungliga motiven och skrivningarna i LSS–lagstiftningen

Fler med funktionsnedsättning måste in i politiken

Valdeltagandet bland personer med funktionsnedsättning är lägre än för befolkningen i övrigt. Därför behövs det enligt Olle Wästberg flera åtgärder för att medborgare med synskador eller kognitiva funktionshinder lättare ska kunna rösta.
– En ökad användning av digital teknik i politiska församlingar skulle underlätta för alla – inte minst för förtroendevalda med funktionshinder. De politiska partierna måste i högre grad inkludera personer med funktionsnedsättning, de är idag underrepresenterade på alla politiska nivåer. Människor med funktionsnedsättning får inte fastna på demokratins bakgård, säger Olle Wästberg.

Olle Wästberg intervjuades av Kenneth Westberg 2015-12-01


Skicka sidan till: