Eva Nordqvist, Försäkringskassan – ”Egenvårdsinsatser som är grundläggande behov måste vara av tillräckligt kvalificerat slag för att berättiga till personlig assistans”

Eva NordqvistNäringstillförseln vid sondmatning kan nu vara ett grundläggande behov, om den utförs som egenvård, men den måste vara av tillräckligt kvalificerat slag, om det ska berättiga till personlig assistans. Detsamma gäller andra egenvårdsinsatser enligt Eva Nordqvist, rättschef på Försäkringskassan.
– Bedömningen av om hjälpen – helt, delvis eller inte alls – är av sådan natur, måste göras efter en individuell bedömning av förhållandena i det enskilda fallet.

HFD-domen börjar tillämpas omedelbart

Försäkringskassan har utifrån främst en dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD-domen 2012 ref. 41) tolkat att hjälp med sondmatning inte är ett grundläggande behov. Den nya HFD–domen 682–17 ändrar på detta enligt Eva Nordqvist.
– Den nya domen från HFD innebär en ändring i förhållande till Försäkringskassans tillämpning. Den klargör att egenvård som avser ett grundläggande behov kan ge rätt till personlig assistans.
När börjar domen tillämpas?
– Det som står i domen ska tillämpas omedelbart.

Själva näringstillförseln i sondmatning är ett grundläggande behov…

Enligt Eva Nordqvist har nu HFD uttalat att själva näringstillförseln – från påkoppling av sondslang till urkoppling av denna innefattas i begreppet måltid. Förberedelse och efterarbete t.ex. rengöring av sondspruta ingår däremot inte.
– Näringstillförseln i form av sondmatning när den utförs som egenvård ingår således i begreppet måltid och är alltså ett grundläggande behov.

Men det är inte säkert att sondmatning berättigar till personlig assistans…

Men det är trots detta inte självklart att sondmatning bedöms som ett grundläggande behov som berättigar till personlig assistans, säger Eva Nordqvist.
– HFD säger att det är en annan fråga i vilken utsträckning hjälp med ett grundläggande behov berättigar till insatsen personlig assistans enligt LSS. Detta beror på om den hjälp som behövs i det enskilda fallet, i sin helhet eller delvis, är av tillräckligt kvalificerat slag, dvs. om den är av tillräckligt privat karaktär. Insatsen personlig assistans är nämligen förbehållen situationer av krävande eller på annat sätt komplicerad natur, i regel av mycket personligt slag (RÅ 2009 ref. 57 och prop. 1992/93:159 s. 64 och 174 f.).

Hjälpen måste vara tillräckligt privat och integritetskänslig

– Det behöver alltså inte vara så att all hjälp med ett grundläggande behov är av denna integritetskänsliga karaktär, säger Eva Nordqvist.
Men säger inte HFD-domen att näringstillförseln alltid är ett grundläggande behov som berättigar till personlig assistans?
– Högsta förvaltningsdomstolen tar i domen inte ställning till om hjälpen med sondmatning i det aktuella enskilda fallet till någon del inte var tillräckligt privat och integritetskänslig. Domen ger alltså inte någon vägledning i den delen.
Vart går gränsen när en egenvårdsåtgärd som sondmatning inte kan beviljas som grundläggande behov eftersom den inte är tillräckligt integritetskänslig?
– Det går inte att generellt säga hur sondmatning kommer att bedömas. Bedömningen av om hjälpen – helt, delvis eller inte alls – är av sådan natur, måste göras efter en individuell bedömning av förhållandena i det enskilda fallet utifrån de uttalanden som HFD gjort dvs. om hjälpen –helt eller delvis – är av tillräckligt kvalificerat slag.

Egenvårdsinsatser kan nu vara grundläggande behov, om de är av tillräckligt kvalificerat slag

Eva Nordqvist säger att domen innebär att egenvårdsinsatser nu kan bedömas ge rätt till personlig assistans om insatserna avser ett grundläggande behov.
Innebär detta att egenvårdsinsatser, som tex hjälp med skötsel av kateter/stomi, rengöring av sår nu kan beviljas som grundläggande behov?
– En förutsättning är att behovet avser personlig hygien, intagande av måltider, av- och påklädnad, kommunikation med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade.
Och om man då konstaterar att det är ett grundläggande behov…
– Försäkringskassan måste efter att man konstaterat att hjälpen avser ett grundläggande behov göra en individuell bedömning av förhållandena i det enskilda fallet utifrån de uttalanden som HFD gjort dvs. om hjälpen –helt eller delvis – är av tillräckligt kvalificerat slag.

Fritt att åter söka förlorade timmar

De som förlorat assistanstimmar, t.ex. vid sondmatning, efter Försäkringskassans tolkning av domen HFD-domen 2012 ref. 41 kan nu söka assistanstimmar igen, säger Eva Nordqvist.
– De kan göra en ny ansökan framåt i tiden. Eftersom det var ett oklart rättsläge ligger lagakraftvunna beslut fast.

Varma bad och massage ej grundläggande behov

När det gäller frågan om sondmatning och egenvårdsåtgärder kan vara grundläggande behov upphävs nu i den delen Försäkringskassans tolkning av domen HFD-domen 2012 ref. 41. Men en tolkning av domen från 2012 ligger fast säger Eva Nordqvist.
– Tolkningen att varma bad och massage inte är att se som grundläggande behov ligger fast.

Slår ifrån sig RBU:s kritik

RBU har kritiserat Försäkringskassan och sagt att den nya HFD–domen innebär att Försäkringskassan tolkat domen från 2012 om egenvård felaktigt. Eva Nordqvist slår dock ifrån sig den synen på saken.
– Vi lyfte detta till HFD för att få ett förtydligande i ett osäkert rättsläge. Utifrån hur den tidigare domen var skriven kunde vi inte tolka den på något annat sätt. Nu har HFD utvecklat sin syn på just den här situationen och det är vi väldigt tacksamma för, säger Eva Nordqvist.

Eva Nordqvist intervjuades av Kenneth Westberg 2018-04-20

Skicka sidan till: