Linnea Darell, Linköpings kommun – ”Utförarens egna kostnader avgör nivån på timersättningen”

I Linköpings kommun ersätts inte alla som beviljas personlig assistans med samma timersättning som Försäkringskassans schablonbelopp på 280 kr. Det finns en undre gräns på 255 kr/timme när en anhörig arbetar som assistent, och 269 kr när en icke-anhörig är assistent.Linnea Darell

Går på anordnarnas egen redovisning

Linnea Darell är kommunalråd och Ordförande i Omsorgsnämnden. Hon säger att det som avgör nivån på timersättningen är det underlag anordnaren lämnar in.
– Det är inte så att vi sätter en timersättning lika för alla. Den som får ett beslut om kommunal assistans väljer först en anordnare som i sin tur vänder sig till kommunen för ett avtal om utförandet av assistansen och de sjuklönekostnader kommunen betalar separat. Här vill vi även se ett skriftligt avtal mellan assistansanvändaren och anordnaren. Sedan bestäms timersättningen utifrån de kostnader anordnaren redovisar.
Varför betalar ni inte alltid ut schablonbeloppet från Försäkringskassan?
– När anordnare har redovisat sina kostnader i samband med att de sökt ersättning för sjuklöner har det visat sig att anhöriganställda som regel inte har utgifter för tex personalträffar och personalutbildning. Det behöver inte betyda att de har en dålig lön, men de landar på en lägre kostnad.
När började ni ersätta med mindre än kassans schablonbelopp?
– Det har en koppling till domen Mål nr 3501-11 i Kammarrätten i Jönköping från maj 2012, tidigare kunde man som kommun inte göra så här.
Kommer inte brukarens inflytande över och roll i assistansersättningen i bakgrunden om timbeloppet sätts efter vad anordnaren redovisar?
– Avtalet mellan kommunen och anordnaren förutsätter dels att alla lagar och författningar som påverkar assistansutförandet ska följas och dessutom ska företaget redovisa skriftligt sitt uppdrag/avtal från den assistansberättigade. Sammantaget bör detta garantera den assistansberättigade har inflytande över utförandet.

Vissa anordnare får samma timbelopp som assistansersättningen

I avtalet mellan kommunen och anordnaren blir timersättningen som lägst 255 kr/timme om en anhörig är assistent och 269 kr om icke anhörig arbetar. De beloppen räknas upp med 2 % per år säger Linnea Darell.
– Uppräkningen på 2 % bygger på den generella pris och löneomräkningen i kommunen.
Om anordnaren däremot redovisar att de har höga kostnader kan kommunen betala upp till 280 kr/timme, säger Linnea Darell.
– Vi har ett spann från 255 kr till 280 kr, den kommunala utföraren kommer aldrig under 280 kr, liksom ett antal assistansanordnare som tex Nytida och Attendo.
Så om tex Nytida har anhöriganställda får de ändå 280 kr?
– Ja om de har en avtalsreglerad lönesättning för alla assistenter. Vi upplever att flera andra anordnare med många anhöriganställda inte har det.
Kan timbeloppet komma upp i 280 kr om man redovisar en hög nivå för assistansomkostnader om den assistansberättigade har ett mycket aktivt liv?
– Som regel inte, vi går på utförarens kostnader, då styr framför allt löner och lönebikostnader, till det läggs 13-15 % för övriga kostnader, vi går här på Försäkringskassans rekommendationer.

Frågan var uppe i LSS-kommitten

Linnea Darell säger att den här frågan var uppe i LSS-kommitten som verkade från 2004 till 2008, där hon var ledamot för Folkpartiet.
– Vi tittade på hur schablonbeloppet hade sett ut om man inte räknat upp lönekostnader på samma sätt som övriga kostnader. Om man delat på uppräkningen redan i början när schablonen infördes, så hade man hamnat en bra slant under nivån som blev. Jag har även noterat att man i den nya utredningen om schablonbeloppet säger att assistansersättningen är 22 kr för hög.

Förändring beror delvis på fusk

Linnea Darell säger att förändringen även beror på att det förekommer fusk.
– Vi har ju haft ett eländigt missbruk här i Linköping och det väcker frågor. Nu kan vi säga att vi inte överbetalar, följer man våra avtal finns inget utrymme för jättevinster.
Finns det protester mot det nya systemet?
– Vi har många mindre anordnare men jag får inga signaler om konflikt mer än i något enstaka fall. Vi ser över avtalen regelbundet för att se om förhållandena ändrats, säger Linnea Darell.

Linnea Darell intervjuades av Kenneth Westberg 2014-03-17

Skicka sidan till: