VAL 2014, Vänsterpartiet – ”Parlamentariska utredningar istället för snabba enmansutredningar”

Eva OlofssonEva Olofsson, Vänsterpartiet, riktar skarp kritik mot många av de utredningar av assistansen som varit under senare år.
– Det har varit för många snabba enmansutredningar. Intresseorganisationerna har knappt varit representerade och besluten har fått svag förankring, säger hon.
Men det största problemet anser hon är att så många blir av med sin assistans efter att Försäkringskassan skärpt bedömningen.

Vill ha väl förankrade beslut

Eva Olofsson, som sitter i socialutskottet för Vänsterpartiet, är mycket skeptisk till mängden av enmansutredningar som varit under senare år.
– De ges för lite tid för att de ska kunna skaffa sig ett bra underlag och fatta bra beslut. Och eftersom så det medverkat så få experter och intresseorganisationerna knappt varit representerade har besluten blivit dåligt underbyggda och fått en svag förankring.
Hon förordar istället parlamentariska utredningar där alla partier, både från regeringen och oppositionen, är med.
– En stor fördel med dem är att partierna, experter, anordnare och flera representanter från brukarrörelsen är med i hela processen. Det borgar för väl underbyggda utredningar och väl förankrade beslut tvärsöver regering och opposition.

Utredningen om schablonbeloppet ett exempel

Utredningen om schablonbeloppet, gjord av Agneta Rönn, som kom fram till att assistansersättningen låg 22 kr för högt 2013, menar Eva Olofsson är ett sådant exempel.
– Det var en typisk sådan snabbutredning, där funktionshinderrörelsen var representerade av bara en person. De hade fel utgångspunkt från början och man tittade inte på vilka krav assistansen ställer idag ifråga om utbildning, kvalité eller löner. Om man sänker eller fryser ersättningsnivån skulle kvalitén i assistansen försämras och det skulle innebära sämre löner för assistenterna. Och dessutom det konstiga förslaget att de över 65 inte ska få något schablontillägg, det anser vi är ren åldersdiskrimingering.

Instämmer i FN:s kritik

Men det som Vänsterpartiet anser vara det största problemet nu är Försäkringskassans striktare bedömning av de grundläggande behov som berättigar till assistansersättning. Att allt fler förlorar sin assistansersättning och att allt fler får avslag vid en nyansökan. Vänsterpartiet har i många år lagt ett konkret yrkande på att tydliggöra § 9a men Eva Olofsson vill att det ska göras ordentligt och när lagar stiftas i riksdagens finns ett beredningskrav.
– Vi måste titta på den här frågan så vi faktiskt fixar det här nu. Vi ska ha ett väl underbyggt beslut så vi vill ta med de som är berörda av assistansen, både de assistansberättigade och anordnarna. Och det behöver köras igång snabbt eftersom det är människor som förlorar sin assistans hela tiden.
Vad anser du om den kritik som kommit från FN och Thomas Hammarberg, att Sverige bryter mot FN-konventionen eftersom man backar från redan uppnådda rättigheter?
– Vi tycker samma sak. Rätten att leva ett självständigt liv eller att leva som andra går faktiskt bakåt i utvecklingen. Att bli av med sin assistans kan ju för en del innebära att de inte längre kan sköta jobbet, vara förälder eller inte kan göra det man vill på fritiden.

Minuträknandet idiotiskt

Vänsterpartiet har inte någon alternativ teknisk modell till minuträknandet som används i bedömningsinstrument som beräknar antalet assistanstimmar en assistansberättigad får. Men partiets grundinställning är att den är ”idiotisk och integritetskränkande”.
– Dessutom bygger det på att allting tar lika lång tid varje gång vilket det naturligtvis inte gör, inte för någon, vare sig du har assistans eller inte. Så ser ju inte livet ut. Det ska vara en rättsäker individuell bedömning i samråd med den assistansberättigade och då kan man inte bli styrd av såna här minuträkningsmallar.

Vad som är föräldraansvar måste bli tydligare

Eva Olofsson efterlyser ett förtydligande i LSS om att assistans ska vara ett medel för att utöva föräldraansvar. Enligt henne har Vänsterpartiet motionerat om det i flera år. Man bedömer inte det här på ett enhetligt sätt från Försäkringskassan vilket är viktigt enligt Eva Olofsson.
– Det verkar vara som en förälder sa: ”de sitter och jämför med sina egna barn”. Det går inte, det måste vara en professionell bedömning och handläggarna måste ha kunskaper om vad det innebär att ha ett barn med funktionsnedsättning. Det är vanligt med skilsmässor i såna familjer, man inte orkar med jobbet och syskonen blir inte sedda.

Vill sänka skatten och höja ersättningsnivåerna

Eva Olofsson menar att de assistansberättigade tillhör de stora förlorarna på de senaste årens ekonomiska politik och Vänsterpartiet vill höja bostadsbidraget med 795 kronor, sänka skatten med 500 kronor per månad och presenterar i dagarna även ett antal förslag för att fler skall kunna får ett arbete.
– De har ju inte varit prioriterade alls. Försämringen av sjukförsäkringen drabbar många både ekonomiskt och med oro och stress. För de som är arbetslösa slår försämringen av Arbetslöshetsförsäkringen hårt. Sjuk- och aktivitetsersättningen har inte höjts på flera år. Regeringens så kallade arbetslinje med jobbskatteavdrag har inneburit att de dessutom betalar mer i skatt. Och de har ofta merkostnader som färdtjänst eller större boende. Vi vill inte ha den här uppdelningen som vi har nu. Har du jobb, ja då satsar vi på dig men är du sjuk eller har en funktionsnedsättning ska du minsann få mindre pengar i portmonnän. Det är emot hela vår grundinställning.

Assistans under sjukhushusvistelse

Som lagen ser ut nu så har assistansberättigade ingen självklar rätt att ha sina assistenter under en sjukhusvistelse. Den rätten finns endast om man har så kallade särskilda skäl. Enligt Eva Olofsson har Försäkringskassan själva lagt ett utredningsförslag till regeringen att de ska få behålla assistenterna i sex månader.
– Vi har redan lagt och finansierat detta i vår vårbudget. Man ska inte behöva vara rädd för att läggas in på sjukhus därför personalen inte har kompetensen om ens funktionsnedsättning och för att man inte kan få den hjälp man behöver, därtill rädslan att förlora assistenter man haft länge och trivs med.

Osäkerhet om förstatligande av assistans

Det råder en stor osäkerhet i frågan om staten ska vara ensam huvudman för personlig assistans. Olika partier har olika ståndpunkter och även inom brukarrörelsen tvekar man. Så också Eva Olofsson.
– Den frågan behöver ses över. Det är inte bra som det är nu när det är så olika i olika kommuner. Men vare sig man kommer fram till att förstatliga hela assistansen eller att gränsen ska ändras så måste man se till att ha kvar resurser till de som har största behoven. Och om det inte sker någon förändring så måste det finnas en bättre diskussion på kommunal nivå om ”rätten att leva som andra” för den måste ju försvaras även om man hamnar under tjugotimmarsgränsen.
Hur ser du på skillnaderna i bedömningarna som görs av Försäkringskassan?
–De försöker ju göra likvärdiga bedömningar med sina olika bedömningsinstrument, de räknar minutrar och alla ska göra lika. Det är självklart att det ska göras rättsäkra bedömningar och vilka insatser man får ska inte bero på var man bor men det får inte innebära att man lämnar den individuella bedömningen och helhetssynen.

Fusket blir nyheter

Eva Olofsson tycker det är väldigt olyckligt med det fokus på fusket som hon menar finns i medierna och att det i förlängningen får stora negativa konsekvenser.
– Det blir aldrig några nyheter av alla som har ett bra liv med personlig assistans men så fort någon snuvat samhället på några miljoner blir det en nyhet, trots att fusket är en liten del. Det är klart att de som inte är så insatta i personlig assistans får en uppfattning av att omfattningen av fusket är mycket större än vad det är. Det påverkar i sin tur hela assistansreformens legitimitet och vi får en snedvriden debatt där man bara diskuterar kostnader och sällan vad det skulle kosta med andra lösningar som troligtvis skulle bli lika dyra eller ännu dyrare.

Tycker olika om vissa kontrollåtgärder

Eva Olofsson tycker precis som Johanna Skinnari på Brå, Brottförebyggande rådet, inte att det finns något underlag för att fusket är så omfattande som FUT-Delegationen och Susanne Billum gjorde gällande. Men Vänsterpartiet är för den skull inte emot alla de kontrollåtgärder som tillkom som en följd av utredningen. De har hela tiden varit emot att anornarna ska rapportera till Försäkringskassan om assistansanvändarnas ändrade livförhållanden men de är till exempel positiva till skärpt tillståndsprövning. Liksom att kommunerna och IVO får göra hembesök hos assistansberättigade när anhöriga är assistenter.
– Försäkringskassan hade redan den rätten och nu har också kommunen fått det. Det innebär ju inte att de ska springa och göra hembesök hela tiden men om det finns indikationer på att det inte går rätt till, om någon far illa, så kan de göra det. I de allra flesta fall så fungerar det men det händer att personer inte fått den hjälp de har haft rätt till. Det är ju bara att se på ELMA assistans i Södertälje.

För- eller efterskottsutbetalningar

Försäkringskassan vill under 2015 ändra så att assistansersättningen betalas ut i efterskott, istället som idag i förskott. Eva Olofsson är skeptisk men inte säker på att det är en fråga som kommer att beslutas på politisk nivå.
– Jag vet ju inte om vi blir inblandande i det. Vi politiker kan ju tycka väldigt illa om något men kan inte alltid göra något åt det. Om Försäkringskassan genomför förändringen blir det problem för små kooperativ och assistansföretag. Risken är att de slås ut.

Ännu inget färdigt förslag om vinster

Att stoppa vinster i välfärden är Vänsterpartiets huvudfråga i valet och de har färdiga lagförslag kopplat till sjuk- och hälsosjukvård, skola, förskola och äldreomsorg. Men inte personlig assistans.
– Det är ett så speciellt område. Vi är seriösa och vill komma med ett bra förslag och kommer att göra det i dialog med användarna och anordnarna. Det gäller att hitta styrmedel så att pengarna går dit de ska gå. Det kommer att finns en rad olika möjligheter för de som har idéer och vill utveckla personlig assistans, men riskkapitalism tycker vi inte passar i någon del av välfärden. Vi måste värna legitimiteten om reformen och vi vet att majoriteten av svenskarna vill att våra gemensamma skattepengar som ska gå till att finansiera välfärdsområden verkligen går dit de ska.
Men många hävdar att marknaden kan styra det här. Att assistansanvändarna själva kan jämföra kvalitén och välja bort anordnare som är dåliga. Vad säger du om det?
– De som är resursstarka kan välja bort men har man en intellektuell funktionsnedsättning eller inte kan språket så är det en annan sak. Det finns väldigt många olika personer som har personlig assistans och de har väldigt olika förutsättningar.

Ingen nybeviljad assistans över 65

Eva Olofsson skruvar lite på sig på frågan om nybeviljande av personlig assistans för personer över 65.
– Ska man driva politik måste man prioritera och också vara realist. Vänsterpartiet var drivande för rätten att få behålla assistansen efter 65 år. Men just nu måste vi få en assistans värd namnet och det måste finansieras och kommer att ta budgetutrymme. När det gäller åldrandets begränsningar får vi nog titta på en bättre äldreomsorg istället. En fråga för framtiden kan vara att se om det behövs någon ”ventil” efter 65-årsgränsen.

Eva Olofsson intervjuades av Erik Tillander 2014-06-18

Skicka sidan till: