Assistansberättigade minskar, förstagångsbeviljanden ökar

FörsäkringskassanAntalet assistansberättigade fortsatte minska under 2020. Samtidigt ökade beviljade förstagångsansökningar, främst för barn. Andelen avslag ligger dock fortfarande högt på 81 %. Det framgår av en rapport från försäkringskassan.

Rapporten – Indikatorer för att följa utvecklingen av assistanserättningen är en del i ett regeringsuppdrag till Försäkringskassan att följa upp utvecklingen av antalet mottagare, timmar, avslag och utgifter

Antalet assistansberättigade minskar

Under 2020 minskade antalet assistansberättigade med ca 300 personer till knappt 13 900. Detta antas fortsatt bero på tidigare ändringar av rättspraxis vilket gör att antalet som beviljas assistansersättning är färre än antalet som avlider.

Förstagångsbeviljanden ökar, framförallt för barn

Antalet förstagångsbeviljanden var knappt 400 personer, en ökning med cirka 100 personer jämfört med 2019. Detta handlar mest om barn, i åldersgruppen 0–6 år ökade antalet förstagångsmottagare med 60 procent, från knappt 70 personer till drygt 110 personer. Orsaken tros vara att andning blev ett grundläggande behov 1 nov 2019 och att andning och sondmatning började räknas i sin helhet som grundläggande behov 1 juli 2020.

Totala antalet ansökningar ökade jämfört med 2019

Att antalet förstagångsbeviljanden ökade 2020 kan också förklaras med att fler ansökningar gjordes jämfört med 2019. Det gjordes 2280 ansökningar 2020 jämfört med 1924 ansökningar år 2019) Se Tabell 14 i Bilaga 3

81 % fick avslag på sin ansökan under 2020

Andelen avslag ligger fortfarande högt, 81 % jämfört med 83 % under 2019. Andelen avslag ökade från ca 1600 under 2019 till drygt 1850 under 2020. Den vanligaste motiveringen var att de grundläggande behoven inte översteg 20 timmar per vecka.

Text: Kenneth Westberg, 2021-05-21

Vidare läsning

Rapport – Indikatorer för att följa utvecklingen av assistanserättningen

Skicka sidan till: