Konkurrensverket - "Konkurrensen är god i assistansbranschen"

TEMA - Riskkapitalföretag in i assistansbranschen

Det senaste halvåret har två av Sveriges större assistansanordnare köpts upp av riskkapitalföretag. Frösunda LSS såldes i december 2007 till Polaris Equity av Praktikertjänst. Majoritetsägandet i Olivia Assistans såldes i februari 2008 av ägaren Karsten Inde till Procuritas.

Assistanskoll tittar med anledning av detta närmare på riskkapitalföretag och vad det kan innebära att de kommer in i assistansbranschen. Ledande assistanordnare i branschen, ekonomer, och företrädare för assistansberättigade uttalar sig om hur de tror branschen kommer att utvecklas.

Artiklar

 1. Göran Fredriksson, VD, Frösunda LSS AB - "om fem år bör vi vara dubbelt så stora"
 2. Karsten Inde, VD, Olivia Holding - "Vi vill femdubbla omsättningen"
 3. Per Strömberg, professor, Handelshögskolan - "personlig assistans är en idealisk riskkapitalbransch"
 4. Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonomerna - "LO är försiktigt positiva till riskkapitalföretag"
 5. Tom Berggren, VD, Svenska Riskkapitalföreningen - "riskkapital ger starka företag"
 6. Per Granath, Humana Group - "Riskkapitalföretag har visat intresse för oss"
 7. Vilhelm Ekensteen, Ordförande, IfA-Intressegruppen för Assistansberättigade - Oligopolbildningar kan komma att hota valfriheten"
 8. Maria Sunnerborn, ägare, ME-assistans - "tio kunder är lagom för oss"
 9. Jan Seljemo, verksamhetschef, STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige - "hos oss går alla pengar till assistans"
 10. Konkurrensverket - "Konkurrensen är god i assistansbranschen"
 11. Per Strömberg, SIFR - "Expansionsplanerna hos de riskkapitaluppköpta assistansföretagen kan påverkas av finanskrisen"

Den 26 maj 2008 beslutade Konkurrensverket att lämna Frösunda LSS AB:s köp av konkurrenten Personal Care utan åtgärd. Detta godkändes utan problem och Konkurrensverket anser att konkurrensen idag är god, samtidigt som man noterar att några företag har en ambition att växa sig stora och nå marknadsledande positioner.

Christina Szatek om konkurrensregler kring företagskoncentration

Reglerna för företagskoncentration finns i § 34 och framåt i Konkurrenslagen. Där sägs det att en sammanslagning mellan två företag kan förbjudas om "en dominerande ställning skapas eller förstärks på ett sätt som hämmar effektiv konkurrens". Christina Szatek är konkurrenssakkunnig på Konkurrensverket.
- En företagskoncentration ska anmälas till Konkurrensverket om det köpande företaget och det förvärvade företaget tillsammans har en årsomsättning som överstiger 4 miljarder kronor och vart och ett av företagen har en omsättning som överstiger 100 miljoner kronor i Sverige. Om 4 miljarderskriteriet är uppfyllt men företagen inte omsätter 100 miljoner var i Sverige kan Konkurrensverket i vissa fall ålägga en part att anmäla en koncentration. Det har dock bara hänt några gånger att vi gjort detta, exempelvis om ett stort företag successivt köper upp mindre konkurrenter för att kunna dominera marknaden.
Om Konkurrensverket vill stoppa en sammanslagning så hemställer de om förbud mot affären i Stockholms tingsrätt, det är dock sällan detta händer, sedan 1993 har det endast inträffat fem gånger enligt Christina Szatek
- Ofta blir det löst innan det går till en anmälan. När vi berättar för parterna varför vi går emot sammanslagningen genomförs den kanske inte, eller så säljer de av någon annan verksamhet eller förvärvar kanske bara en del av bolaget.
Kan man säga hur stort ett företag får bli i en bransch?
- Nej det går inte att säga exakt, vi tittar på hur stor marknadsandel företaget får, en andel på 40 procent eller mindre är sällan ett problem. Och även om ett företag får uppåt 80-90 procent måste vi titta på kundernas möjligheter att välja andra leverantörer och vilka möjligheter andra leverantörer har att komma in på marknaden. Den 26 maj beslutade vi att lämna Frösundas förvärv av Personal Care utan åtgärd, det var inga problem med tanke på hur många alternativ som finns på marknaden.
Skulle det kunna bli ett konkurrensproblem om ett assistansföretag har 90 procents marknadsandel?
- Det skulle det kunna bli, men om vi ser historiskt har det tillkommit många nya företag på assistansmarknaden, och det synes inte ha varit något problem hittills att komma in på marknaden. Som det ser ut idag är konkurrensen mycket stark.

Nya villkor om företagskoncentration från den 1 november 2008

Den 1 november 2008 börjar en ny konkurrenslag att gälla. Då ändras bland annat omsättningströsklarna för anmälningsplikt på så sätt att en företagskoncentration ska anmälas till Konkurrensverket då det förvärvande företaget och förvärvsobjektet tillsammans har en årsomsättning i Sverige som överstiger 1 miljard kronor och vart och ett av företagen har en omsättning i Sverige som överstiger 200 miljoner kronor.
- I de nya lagen ges det även lite större möjligheter att stoppa en sammanslagning då det sägs att man också ska avväga vilka effekter koncentrationen ger för marknaden som helhet, säger Christina Szatek.

Peter Delden om missbruk av dominerande ställning och kartellbildningar

I Konkurrenslagen finns ett förbud om missbruk av dominerande ställning i § 19, vilket kan vara fallet när ett företag som dominerar marknaden tar ut höga priser eller har oskäliga affärsvillkor. § 6 i Konkurrenslagen behandlar kartellbildning vilket sker om alla större företag i bransch samverkar om villkor för sina kunder och därigenom sätter konkurrensen ur spel. Enligt Peter Delden, expert på kartellbildning på Konkurrensverket, är all typ av samverkan inte förbjuden, samverkan i tekniska frågor är ofta tillåtet, men det är inte tillåtet att samarbeta kring pris och kvalité i kunderbjudandena.
- Två företag som agerar självständigt får sätta priset hur som helst, men det är förbjudet att samverka om priser och att dela upp marknaden mellan sig. Det är större risk att karteller uppstår om en bransch har några få stora företag.
Hur kan man förebygga att det inte sker?
- Dels genom att det finns verkningsfulla sanktioner, idag kan vi vitesförelägga företag om de inte upphör med en viss typ av samverkan och vi kan också döma ut en konkurrensskadeavgift. Dels genom att vi informerar om reglerna ute hos företagen och sedan följer upp kunskapen i sifo-undersökningar, säger Peter Delden.

Christina Szatek och Peter Delden intervjuades av Kenneth Westberg 2008-06-15

VIdare läsning


Skicka sidan till: