Konsekvenser för assistansanordnare

Här sammanfattas de förslag som Lss-kommittén anser ska gälla för anordnarna.

Krav på God kvalitet

Lss-kommittén vill ha ett tydligare krav på att assistansanordnaren har en god kvalitet. För att kunna kontrollera att alla anordnare - oavsett om det är kommunen, företag eller enskilda anordnare - har sådan kvalitet så ska socialstyrelsen utarbeta kriterier vid en tillsyn. Denna tillsyn ska då vara en del av den statliga sociala kontrollen. Om en anordnare missköter sig så ska det vara möjligt att återkalla tillståndet för att bedriva assistansverksamhet. Det ska kunna göras interimistiskt.

Tillstånd för att bedriva assistans

För att få bedriva assistansverksamhet så förslås det att alla anordnare ska ansöka om tillstånd för detta. Det är länsstyrelsen som bör föreslås få i uppdrag att hantera tillståndsgivningen.

Ansvar för hur assistansersättningen används

Lss-kommittén vill att varje anordnare ska få assistansersättningen utbetalat direkt till sig. Alla anordnare ska också vara ansvariga för hur assistansmedlen använts och kunna redovisa detta. Det gäller även vid en eventuell återbetalning.

Sjukvikarier ska inte längre bekostas av kommunen

En stor förändring är att kommunen inte längre ska stå för assistenternas sjuklöner. Kostnaden för vikarier i samband med ordinarie assistentens sjukdom bör vid fastställandet av det schabloniserade timbeloppet räknas in i schablonen. Arbetsgivarna kompenseras då med en höjning av schablonbeloppet med 0,7 % av de 87 % som antas vara lönekostnader. En anordnare ska dock kunna teckna en företagarförsäkring hos försäkringskassan om kostnaden för vikarieanskaffningen blir allt för hög. Kommunerna kommer inte längre ha det yttersta ansvaret för anskaffningen av assistenter. Detta ansvar föreslås ligga på anordnaren.

Assistansersättningen behöver inte redovisas till den assistansberättige

Många anordnare redovisar till sina kunder hur assistansersättningen används. Det är dock inget krav och kommittén föreslår att det inte ska bli det senare heller. Det ska vara upp till varje anordnare att göra som de vill.

Inget krav på kollektivavtal

Lss-kommittén kommer inte att ställa något krav på att anordnarna ska ha kollektivavtal. Ingen av kommitténs ledamöter har önskat detta eftersom de anser att det måste vara något som arbetsmarknadens parter gör upp om. Däremot finns det en önskan från kommittén att kollektivavtal tecknas.

Text: Pär Blomqvist
2008-10-10


Skicka sidan till: