Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans

Bild på riksdagenAntalet motioner om personlig assistans var i år rekordlågt. C, MP och V motionerar dock om förbättringar, tex att alla grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet. Nedan korta sammanfattningar av riksdagsmotionerna.

Utvidgad rätt till personlig assistans

Miljöpartiet vill tillsätta en utredning om hur LSS-lagstiftningen uppfyller Funktionsrättskonventionen. Ett tilläggsdirektiv bör ges huvudmannaskapsutredningen om att utreda hur alla hjälpmoment för alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans. De är kritiska till 65 årsgränsen och vill att regeringen ser över frågan. 1,5 procents uppräkning av schablonbeloppet är för lite, regeringen bör ge förslag på en ny modell för uppskrivning av assistansersättningen. De vill ändra hur omprövning sker vid "ändrade förhållanden" omprövning bör tex bara göras vid väsentligt minskade behov.

Vänsterpartiet vill att samtliga grundläggande behov ska anses vara av integritetsnära karaktär och assistansgrundande i sin helhet. De vill utreda en stärkning av LSS och återupprättande av lagens grundintentioner. De vill utreda samhällsekonomiska konsekvenser av de ökade antalet avslag av personlig assistans. Det bör införas ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Timschablonen för assistansersättningen bör höjas i takt med löneutvecklingen, men den differentieras så att de stora koncernerna vid en höjning inte kan ta ut mer i vinst. Lämplig myndighet bör få uppdrag att göra en översyn av Försäkringskassans arbete mot fusk och analysera vilka konsekvenser det får för assistansberättigade och -anordnare.

Centerpartiet vill att staten ska ta över hela ansvaret för assistansen. Samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans. De vill se förbättringar av barns rätt till assistans.

OBS!! Sverigedemokraternas motion drogs tillbaka av partiet strax efter att den lagts fram
Sverigedemokraterna vill att LSS personkrets ska utgå från behov och inte diagnoser. Ett statligt huvudmannaskap för all personlig assistans bör införas. Omprövningar av ändrade förhållanden ska göras enbart vid ”väsentligt ändrade behov” och kommunalt beviljad assistans ska omfattas av omprövningsstoppet. De samhällsekonomiska effekterna av LSS-insatserna bör utredas. Åldersgräns för att beviljas personlig assistans bör tas bort om funktionsnedsättningen inte uppenbart beror på normalt åldrande. Rätten till assistans vid sjukhusvistelse bör utökas. Alla grundläggande behov ska ses som assistansgrundande i sin helhet. Timbeloppet minst höjas i takt med löneutvecklingen.


65-årsgränsen

Miljöpartisterna Niklas Attefjord och Ulrika Westerlund vill ha en prioriterad handläggning av rätten till personlig assistans för personer som får den neurologiska sjukdomen ALS. De vill även se över 65-årsgränsen för att ansöka om personlig assistans, eftersom den drabbar många grupper på ett sätt som går emot lagens intentioner.


Kontroll av assistansersättning

Moderaten Ann-Sofie Lifvenhage vill sätta upp riktlinjer för systematiska kontroller av assistansersättning med granskning av
professionella utredare, samarbete mellan myndigheter och ett digitalt system med inbyggda kontrollfunktioner.


Lista över motionerna

Utvidgad rätt till personlig assistans

En funktionsrättspolitik för trygghet och delaktighet
Motion 2022/23:1232 av Maj Karlsson m.fl. (V)

65-årsgränsen

Forskningen om sjukdomen ALS och patienternas rätt till assistans
Motion 2022/23:739 av Nicklas Attefjord och Ulrika Westerlund (båda MP)


Kontroll av assistansersättning, stoppa fusk

Hinder för fusk med assistansersättningar
Motion 2022/23:231 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)


Skicka sidan till: