Jonas Franksson – ”Jag är mycket besviken på Socialdemokraternas svar i assistanskolls valenkät”

Jonas FrankssonJonas Frankssons ser en ”oppositionseffekt”, där de partier som inriktar sig på opposition blir mer positiva till assistans, samtidigt som Socialdemokraterna som siktar mot regeringsmakten blir mer restriktiva.
– Socialdemokraternas svar skiljer sig mot vad de tidigare sagt.

Assistanskoll har nyligen genomfört intervjuer med riksdagspartierna samt Feministiskt initiativ(FI) och låtit de svara på en valenkät med 20 frågor om personlig assistans. Jonas Franksson, som sitter i styrelsen för STIL, Stiftarna av Independentliving i Sverige, kommenterar.

Lagändring av § 9a

På frågan om det ska göras en lagändring i LSS §9a om att hela det grundläggande behovet ska räknas och inte delas upp i integritetskänsliga och icke-integritetskänsliga delar? är de flesta partier positiva utom Socialdemokraterna (S) och Centern som säger nej, medan Moderaterna(M) och Kristdemokraterna(KD) uttrycker sig positivt men vill avvakta. Det mest förvånande är S hållning säger Jonas Franksson.
– Detta är en kursändring, jag talade med Lena Hallengren i april och då sade hon ja. Ända sedan regeringsrättsdomen kom 2009 har S talat om att lagen behöver ändras. Att M och KD som tidigare försvarat nuvarande system öppnar för en förändring anser Jonas Franksson är ett tecken på att de börjar se sig som oppositionspartier.
– De som sitter i regeringsställning och har hand om pengarna brukar oftast vilja spara in på minoritetsgrupper, assistansen är ett exempel på det.

S och M för minuträkning

På frågan om det bör användas minuträkning av behov som berättigar till personlig assistans? säger enbart S och M ja. Jonas Franksson tycker att M:s svar är i linje med deras övriga politik i att kontrollera att alla pengar betalas ut rätt. S svar är däremot anmärkningsvärt.
– De intar positionen som försvarare av nuvarande system. Vi ser återigen att de förbereder för att gå i regeringsställning. När jag beskrev detta för Lena Hallengren i våras tog hon bestämt avstånd från minuträkning. Det visar också hur djupt i själen detta med mänskliga rättigheter ligger. Det ligger kanske inte så djupt hos S, jag har svårt att se att Folkpartiet(Fp) eller Vänsterpartiet(V) skulle svänga på detta sätt.
KD går ut hårt mot minuträkning, kan man se de som att de inte kunnat driva den politik de velat eller säger de detta som ett blivande oppositionsparti?
– Jag tror de kunnat påverka politiken mycket, jag ser det mer som att de förebereder sig för opposition. Jag har intrycket att Barn och äldreminister Maria Larsson inte varit särskilt förtjust i assistans och har drivit utvecklingen mot minuträkning och hårdare bedömningar. Hon har inte tagit till sig rättighetsperspektivet i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den är tydlig med att rättigheter som uppnåtts inte kan tas bort.

S, SD och KD vill se fler kontrollåtgärder

På frågan om det behövs fler kontrollåtgärder än vad som finns idag, för att minska fusk inom assistansersättning? svarar bara S, Sverigedemokraterna(SD) och KD Ja. Jonas Franksson reagerar även här kraftigt på Socialdemokraternas Ja.
– Idag kan det ske inspektioner i hemmet om anhöriga är assistenter, anordnarna har en skyldighet att rapportera om en assistansberättigad tex blir sambo. Ännu fler kontrollåtgärder gör mig mycket orolig. Att KD säger ja, är däremot i linje med vad de gjort som ansvariga på Socialdepartementet.

Förstatligandet av assistansen

På frågan om personlig assistans ska förstatligas så att staten blir ensam huvudman och bekostar all assistans? säger alla partier utom S, Miljöpartiet(Mp) och SD att de vill förstatliga assistansen. Detta ser Jonas Franksson som en mycket viktig fråga.
– Problemet idag är att alla kommuner har olika beslut. Antingen måste man öka kunskapen om rättigheter hos kommunerna eller så måste staten ta hela ansvaret.
I LSS-kommitteen ville ju alla partier förstatliga, varför har inget hänt?
– Det förutsatte LSS- insatsen personlig service med boendestöd för de som idag har assistans beviljad av kommunen. Partierna kunde som tur var inte ena sig om den insatsen. Det var ett hemskt utformat förslag där man försökte göra om assistans till hemtjänst. Inom S o Mp finns det tyvärr en stor tro på kommunernas makt, skyddsnät och självstyre.
Ett nytt tänkande måste dock till om staten tar ansvaret menar Jonas Franksson.
– Idag har kommunerna det slutliga skyddsnätet och ett förstatligande skulle kräva ett tydligt kontrakt mellan stat och individ med ett starkt rättighetsperspektiv.

Chockad över Folkpartiets syn på 20-timmarsgränsen

Alla utom S, Mp och Fp är öppna för att gränsen för att få assistansersättning ska sänkas från dagens 20 timmar grundläggande behov/vecka? Detta menar Jonas Franksson till stor del hänger ihop med om man vill förstatliga assistensen eller inte.
– 20-timmarsgränsen är olycklig eftersom den reducerar mänskliga rättigheter till hur länge du behöver hjälp på toaletten.
Att Fp säger nej är tycker Jonas Franksson är mycket märkligt eftersom de samtidigt vill förstatliga assistansen och i de flesta frågor är mycket positiva till assistans.
– Jag är chockad över att de anser att de som idag har assistans via kommunen istället ska få insatser via Socialtjänstlagen. Fp har talat mycket om att värna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och detta vore ett steg bakåt för den gruppen.

Majoritet vill mildra tvåårsomprövningarna

På frågan om tvåårsomprövningar av assistansersättning bör göras för personer som har en oförändrad funktionsnedsättning sedan tidigare omprövning? säger alla utom Moderaterna och KD Nej.
– Att KD och M säger nej innebär bara att de försvarar sitt eget system. Att alla andra säger ja borde betyda att en förändring kan ske och Försäkringskassan har redan talat om mildare regler här. Den viktiga frågan här är dock vad man menar med oförändrad funktionsnedsättning och vilka som ska få färre omprövningar.

Majoritet mot att enbart aktiv tid är assistansgrundande

På frågan om enbart aktiv tid ska vara assistansgrundande, dvs tid där assistenten aktivt arbetar men inte väntetid däremellan? svarar alla utom Centern Nej. Det är mycket glädjande menar Jonas Franksson eftersom assistansen förvandlas till hemtjänst och punktinsatser om bara den tid när assistenten är aktiv räknas.
– Det är ju för väl att S säger nej här i alla fall, då förstår de åtminstone vad assistans innebär. Centerns ja sticker ut här, det kan ligga i linje deras tal om kamp mot fusket, att inte en minut får vara fel. Men frågan är om de förstår vad aktiv och passiv tid innebär eller om det är en mer restriktiv hållning.

Stor majoritet vill se assistans under sjukhusvistelse för alla

Alla utom KD svarar ja på frågan om alla assistansberättigade ska ha rätt till assistansersättning under sjukhusvistelse?
– Det är positivt, det borde kunna bli en förändring här, att KD fortfarande vill ha en individuell prövning, innebär att de vill behålla dagens system, säger Jonas Franksson.

Några har fortfarande framtidsvisioner

På frågan om man även fortsättningsvis ska få behålla den assistans man har efter att ha fyllt 65?svarar alla ja. På frågan om personer som fyllt 65 år bör kunna få personlig assistans i framtiden? finns det en öppning hos Mp, FI, Fp och V och möjligen M. Detta visar enligt Jonas Franksson att det finns lite framtidsvisioner.
– Om man verkligen menar allvar med att följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska gränsen bort eftersom det är åldersdiskriminering att inte bevilja assistans till personer över 65.
KD hänvisar till Socialtjänstlagen, SoL, kan man tänka att assistans ska kunna beviljas i SoL?
– Visst kan det vara så att man inte ser skogen för alla träd när man diskuterar LSS och SoL. Men om assistans beviljas via SoL får man inte tumma på vad assistans är och de ”goda levnadsvillkor” som finns i LSS behöver även garanteras i SoL. Assistans är en serviceform som ger frihet och där du slipper vara på institution, du kan anställa den vill och bestämma vad som ska utföras. Timantalet ska också garantera ett självständigt liv.

Många vill se föräldraskap och arbete som grundläggande behov

På frågan om lagstiftningen behöver förtydligas så att assistans för att utöva föräldraansvar och arbeta/studera ska ses som grundläggande behov i LSS§9a? svarar nästan alla ja, bara M och KD tvekar. Jonas Franksson ser positivt på det men tycker samtidigt att systemet med grundläggande behov är problematisk.
– Iden med grundläggande behov kommer från en dåligt utförd statlig utredning 1996 och borde ändras. Det centrala är att man får hjälp med det man behöver och då ska hjälp att vara förälder och att arbeta ingå. Om man som idag räknar upp allt som är grundläggande innebär det att det som inte är med inte ger rätt till assistans.
Vad borde man utgå från istället?
– Man borde utgå från om man behöver hjälp flera timmar varje dag eller bara punktinsatser ibland. Allt från flera timmar under dagen och uppåt borde berättiga till personlig assistans

Rödgröna vill ha krav på viss % till assistentlöner

På frågan om det bör finnas en procentsats för hur mycket av assistansersättningen som måste gå till assistentens lönekostnader? säger de borgerliga nej och vänsterpartierna ja. – Här prioriterar allianspartierna företagens frihet framför arbetarnas skydd.
Detta skulle kunna alltså kunna införas av en rödgrön regering?
– Ja, det tror jag.
På frågan om det Behövs ett förtydligande i LSS om att schablonersättningen ska följa löneutvecklingen på området? svarar bara Mp och FI tydligt ja. Jonas Franksson anser att det vore förödande om ersättningen inte följer löneutvecklingen.
– Det borde vara en självklarhet, men Agneta Rönns förslag i schablonutredningen om att assistansersättningen låg 22 kr för högt 2013 går i motsatt riktning, här ser det mörkt ut.

Ser en risk med förbud att ta ut vinst

På frågan om det bör vara möjligt för ägare till privata assistansföretag att ta ut vinst från verksamheten? (istället för att återinvestera den i verksamheten)säger FI,V och Mp nej medan alla andra säger ja. Jonas Franksson tror att en rödgrön regering kan införa en begränsning om Mp och FI o V blir starka och S backar. Han ser samtidigt vissa risker med en sådan utveckling
– Jag ser en risk att om de stora vinstdrivande företagen lägger ner så kan många tvingas tillbaka till kommunala assistansutförare. Det skulle innebära att många assistansanvändare får mindre frihet i sin assistans.

Ska kommunen bestämma nivån på ersättningen?

På frågan om kommunerna bör få bestämma hur stor ersättningen per assistanstimme ska vara när de beviljar personlig assistans? reagerar Jonas Franksson på Folkpartiet som är det enda parti som svarar Ja.
– Det är mycket märkligt, det är något nytt, många kommuner sänker idag ersättningen vilket gör att de assistansanvändarna får mycket sämre möjligheter att leva ett självständigt liv. Det innebär att det blir ett lotteri beroende på vilken kommun man bor i om man har kommunalt beviljad assistans.
Kan det ha att göra med att Linnea Darell, kommunalråd i Linköping, försvarar ett system där kommunens ersättning är lägre än assistansersättningen?
– Ja, Linnea Darell är ju en auktoritet inom Fp när det gäller assistans så det kan nog ha med det att göra.
Annars borde det väl kunna bli en förändring här…
– Ja, alla andra partier vill ju att kommunerna inte ska kunna bestämma detta, men det behöver å andra sidan inte betyda att det verkligen blir en förändring.

Vilken regering vore bäst för assistansanvändarna?

Under de senare åren har Jonas Franksson sett vissa skillnader mellan en politik förd av en borgerlig och en rödgrön regering. De har rödgröna värnat rätten till assistans och velat stoppa nedskärningar.
– När det gäller den enskildes makt har däremot allianspartierna varit mer tillåtande i vad man tex kan använda ersättningen till.
Jonas Franksson undrar dock om han ska ompröva sin positiva syn på rödgrön regering efter att Socialdemokraterna intagit en så restriktiv hållning i assistanskolls jämförelse.
– Samtidigt finns det krafter hos både FI, V och Mp som vill utveckla lagstiftningen. Det beror på hur tuffa de kan vara gentemot S. Fp som är ett av de mest assistansvänliga partierna har ju totalt misslyckats i att påverka alliansregeringen, men de stod också ensamma.
Tror du på en blocköverskridande uppgörelse?
– Ja, på en positiv isåfall, Det kan ju bli förödande med en uppgörelse mellan S och M. Men jag ser gärna Fp i en uppgörelse med de rödgröna.
Vad anser du om uppstickaren FI som ligger runt 4% gränsen i opinionsmätningarna, är de trovärdiga i sin mycket positiva syn på assistans?
– FI värnar minoriteterna och våra rättigheter. Visst de är oprövade och det bygger mycket på vilka ledamöter som isåfall kommer in när det gäller vilken politik de kommer att driva. Tidigare har det funnits en syn i FI att assistenter hamnar i en dålig maktrelation gentemot den assistansberättigade, men det har jag inte hört på senare tid.
Vad anser du om SD, de är ju relativt positiva till assistans i sina svar?
– De kan säga att de vill värna funktionshindrade men man ska inte glömma att de vuxit fram ur nazism/fascism och där har funktionshindrade inte stått högst i kurs historiskt sett. De har en förkastlig grundsyn där de ställer utsatta människor emot varandra. Jag är väldigt glad att de andra partierna är så tydliga med att de inte kommer att ge SD något inflytande, säger Jonas Franksson.

Har reagerat på Centern

Jonas Franksson har särskilt reagerat på är Centerns svar. Han tycker deras linje är oklar och att de mest talar om behovet av kontroll och att bekämpa fusk.
– Svaren om förstatligande av assistans i intervjun med Rickard Nordin har dessutom justerats i efterhand. Jag blir osäker på vad som är partiets hållning och vad som är Rickard Nordins hållning. Centern har tidigare haft en positiv syn på assistans särskilt när Kenneth Johansson var ordförande i Socialutskottet.
Vad kan det bero på?
– Att de saknar en genomarbetad hållning alternativt att de blivit mer restriktiva, säger Jonas Franksson.

Jonas Franksson Intervjuades av Kenneth Westberg 2014-09-09

Skicka sidan till: