Riksdagsval 2014 - Välj rätt med Assistanskoll

riksdagspartierna samt FIDe som berörs av personlig assistans är en stor väljargrupp, uppemot 80 000 jobbar som personliga assistenter åt ca 20 000 assistansanvändare. De har anhöriga och vänner som är engagerade.

Hur skiljer sig meningarna om hur personlig assistans ska se ut? Assistanskoll har inför riksdagsvalet intervjuat och ställt 20 frågor till riksdagspartierna samt F!, Feministiskt initiativ. Intervjun hittar du genom att klicka på partirepresentantens namn.

Partirepresentanter som besvarar frågorna (OBS! Klicka på namnet och läs intervjun)

logga Socialdemokraterna
Social-
demokraterna

Lena Hallengren

Vice Ordf
Socialutskottet

logga Vänsterpartiet
Vänster-
partiet

Eva Olofsson

Ledamot
Socialutskottet

logga Miljöpartiet
Miljö-
partiet

Agneta Luttropp

Ledamot
Socialutskottet

logga Folkpartiet
Folkpartiet

Maria
Lundqvist Brömster

Ledamot
Socialutskottet

logga Centerpartiet
Center-
partiet

Rickard Nordin

Ledamot
Socialutskottet

logga Moderaterna

Moderaterna

Isabella Jernbeck

Ledamot
Socialutskottet

logga Moderaterna
Krist-
demokraterna

Magnus Sjödahl

Ledamot
Socialutskottet

logga Sverigedemokraterna
Sverige-
demokraterna

Margareta Larsson

Ledamot
Socialutskottet

logga Feministiskt Initiativ
Feministiskt
initiativ

Julia Bahner

Ledamot
Partistyrelsen

20 frågor till riksdagspartierna samt FI

(Klicka på frågorna och du kommer till partiernas svar)

1. Ska personlig assistans förstatligas så att staten blir ensam huvudman och bekostar all assistans?
2. Ska det göras en lagändring i LSS §9a om att hela det grundläggande behovet ska räknas och inte delas upp i integritetskänsliga och icke-integritetskänsliga delar?
3. Bör tvåårsomprövningar av assistansersättning göras för personer som har en oförändrad funktionsnedsättning sedan tidigare omprövning?
4. Ska gränsen för att få assistansersättning sänkas från dagens 20 timmar grundläggande behov/vecka?
5. Bör det användas minuträkning av behov som berättigar till personlig assistans?
6. Ska enbart aktiv tid vara assistansgrundande, dvs tid där assistenten aktivt arbetar men inte väntetid däremellan?
7. Ska alla assistansberättigade ha rätt till assistansersättning under sjukhusvistelse?
8. Ska man även fortsättningsvis få behålla den assistans man har efter att ha fyllt 65?
9. Bör personer som fyllt 65 år kunna få personlig assistans i framtiden?
10. Behöver lagstiftningen förtydligas så att assistans för att utöva föräldraansvar och arbeta/studera ska ses som grundläggande behov i LSS§9a ?
11. Bör det finnas en procentsats för hur mycket av assistansersättningen som måste gå till assistentens lönekostnader?
12. Bör det vara möjligt för ägare till privata assistansföretag att ta ut vinst från verksamheten? (istället för att återinvestera den i verksamheten)
13. Finns det en gräns för hur mycket landets kostnader för assistansersättning/personlig assistans får öka om behoven ökar?
14. Bör kommunerna få bestämma hur stor ersättningen per assistanstimme ska vara när de beviljar personlig assistans?
15. Bör assistansersättning betalas ut i efterskott från Försäkringskassan, istället för som idag, i förskott?
16. Behövs det fler kontrollåtgärder än vad som finns idag, för att minska fusk inom assistansersättning?
17. Behövs det en samhällsekonomisk utvärdering av assistansreformens effekter som tar med förändringar i de berördas livskvalitet och livslängd, sysselsättning, samt helheten i kommunernas och statens ekonomi?
18. Behövs det ett förtydligande i LSS om att schablonersättningen ska följa löneutvecklingen på området?
19. Ska den assistansberättigade själv, även fortsättningsvis, kunna vara arbetsgivare för sina assistenter?
20. Ska en personlig assistent samtidigt kunna vara god man för den assistansberättigade?
21. Övriga kommentarer

1. Ska assistansen förstatligas så att staten blir ensam huvudman och bekostar all assistans?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Nej, vi har inget sådant förslag.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet ställde sig bakom LSS-kommitténs förslag om förstatligande. Frågan behöver ses över, men vare sig man kommer fram till att förstatligliga hela assistansen eller ändra gränsen för timmarna så måste man se till att ha kvar resurser för de med de största behoven.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Vi har inte tagit slutlig ställning i frågan.Vi håller fortfarande öppet för detta, men inser också svårigheterna. Inriktningen är att om tolkningen av lagen ska vara lika över landet.
logga Folkpartiet
Folkpartiet
Ja
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Ja
logga Moderaterna
Moderaterna
Det är rimligt att staten är ensam huvudman för LSS. Det leder till stärkt rättssäkerhet och mindre krångel.
logga Moderaterna
Kristdemokraterna
Det skulle enligt vår mening finnas uppenbara fördelar med ett statligt huvudmannaskap. Men det finns invändningar från brukarorganisationer. Det är viktigt att få en bred enighet bakom en sådan förändring och att för-och eventuella nackdelar noggrant utreds.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Ja, partiet har ej tagit ställning i frågan men det går i linje med vår hållning att vi vill förstatliga sjukvården.
logga sd
Sverigedemokraterna
Nej


2. Ska det göras en lagändring i LSS §9a om att hela det grundläggande behovet ska räknas och inte delas upp i integritetskänsliga och icke-integritetskänsliga delar?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Nej, men vi är osäkra på hur vi ska agera för att försäkra oss om att rätten till assistens tillgodoses och inte styrs av jurdiken.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Ja, vi har drivit frågan till omröstning i riksdagen flera gånger eftersom lagen måste förtydligas för att förändra domen i högsta rättsinstans.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Ja
logga Folkpartiet
Folkpartiet
Ja, Fp vill förtydliga §9a. Allas rätt till familj, arbete delaktighet och utbildning.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Nej
logga Moderaterna
Moderaterna
Regeringsrätten har tidigare godkänt Försäkringskassans hållning om att enbart räkna in de integritetskänsliga delarna som grundläggande behov vid bedömningen om en person når upp till 20 timmar i veckan. Det innebär att tillämpningen av assistansbedömningen i praktiken kom att ändras utan att Riksdagen eller regeringen fattade något beslut om det. Vi ser allvarligt på detta eftersom vi står bakom LSS-lagstiftningen i dess ursprungliga utformning och intentioner. Därför ser vi fram emot att ta del av den rapport som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) arbetar med och ska redovisas i oktober 2014.
logga Moderaterna
Kristdemokraterna
Ett förtydligande kan bli aktuellt.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Ja
logga sd
Sverigedemokraterna
Vi är öppna för en översyn av nuvarande regelverk


3. Bör tvåårsomprövningar av assistansersättning göras för personer som har en oförändrad funktionsnedsättning sedan tidigare omprövning?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Nej, verkar helt orimligt för både FK och den assistansberättigade personen.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Nej, det skall inte vara nödvändigt. Det skall kunna lösas genom ett enkelt telefonsamtal.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Nej
logga Folkpartiet
Folkpartiet
Nej
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Nej
logga Moderaterna
Moderaterna
Ja, det är rimligt att pröva möjligheten till arbete och ifall rätt typ av stöd ges.
logga Moderaterna
Kristdemokraterna
Tvåårsomprövningen är i grunden bra för att den assistansberättigade ska få rätt nivå på sin assistans. Många får utökad assistans vid omprövning. En flexiblare tidsgräns för omprövning skulle vara bra. Att det är just två år för alla är stelbent.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Nej
logga sd
Sverigedemokraterna
Nej

4. Ska gränsen för att få assistansersättning sänkas från dagens 20 timmar grundläggande behov/vecka?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Nej, men avgörande att rätten till assistans inte varierar beroende på om den tillgodoses av FK eller kommunen.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Allt eftersom allt fler förlorat sin statliga assistans så har frågan blivit aktuellare. Frågan bör utredas men hänger så klart samman med om det blir med huvudskapsförändring eller inte. Hela tiden måste de med de största behoven värnas.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Nej
logga Folkpartiet
Folkpartiet
Nej, däremot kan det finnas anledning att se över SoL så att skäliga levnadsvillkor endast ska gälla i samband med ekonomiskt bistånd och istället införa begreppet goda levnadsvillkor när det gäller assistans enligt SoL.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Ja
logga Moderaterna
Moderaterna

Det är rimligt att överväga en förändring. Minuträkning är ett trubbigt verktyg som kan få förödande konsekvenser för de som ligger nära 20 timmar.

logga Moderaterna
Kristdemokraterna
Ja, det kan bli nödvändigt. Den skarpa gräns som går vid just 20 timmar är högst diskutabel.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Ja
logga sd
Sverigedemokraterna
Ja, bör vara mer fokus på individens behov.


5. Bör det användas minuträkning av behov som berättigar till personlig assistans?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Ja, på något sätt behöver assistansbehovet bedömas. Däremot vill vi inte att assistansen sedan utförs minutvis/"hemtjänstliknande".
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Nej, det är integritetskränkande istället behövs det helhetssyn och individuella bedömningar.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Nej
logga Folkpartiet
Folkpartiet
Nej, individuella behov måste man utgå ifrån. Vi är alla olika men jämlika.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Nej
logga Moderaterna
Moderaterna
Ja, det är viktigt att ha en modell som på ett bra sätt beaktar varje enskilds persons behov till assistans.
logga Moderaterna
Kristdemokraterna
Integritetskränkande minuträkning med tidtagarur tar vi avstånd från. En bedömning av behovet måste dock självklart göras i varje enskilt fall. Det handlar om att varje person ska få en riktig bedömning av sitt behov. Det är viktigt att detta sker på ett professionellt sätt.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Nej
logga sd
Sverigedemokraterna
Nej


6. Ska enbart aktiv tid vara assistansgrundande, dvs tid där assistenten aktivt arbetar men inte väntetid däremellan?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Nej, förtydligar svaret på fråga 5.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Nej, då försvinner möjligheten att leva som andra.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Nej
logga Folkpartiet
Folkpartiet
Nej
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Ja
logga Moderaterna
Moderaterna
Nej, även tid där assistenten är till förfogande är en viktig del av personlig assistans. Att säga att en person med en stor funktionsnedsättning har passiv tid där han eller hon klarar sig själv är inte helt korrekt. Assistans ska bygga på att människor trots en funktionsnedsättning ska kunna vara delaktig och kunna leva som andra i den utsträckning som är möjlig utifrån vars och ens situation. Man kan inte slå ihop aktiv tid, livet ser inte ut så. Det är naturligt att det finns passiv tid mellan aktiva perioder i en dygnsrytm.
logga Moderaterna
Kristdemokraterna
Nej
logga fi
Feministiskt Initiativ
Nej
logga sd
Sverigedemokraterna
Nej

7. Ska alla assistansberättigade ha rätt till assistansersättning under sjukhusvistelse?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Ja
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Ja, det är viktigt att kunna behålla assistansen där kunskap finns om funktionsnedsättningen och att slippa rädslan att förlora assistenter man trivs med. Vi har finansierat det i vår budget
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Ja
logga Folkpartiet
Folkpartiet
Ja
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Ja
logga Moderaterna
Moderaterna
Ja, assistansersättningen ska användas för de kostnader som uppstår i samband med en personlig assistent. Om en person är i behov av assistans under sjukhusvistelsen, bör denne rimligtvis även få ersättning för det.
logga Moderaterna
Kristdemokraterna
Det måste ske en individuell bedömning utifrån den enskildes behov.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Ja
logga sd
Sverigedemokraterna
Ja, om behov finns.


8. Ska man även fortsättningsvis få behålla den assistans man har efter att ha fyllt 65?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Ja, Socialdemokraterna genomförde den rätten för 10 år sedan för att vi tyckte det var bra och vill inte ta något steg tillbaka i den frågan.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Ja, självklart Vänsterpartiet var drivande för att det skulle bli så.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Ja
logga Folkpartiet
Folkpartiet
Ja
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Ja
logga Moderaterna
Moderaterna
Ja
logga Moderaterna
Kristdemokraterna
Ja
logga fi
Feministiskt Initiativ
Ja
logga sd
Sverigedemokraterna
Ja


9. Bör personer som fyllt 65 år kunna få personlig assistans i framtiden?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Nej
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Som politiker måste jag också prioritera och just nu måste krutet läggas på att få en assistans värd namnet med en förtydligad lagstiftning. Det kommer att krävas både kraft och budgetutrymme att nå dit. Så frågan att få assistans efter 65 står inte på den närmsta dagordningen. En fråga för framtiden kan vara att se om det behövs en ”ventil” efter 65-årsgränsen.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Ja
logga Folkpartiet
Folkpartiet
Ja, ev på sikt men vi vill i första hand förtydliga lagstiftningen och § 9 a eftersom det i dagsläget finns brister pga av en regeringsrättsdom. Personer med grava funktionsnedsättningar måste prioriteras , det är för dem vi har LSS. Men vi har en lag mot åldersdiskriminering och man kan fortsätta jobba efter 65 år så det kan finns anledning att titta på detta.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Nej
logga Moderaterna
Moderaterna
I dagsläget finns inget sådant förslag.
logga Moderaterna
Kristdemokraterna
Nej, det är något som faller inom ramen för SoL.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Ja
logga sd
Sverigedemokraterna
Nej


10. Behöver lagstiftningen förtydligas så att assistans för att utöva föräldraansvar och arbeta/studera ska ses som grundläggande behov i LSS§9a ?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Ja
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Ja, det förekommer nu att människor som mister assistansen inte längre kan arbeta. Man skall kunna vara en jämställd förälder också med personlig assistans.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Ja
logga Folkpartiet
Folkpartiet
Ja
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Ja, här pågår ett utredningsarbete inom Socialstyrelsen.
logga Moderaterna
Moderaterna
Eventuellt. Vi inväntar utredningen som inspektionen för socialförsäkringen (ISF) arbetar med just nu innan vi tar ställning i frågan.
logga Moderaterna
Kristdemokraterna
Det är självklart att man ska kunna utöva sitt föräldraskap och få assistans för att kunna arbeta.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Ja
logga sd
Sverigedemokraterna
Ja


11. Bör det finnas en procentsats för hur mycket av assistansersättningen som måste gå till assistentens lönekostnader?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Ja
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Det kan vara ett sätt för en annan modell för ersättning. Men vi har inte slutgiltigt tagit ställning till en annan ersättningsmodell.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Det har vi som parti inte tagit ställning till.
logga Folkpartiet
Folkpartiet
Nej, däremot riktlinjer som idag.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Nej
logga Moderaterna
Moderaterna
Nej. Dagens regelverk är tydlig med vilka kostnader assistansersättningen ska täcka.
logga Moderaterna
Kristdemokraterna
Nej
logga fi
Feministiskt Initiativ
Ja
logga sd
Sverigedemokraterna
Nej


12. Bör det vara möjligt för ägare till privata assistansföretag att ta ut vinst från verksamheten? (istället för att återinvestera den i verksamheten)

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Ja, vi vill inte förbjuda det, men för oss är det självklart att skattemedel går till det de är avsedda för och det förutsätter att kvaliteten är hög m m.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet driver lagstiftning mot vinstsyftande företag i förskola, skola, sjukvård och äldreomsorg. Personlig assistans är ett eget område som vi vill gå igenom ordentligt i dialog med användare och utförare innan vi lägger ett konkret förslag på området. Vår utgångspunkt är att skattepengar skall gå till den verksamhet de är ämnade till och att riskkapitalister inte har i välfärden at göra.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Nej, vinster ska tillbaka till verksamheten för att användas för de assistansberättigade men också till utbildning, konferenser till assistansen. De mindre, enskilda assistansanordnarna, kooperativ, aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning kommer att kunna fortsätta som idag.
logga Folkpartiet
Folkpartiet
Ja, men ej rucka på kvalitet och det ska vara långsiktighet i verksamheten
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Ja
logga Moderaterna
Moderaterna
Det viktigaste för oss är att kvaliteten och servicen till den enskilde kommer först. Inte huruvida ett företag går med vinst eller ej.
logga Moderaterna
Kristdemokraterna
Ja. Alla företag måste tillåtas gå med vinst.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Nej, vi är emot ett generellt vinstuttag i välfärdsverksamheter, men vill behålla möjligheten till alternativa driftsformer.
logga sd
Sverigedemokraterna
Ja. Vi vill dock att företagen återinvesterar i verksamheten


13. Finns det en gräns för hur mycket landets kostnader för assistansersättning/personlig assistans får öka om behoven ökar?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Nej
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Nej, grunden måste vara rätten att leva som andra.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Nej
logga Folkpartiet
Folkpartiet
Nej, svårt att se det.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Nej
logga Moderaterna
Moderaterna
Nej. LSS är en rättighetslagstiftning och assistansen har inget tak. Det vore förödande för de människor som blir utan ersättning.
logga Moderaterna
Kristdemokraterna
Nej. Det finns ingen sådan gräns. För att värna om reformen är det viktigt att vara uppmärksam på att assistansen ges i rätt omfattning till de personer som har behov. Överutnyttjande och fusk måste motverkas, det är en stöld från dem som har verkliga behov. Det riskerar också att urholka allmänhetens förtroende. Vi ska dock vara medvetna om att det är en ytterst liten del som hamnar fel.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Nej, en feministisk syn på ekonomi är att ekonomin inte är ett mål i sig utan ett redskap att uppnå våra politiska mål, i Fi:s fall ett jämlikt och hållbart samhälle där alla får möjlighet att färdas väl genom livet.
logga sd
Sverigedemokraterna
Nej

14. Bör kommunerna få bestämma hur stor ersättningen per assistanstimme ska vara när de beviljar personlig assistans?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Nej
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Kommunerna ska inte dra ned på timersättningen så att friheten att välja den assistansanordnare hen vill ha minskar.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Vi har inte tagit ställning till den frågan.
logga Folkpartiet
Folkpartiet
Ja
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Nej
logga Moderaterna
Moderaterna
Nej, ersättningen per timme bör vara samma i alla kommuner.
logga Moderaterna
Kristdemokraterna
Det är viktigt att det inte blir olika belopp och därmed ojämlikt och orättvist. Vi eftersträvar istället en större jämlikhet över landet i såväl bedömningarna som i allt annat när det gäller assistans.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Nej
logga sd
Sverigedemokraterna
Nej. Vi strävar efter en jämlik hälso- och sjukvård

15. Bör assistansersättning betalas ut i efterskott från Försäkringskassan, istället för som idag, i förskott?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Nej, det låter orimligt.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Det är fråga som FK förfogar över. Det är oerhört viktigt att se till att mindre assistansföretag, kooperativ och egenanordnare inte slås ut. Det ansvaret måste Försäkringskassan ta.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Nej
logga Folkpartiet
Folkpartiet
Nej, kan som sagt slå hårt mot de mindre företagen
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Nej (tidigare svar Ja, rättelse gjord 11/9)
logga Moderaterna
Moderaterna
Försäkringskassan har tidigare gjort ett undantag när det gäller assistansen med att betala ut i förskott och vill nu rätta till det. Det riskerar dock att få stora konsekvenser för små aktörer som måste ligga ute med pengar en hel månad.
logga Moderaterna
Kristdemokraterna
Vi ska inte genomföra förändringar som riskerar att försvåra för mindre assistansanordnare att verka.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Nej
logga sd
Sverigedemokraterna
Nej

16. Behövs det fler kontrollåtgärder än vad som finns idag, för att minska fusk inom assistansersättning?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Ja, vi ska naturligtvis se till att skattemedel avsedda för assistans får till just assistans.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
De kontrollåtgärder som finns måste först utvärderas. Vi har inga sådana förslag. Vi vill ta bort kravet på att anordnarna skall åläggas rapportera användarnas ändrade förhållanden.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Nej
logga Folkpartiet
Folkpartiet
Nej
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Nej, just nu ser vi inget behov av detta. De tär viktigt att först utvärdera resultatet av de åtgärder som vidtagits.
logga Moderaterna
Moderaterna
I dagsläget ser vi inte att det är nödvändigt med ytterligare insatser. Det är dock viktigt med kontroller för att komma åt de som utnyttjar systemet.
logga Moderaterna
Kristdemokraterna
Kontroll och uppföljning är viktigt för att värna om reformen och upprätthålla allmänhetens förtroende. Även om det är en liten del som betalas ut felaktigt så är det inte obetydliga summor som istället skulle gå till dem som har rätt att få dem. Jag skulle önska att alla assistansberättigade skulle vara ännu tydligare i kampen mot det fusk som dessvärre förekommer.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Nej
logga sd
Sverigedemokraterna
Ja

17. Behövs det en samhällsekonomisk utvärdering av assistansreformens effekter som tar med förändringar i de berördas livskvalitet och livslängd, sysselsättning, samt helheten i kommunernas och statens ekonomi?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Ja
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Ja, nu diskuteras bara kostnaderna men inte en helhetssyn och vad det skulle kosta med andra insatser eller vad kostnaden blir när någon inte kan arbeta. Inte heller vad assistansen tillför
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Ja
logga Folkpartiet
Folkpartiet
Ja, och titta gärna på vad hemtjänsten kostar. Finns tidigare rapport från socialstyrelsen som visade på att hemtjänsten var betydligt dyrare än assistans.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Ja
logga Moderaterna
Moderaterna
Ja, det är viktigt att följa upp reformer så att de följer de intentioner som var tänkta från början. Vilka parametrar som tas med i en utvärdering varierar beroende på vad man vill analysera.
logga Moderaterna
Kristdemokraterna
Ja, en reform som är så omfattande bör utvärderas och följas upp för att se vilka effekter den haft.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Ja
logga sd Ja

18. Behövs det ett förtydligande i LSS om att schablonersättningen ska följa löneutvecklingen på området?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Nej
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
V har inte tagit ställning till ett ersättningssystem. Schablonutredningen hade för kort tid på sig för att komma med ett genomarbetat förslag. Men ett system skall fungera så att arbetsvillkoren är bra och attraktiva.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Ja
logga Folkpartiet
Folkpartiet
Det var med i förarbetena till lagstiftningen. Har ju kommit en utredning kring assistansersättning som dock inte hanterats politiskt ännu.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Nej
logga Moderaterna
Moderaterna
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har i uppdrag att se över huruvida timschablonen är ändamålsenligt utformad utifrån kommunernas kostnader för personliga assistenter. Vi ser fram emot att ta del av den rapporten.
logga Moderaterna
Kristdemokraterna
Utredningen om assistansersättningen har lämnat sitt betänkande, remissinstanserna har beretts möjlighet att yttra sig. Utifrån detta ska beslut fattas hur ersättningen fortsättningsvis ska hanteras.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Ja
logga sd
Sverigedemokraterna
Vi har inte tagit ställning i frågan.

19. Ska den assistansberättigade själv, även fortsättningsvis, kunna vara arbetagivare för sina assistenter?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Ja
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Ja
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Ja
logga Folkpartiet
Folkpartiet
Ja
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Ja
logga Moderaterna
Moderaterna
Ja
logga Moderaterna
Kristdemokraterna
Ja
logga fi
Feministiskt Initiativ
Ja
logga sd
Sverigedemokraterna
Ja

20. Ska en personlig assistent samtidigt kunna vara god man för den assistansberättigade?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Ja
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Ja
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Ja
logga Folkpartiet
Folkpartiet
Ja
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Ja
logga Moderaterna
Moderaterna
Ja
logga Moderaterna
Kristdemokraterna
Ja
logga fi
Feministiskt Initiativ
Ja
logga sd
Sverigedemokraterna
Ja

21. Övriga kommentarer, (högst 100 ord)


Övriga kommentarer från partierna

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Vi slår vakt om LSS. Det är viktigt att förändringar görs i dialog med brukarnas organisationer. Vi kommer inte att göra förändringar utan en noggrann beredning och dialog med berörda.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Utvecklingen av den personliga assistansen handlar om jämlikhet, delaktighet och mänskliga rättigheter. Det är utifrån den utgångspunkten reformen måste utvecklas och värnas.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
-
logga Folkpartiet
Folkpartiet
FP vidhåller att rättighetslagstiftningen inte får urholkas utan ska värnas. En lagstiftning som vi ska vara stolta över.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
-
logga Moderaterna
Moderaterna
LSS-reformen har betytt mycket för personer med funktionsnedsättning och är något vi både ska vara stolta över och värna. Det mest centrala i reformen är att de personer som är i behov av stöd och hjälp också ska få det. Utmaningarna framöver är att hitta fler vägar för personer med funktionsnedsättning in på arbetsmarknaden. Det är glädjande att allt fler privata aktörer börjar anställa personer med funktionsnedsättning. Vi vill även se fortsatta insatser med Samhall och att de statliga myndigheterna tar sitt ansvar och ser fördelarna med att var och en kan arbeta utifrån sina egna förutsättningar.
logga Moderaterna
Kristdemokraterna
Assistansreformen är en världsunik och fantastisk reform som inneburit väldigt mycket för många. Den måste vi slå vakt om och följa upp så att de som är berättigade får den nivå på assistans som man har rätt till. Antalet personer som får assistans har ökat markant och även antalet beviljade timmar. Några nedskärningar eller försämringar tänker vi inte acceptera.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Feministiskt initiativ vill stärka och fokusera arbetet för att förbättra livsvillkoren och delaktigheten i samhället för personer med funktionsvariationer, i enlighet med FN-konventionen. Vi vill därför inrätta en MR-institution så att detta arbete kan effektiviseras och fördjupas. LSS-lagen är en viktig pusselbit i detta arbete och vi ser behov av förstärkningar av lagen, t.ex. att insatser ska knytas till riksnormer för att säkra likvärdighet oavsett var en bor i landet, att fler ska ha rätt till assistans oavsett ålder och diagnos, samt att begränsningar och inskränkningar som är emot lagens intentioner stoppas. Vi vill också ta bort undantagen i diskrimineringslagen.
logga sd
Sverigedemokraterna
-

Länkar till partiernas hemsidor

Moderaterna
Miljöpartiet de gröna
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet liberalerna
Kristdemokraterna
Vänsterpartiet
Feministiskt initiativ


Skicka sidan till: