Hanna Eriksson, STIL, - "Trots dom i Regeringsrätten vägrar vissa kommuner betala ut sjuklöner "

Hanna Eriksson, jurist på STIL - Stiftarna av independent Living i Sverige, drev det fall där Regeringsrätten fastställde att kommunerna är skyldiga att betala ut ersättning vid ordinarie assistents sjukdom.
Hon är mycket besviken på att vissa kommuner, trots domen, fortfarande vägrar betala ut ersättning för sjuklöner.

Kommunen ska ersätta sjuklön för ordinarie assistentHanna Eriksson

I regeringsrättsdomen Mål nr 2781-2782-08 från den 17 juni 2009 sägs det att kommunerna har en skyldighet att ge biträde av personlig assistans eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, när behovet inte täcks av beviljade assistanstimmar från Försäkringskassan. Detta är fallet när ordinarie assistent är sjuk, vilket sades redan i LSS-propositionen 1992/93:159 (sid 177). I regeringsrättsdomen sägs det att assistansersättningen från Försäkringskassan ska täcka kostnader för den arbetande assistenten (dvs. vikariens lön) och administrativa kostnader. Merkostnaden, alltså sjuklönen till ordinarie assistent ska, undantaget en karensdag, bekostas av kommunen. Regeringsrätten säger också att det underlag som STIL gett i det aktuella ärendet var tillräckligt för att kommunen skulle kunna ta ställning till vilka faktiska merkostnader som uppstått. Hanna Eriksson som var ombud i det aktuella målet berättar.
- Vi bifogade frånvaroanmälningar undertecknade av den sjuka assistenten, intyg undertecknade av den assistansberättigade som identifierar vikarien och visar under vilken tid vikarien tillsats, samt uppgifter om timlön, kollektivavtal, sociala avgifter, kollektivavtalsbundna avgifter, semesterersättning och sjuklön för de assistenter som var sjukskrivna. De uppgifterna anses nu av Regeringsrätten vara tillräckliga.

Kommuner hävdar att de inte kan beräkna merkostnaden

Före 2006, var det enligt Hanna Eriksson vanligt att assistansanordnare tecknade enskilda sjuklöneavtal med kommunerna, vilket reglerade hur sjuklön skulle betalas. Sveriges kommuner och landsting, SKL, uppmärksammade dock att det förfarandet var felaktigt och skickade ut nya riktlinjer i cirkulärnr 2006:39 Där sades det att sjuklöner ska hanteras enligt Förvaltningslagen med ansökan, utredning och beslut.
- Regeringsrätten prövade 2005 frågan om vad som är faktisk merkostnad i RÅ 2005 ref. 86 och kom fram till att kommunen ska bekosta sjuklöner. Det har dock varit problem med sjuklönefrågan sedan dess eftersom vissa kommuner hävdar att de inte får tillräckligt underlag för att beräkna merkostnaden samt att det funnits olika tolkningar av hur merkostnaden ska beräknas.
Hanna Eriksson anser att dessa kommuners hållning är felaktig och grundas i ett motstånd mot att betala sjuklöner.
- Trots att vi lämnar in underlag i form av frånvaroanmälan undertecknad av den sjuke assistenten, intyg från den assistansberättigade om vikarien samt uppgifter om lön, kollektivavtal och övriga kostnader säger de att det inte är klarlagt att det finns en merkostnad.

Domen borde vara prejudicerande

Hanna Erikssons uppfattning är att i princip alla avgöranden i Regeringsrätten ska vara prejudicerande, eftersom det är högsta instans och inget prövningstillstånd kan ges endast för att ändra en dom i Regeringsrätten.
- Däremot kan olika domar få olika stort prejudikatvärde, beroende på om de är beroende av detaljer i det enskilda målet, vilket kan vara fallet i socialförsäkringsmål eftersom de bygger på individuella bedömningar.
Enligt Hanna Eriksson får man läsa varje enskild dom och se om den styrs av förutsättningarna i det enskilda målet eller om domen kan anses ge en generell verkan. Vad gäller den nu aktuella domen anser Hanna Eriksson att bilden är entydig.
- Frågan om vilket underlag som krävs för att få rätt till sjuklöneersättning samt vad som ska anses vara den faktiska merkostnaden är mycket generella frågor där domen absolut borde vara prejudicerande.

Kommuner fortsätter vägra trots domen i Regeringsrätten

Efter regeringsrättsdomen har enligt Hanna Eriksson vissa kommuner, som Falun börjat betala ut sjuklöner. I en intervju berättar OP assistans att flera kommuner i Gävleborgs län fortfarande inte betalar ut sjuklöner. Hanna Eriksson bekräftar detta och tar Hudiksvall som exempel.
- Ja, Hudiksvall har fortfarande en egen tolkning av hur beräkningen av merkostnad ska göras, vilket gör att de anser att det inte finns någon merkostnad för sjuklöner. De har även sagt att de inte anser att Regeringsrättens dom är prejudicerande.

Fortsatt motstånd ger överklaganden

Kommunernas fortsatta ovillighet att följa Regeringsrättens dom innebär att STIL får överklaga varje enskilt ärende till länsrätten, ärendena kan därefter gå vidare upp i kammarrätten, men i och med att det finns en regeringsrättsdom borde ärendena nu kunna stanna vid beslut i kammarrätten säger Hanna Eriksson.
- Om kommunen sedan inte verkställer en lagakraftvunnen dom hamnar det på tillsynsmyndighetens bord.
För närvarande är det länsstyrelserna som har tillsynsansvar över kommunerna för LSS-verksamhet, men från 1 januari 2010 övergår tillsynsansvaret till Socialstyrelsen. Kommunen riskerar, i enlighet med 28a § LSS, att åläggas en så kallad särskild avgift för att de inte verkställt ett beslut/ en dom. Hanna Eriksson tycker att den här frågan borde varit utredd nu, och hoppas att Hudiksvall och övriga kommuner som inte tagit till sig Regeringsrättens dom ska inse vad som gäller om/när det kommer domar från länsrätt/kammarrätt som bekräftar domen i Regeringsrätten.
- Annars hoppas jag att kommunerna efter ansökan av tillsynsmyndigheten åläggs att betala så höga särskilda avgifter att de av den anledningen ändrar inställning, säger Hanna Eriksson.

Hanna Eriksson intervjuades av Kenneth Westberg 2009-11-23


Vidare läsning

Dom Mål nr 2781-2782-08 i Regeringsrätten
En medlem i STIL - Stiftarna av Independentliving i Sverige fick den 2009-06-17 rätt i att den assistansberättigande hade rätt till ersättning från kommunen för merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom.

cirkulärnr 2006:39 från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, om hantering av sjuklöner.

intervju med OP assistans om situationen i Gävleborg där flera kommuner vägrar betala ut sjuklöner


Skicka sidan till: