IfA, - "Oligopolbildningar kan komma att hota valfriheten"

Vilhelm Ekensteen, ordförande i IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade, ser risker i att riskkapitalföretag köper in sig assistansbranschen. Mångfalden skulle kunna hotas om det uppstår oligopolbildningar där ett fåtal stora assistansföretag dominerar branschen.

Vilhelm Ekensteen om att riskkapitalföretag köper assistansföretag

Vilhelm Ekensteen anser att utgångspunkten bör vara att det finns olika sorters assistansanordnare och så många alternativ som möjligt på att välja mellan.
- Detta är viktigt för att den assistansberättigade ska kunna välja en lösning som passar just honom/henne.
Att riskkapitalföretag nu kommer in och köper upp ledande företag på marknaden ser han som en följd av att den privata marknaden blivit mer spekulativ, och att kapitalintressen ser möjligheter att skapa vinster. Om detta skulle leda till att allt högre vinster kan tas ut från assistansen är han orolig för vad det kan komma att leda till.
- Vi är för den modell som LSS-kommittén lade fram i sitt första delbetänkande om att minst 85 procent av assistansersättningen ska gå till lönekostnader, och att högst 15 procent ska gå till andra kostnader. En sådan modell skulle leda till att man kan rikta assistansersättningen och skapa bra lönenivåer samtidigt som man ger ett visst utrymme för de vinster och buffertar som behövs för att kunna driva ett företag, men att vinsterna samtidigt kan begränsas till en rimlig nivå.
Vad kan man betrakta som en rimlig vinst i sammanhanget?
- Jag kan inte ge någon procentsats, men det är något jag tycker borde tas upp till diskussion.

Vilhelm Ekensteen om risker med oskäliga vinster

Om det skulle gå att ta ut oskäliga vinster menar Vilhelm Ekensteen att mångfalden och valfriheten kan hotas för den assistansberättigade.
- Assistansens kärna och grund är att den ska vara brukarstyrd, då är det viktigt att det finns en mångfald i att kunna vara egen företagare, bilda brukarkooperativ och att det finns många olika konkurrerande assistansföretag där brukaren genom sitt val kan få den service han/hon vill ha.
Om oskäliga vinster skulle bli ett allmänt fenomen anser Vilhelm Ekensteen att det skulle kunna leda till en ny legitimitetskris för assistansreformen, vilket skulle kunna hota det liv som assistansen innebär för så många människor.
- Om alltför mycket av assistansersättningen, som är våra skattemedel, tas ut i vinster kan det längre fram leda till ett nytt ifrågasättande från politiskt håll av hela reformen.
Detta skulle då vara andra gången som assistansreformen blir utsatt för ifrågasättande från politiskt håll menar Vilhelm Ekensteen och syftar på de tvivelaktiga metoder som lett fram till propositionen "Kostnader för personlig assistans"
- Den nuvarande utredningen i LSS-kommittén kom delvis till på grund av att vissa företag mycket väl kände till hur man marknadsförde de så kallade "trivselpengarna".

Vilhelm Ekensteen om risker med monopol/oligopol och intressepolitik

Vilhelm Ekensteen ser även en risk i att några privata assistansföretag med hjälp av riskkapital får muskler att börja köpa upp sina konkurrenter.
- Det vore olyckligt om det uppstår nya monopolbildningar, vi har ju tidigare kommit bort från det kommunala monopolet. Det kan även uppstå ett par, tre stora assistansföretag som bildar ett oligopol som kontrollerar marknaden. I sådana lägen kan den assistansberättigades möjligheter att välja bli begränsade genom att utbudet blir utarmat.
Frösunda och Olivia har målsättningar att bli marknadsledande, hur ser du på detta?
- Nu är ju de här företagen förhoppningsvis seriösa i vad de gör. Det som är viktigt är att mångfalden består, det måste vara en central utgångspunkt, säger Vilhelm Ekensteen.

Vilhelm Ekensteen intervjuades av Kenneth Westberg 2008-04-12

Länk: IfA - intressegruppen för assistansberättigade


Skicka sidan till: