Svenska Riskkapitalföreningen - "riskkapital ger starka företag"

Tom Berggren är VD för Svenska Riskkapitalföreningen, SVCA. Han anser att riskkapitalföretagens aktiva ägande ger stora möjligheter att utveckla företag. Han vill även avliva fördomar som finns om riskkapitalföretag.

Tom Berggren berättar om SVCA och riskkapitalföretag

SVCA är en obunden, ideell intresseförening för företag och personer som är aktiva i den svenska riskkapitalbranschen. De har 110 medlemsföretag som i dagsläget investerar i drygt 1000 företag. Tom Berggren berättar att ett riskkapitalföretag förvaltar kapitalfonder som investerar i olika typer av företag. Managementteamet i riskkapitalföretaget bedriver därefter ett aktivt ägande i de uppköpta företagen.
- Det aktiva ägandet innebär att riskkapitalföretaget stöttar företaget man investerat i med strategier och utveckling och naturligtvis kapital som kan behövas för att företaget ska kunna utvecklas eller expandera.
Vilka äger riskkapitalföretagen?
- Det varierar, det finns statligt ägda som Industrifonden eller fackföreningsägda som Metallica. Den största gruppen är dock privatägda, och investerarna som satsar kapitalet i riskkapitalföretagets fonder är pensionsstiftelser, försäkringsbolag och banker. Dessutom brukar managementteamet i riskkapitalföretaget satsa en mindre del egna pengar.

Riskkapitalföretag ställer krav på ledningen i sina företag

Tom Berggren ser riskkapital som en av de bättre metoderna att få företag att växa.
Ett alternativ är att ta banklån, men det förutsätter att företaget har en mycket stark finansiell ställning. Ett annat alternativ är att introducera företaget på börsen men det har vissa nackdelar menar han.
- Du får visserligen fler delägare i företaget, men det är ofta många mindre passiva ägare istället för en aktiv ägare vilket är fallet med ett riskkapitalföretag.
Eftersom riskkapitalföretaget förväntar sig en vinst menar Tom Berggren att det vanligtvis ställs stora krav på bolagsledningarna i de uppköpta företagen.
- Ägarna vill tjäna pengar på sin investering, det innebär krav på ledningen att anstränga sig för att bolaget ska växa och blir mer konkurrenskraftigt, det kan naturligtvis innebära en del tuffa beslut om företaget behöver effektiviseras och verksamhet behöver skäras ner.

Tom Berggren om hur riskkapitalägda företag utvecklas

Det som gör ett företag intressant för ett riskkapitalföretag är enligt Tom Berggren att företaget bedöms ha utvecklingsmöjligheter, antingen i att bli mer effektivt, men oftast handlar det om att växa, av sig självt eller genom förvärv av andra företag. Företagen som köps växer ofta i storlek.
- Vi gör en genomgång varje år av företag ägda av riskkapitalföretag och de växer betydligt mer än vanliga bolag eller börsnoterade bolag. Vår senaste studie visar att de riskkapitalfinansierade företagen den senaste femårsperioden vuxit årligen med 21 procent i omsättning och 11 procent i antal anställda
Vad sker vid en exit?
- Exit görs vanligtvis efter fyra-sex år, och innebär att riskkapitalföreget säljer det uppköpta företaget vidare. Det kan innebära en börsnotering eller försäljning till ett annat företag i samma bransch. Det kan också innebära försäljning till ett annat riskkapitalföretag som ser nya möjligheter till utveckling.
Brukar det köpas tillbaka av de gamla ägarna?
- Det förekommer, exempelvis om ledningen köper ut riskkapitalföretaget genom att ta banklån, men det är relativt ovanligt.

Tom Berggren bemöter fördomar om riskkapitalföretag

Tom Berggren medger att det finns en oro hos allmänheten att detta handlar om kortsiktiga ägarformer där huvudsyftet är att maximera vinster till ägarna. Han anser dock att detta är en missuppfattning.
- Fem års ägande är en ganska lång period jämfört med det kvartalsfokus som många klagar på när det gäller hur börsföretagen bedöms. Här hinner man istället göra investeringar och utveckla bolaget under ett antal år. Många gånger är reaktionerna positiva från anställda och fack för att det finns en ägare som bryr sig och som kan investera när det behövs.
En annan vanlig oro som Tom Berggren vill bemöta är skicket som företagen befinner sig i när riskkapitalföretaget säljer dem vidare.
- Det finns en bild av att riskkapitalföretag drar ut vinster ur sina företag, men ett företag måste vara starkt när det säljs vidare Om riskkapitalföretaget gjort för stora besparingar är företaget inte attraktivt, en köpare vill ha ett företag med nöjda kunder och nöjda medarbetare.

Tom Berggren om hur en bransch kan påverkas när riskkapital kommer in

När riskkapital kommer in i en bransch menar Tom Berggren att det tyder på att man ser möjligheter att effektivisera företagen eller att öka avkastningen genom att öka volym och omsättning i företagen. Konkurrenterna i branschen kommer då att påverkas.
- Eftersom riskkapitalföretagens bolag växer och blir mer effektiva, får konkurrenterna ofta mer press på sig samtidigt som de får signaler på vad de kan göra för att ge en bättre service.
Kan man förvänta sig att företag i branschen kommer att köpas upp?
- Ja, det är ganska vanligt att man slår ihop företag för att öka effektiviteten och skapa gemensam administration.

Situationen kan liknas vid vad som skett i privat sjukvård

Tom Berggren säger sig inte vara så insatt i regelverket runt personlig assistans men tror att det delvis kan liknas vid privat sjukvård. Där har effektiviseringar och besparingar kunnat göras på framför allt administration.
- Det finns alltid ett regelverk av lagar för hur vård, eller assistans ska bedrivas, men även i personalintensiva verksamheter brukar det finnas möjligheter att göra administrationen mer effektiv. I privat sjukvård har man sett stora möjligheter att öka tiden som vårdpersonalen kan ägna sig åt patienterna. I privata skolor har man på samma sätt ökat tiden som lärarna har med eleverna jämfört med andra uppgifter. Administrationen måste göras men kanske på ett klokare sätt, säger Tom Berggren.

Tom Berggren intervjuades av Kenneth Westberg 2008-03-25

Länk: Svenska riskkapitalföreningen SVCA


Skicka sidan till: