Vårdföretagarna, KFO och IfA kritiska till att uppgifter om tillstånd måste krävas ut från IVO

Fredrik Borelius
Fredrik Borelius, Vårdföretagarna

Att uppgifter om assistansanordnares tillstånd nu måste begäras ut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är ett steg tillbaka i utvecklingen, säger Sophie Karlsson, IfA. Henrik Petrén, KFO, menar att det försvårar för assistansanvändarna att välja anordnare. Fredrik Borelius, Vårdföretagarna, anser att försämringar av tillgång till information skadar assistansbranschen.
Det finns risk att ryktesspridning och myter ökar.

IfA – ”Ett steg tillbaka i utvecklingen”

Sedan i somras visas inte IVO:s register för assistansanordnare med tillstånd publikt för allmänheten, uppgifterna måste begäras ut. Detta tycker Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig på IfA, Intressegruppen för assistansberättigade, är dåligt. Assistansberättigade behöver direktåtkomst till uppgifterna i IVO:s tillståndsregister för att kunna se vilka anordnare som bedriver seriös verksamhet anser hon.
– Assistansberättigade borde på ett enkelt och tydligt sätt kunna se vilka assistansverksamheter som har tillstånd när de väljer anordnare. Möjligtvis behövs inte tillgång till samtliga uppgifter, beroende på vilka uppgifterna är.
Vilka följder anser du det blir av att det saknas direktåtkomst?
– Det är ett steg tillbaka i utvecklingen att inte på ett öppet sätt kunna ta del av vilka som har tillstånd. Ju fler steg det är till att få information, desto större risk att den enskilde inte får eller inhämtar uppgifter som kan vara nödvändiga i processen att välja anordnare.

KFO – Försvårar för assistansanvändarna

Henrik Petrén
Henrik Petrén, KFO

Vårdföretagarna – Informationen måste vara lätt att hittaHenrik Petrén, branschansvarig för personlig assistans på KFO säger att det olyckligt att den här typen av uppgifter inte är lätt tillgängliga för den som ska välja en assistansanordnare.
– Det blir svårare för assistansanvändare att säkerställa att den assistansanordnare man vill anlita, eller redan anlitar, faktiskt har tillstånd att bedriva verksamhet inom personlig assistans.

Även Vårdföretagarna är kritiska. Fredrik Borelius, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna, säger att de länge kämpat för att register och olika kvalitetsgranskningar ska vara offentliga och lättillgängliga.
– Detta för att den enskilde själv ska kunna jämföra och skapa sig en bild av utvecklingen för branschen. När det uppstår en osäkerhet huruvida ett företag har tillstånd för att bedriva verksamhet måste det på ett enkelt sätt gå att hitta information. Annars ökar sannolikt osäkerheten och risken för ryktesspridning.

”IVO hårddrar lagen”

IVO säger att enligt 11 c § LSS–förordningen har assistansberättigade inte lagstöd för direktåtkomst till uppgifterna. Enbart Socialstyrelsen har den rätten. Fredrik Borelius tycker det är att hårddra lagen.
– Bara för att Socialstyrelsen har direktåtkomst till registret enligt lagstiftningen, betyder det inte per automatik att assistansberättigade inte ska ha det. Trösklarna att söka information höjs ifall den enskilde måste maila IVO för att få ut en lista över olika anordnare. Risken är att man helt enkelt struntar i det.

Tillsynen kan missa några tips

Sophie Karlsson
Sophie Karlsson, IfA

Fredrik Borelius tror dock inte att tillsynen påverkas nämnvärt av att det saknas direktåtkomst till uppgifterna i IVO:s register.
– Uppgifterna finns fortfarande, IVO:s tillsyn kommer sannolikt fortsätta som tidigare.
Sophie Karlsson tror dock att tillsynen kan missa tips om felaktigheter om det krävs mer för att få ut uppgifterna.
– Det är lättare att uppmärksamma felaktigheter om registret är publikt, för att sedan kunna tipsa IVO om problem. Till exempel om en verksamhet säger sig ha tillstånd men kanske inte har det om man kollar registret.

”Det ligger redan en våt filt över reformen”

Fredrik Borelius menar att det redan idag ligger en våt filt över assistansreformens existens och att den ständigt ifrågasätts i media. Därför är det extra viktigt med öppenhet i denna sektor.
– Om det finns en oro huruvida ett företag har tillstånd eller ej bör det snabbt och enkelt kunna kontrolleras via IVO:s hemsida. Annars finns det risk att ryktesspridning och myter ökar. Det politiska och mediala ifrågasättandet av branschen skadar förtroendet för denna mycket viktiga samhällstjänst. Genom att försämra möjligheten till offentlig statistik och information, riskerar att öka på denna misstro.
Vill du se någon förändring av situationen?
– Det vore önskvärt att registret åter blir offentligt för alla och på så sätt öka transparensen och möjligheten till information, säger Fredrik Borelius.

”Har lyft frågan till IVO:s generaldirektör”

Henrik Petrén tror att ett öppet register skulle bidra till att oseriösa anordnare fångas upp av den så kallade detektiven allmänheten.
– Och det skulle i så fall kunna ge en snabb impuls till IVO att stänga ner en verksamhet som bedrivs utan tillstånd.
Vad behöver göras?
– Jag har lyft frågan till IVO:s generaldirektör och jag tror att det vore bra om IVO och Försäkringskassan till regeringen kunde påtala fördelarna med öppenhet för dessa uppgifter, säger Henrik Petrén.

Fredrik Borelius, Sophie Karlsson och Henrik Petrén och intervjuades av Kenneth Westberg 2018–10–05

Vidare läsning

Ingrid Rydell, IVO – ”Assistansberättigade får nu begära ut uppgifter om assistansanordnare i vårt tillståndsregister”


Skicka sidan till: