Regeringen lämnar proposition om assistansersättning

Propositionen om assistansersättningen lämnas idag 20 september som en del av regeringens budgetproposition (sid 213ff). Regeringen vill minska fusk och överutnyttjande med assistansersättningen genom skärpta krav.

arkivhög

I juni i år lämnade regeringen ett förslag om förändringar av assistansersättningen som nu varit på på remiss till lagrådet. Lagrådet hade inga större synpunkter på förslagen och nu lämnar regeringen sin proposition. Förslaget innebär bland annat att myndigheter ska få göra oanmälda inspektioner i bostaden om anhöriga är assistenter och att anordnarna blir skyldiga att anmäla om assistansersättningen används felaktigt av assistansanvändare.
Propositionen ska nu behandlas i riksdagens utskott och omröstning i riksdagen väntas om några veckor. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Några av förslagen i korthet:

  • - Socialstyrelsens ska kontrollera assistansanordnares personliga lämplighet utifrån de krav som ställs. Anordnarens tillstånd kan återkallas om de inte uppfyller kraven.
  • - Assistansersättning ska endast få betalas ut till den försäkrade, till kommunen eller till tillståndshavare. En anordnare ska bli skyldig att anordna all assistans som den enskilde beviljats, men den enskilde ska fortsatt kunna välja flera olika anordnare.
  • - Socialstyrelsen ska ha rätt att utföra oanmälda hembesök för inspektera assistansen när assistans utförs av någon närstående och som inte är anställd av kommunen. Med närstående menas make, sambo, barn, förälder och syskon samt deras makar, sambor och barn. Försäkringskassan respektive kommunen ska även ha rätt att besöka den assistansberättigade i hemmet för att utreda behovet av assistans. Om myndigheterna utan giltig anledning vägras att komma in i bostaden får det ekonomiska stödet eller assistansersättningen dras in eller sättas ned.
  • - Nuvarande bestämmelse att assistansberättigade som är egna arbetsgivare inte kan anställa någon de lever i hushållsgemenskap med tas bort.
  • - Kommunen blir anmälningsskyldig till Försäkringskassan då det finns anledning att anta att assistansersättning används för annat än personlig assistans, bla. 

  • - Såväl kommunen som Försäkringskassan ska anmäla till Socialstyrelsen om det finns anledning att anta att ett tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas.
  • - Assistansanordnare föreslås bli skyldiga att lämna uppgifter till kommunen och Försäkringskassan om anställda assistenter som krävs för kontroll av att vissa förutsättningar för ersättning är uppfyllda.
  • - Försäkringskassan ska få göra förfrågningar hos assistansanordnare när det behövs för bedömningen av frågan om ersättning. Anordnarna blir skyldiga att lämna uppgifter till Försäkringskassan om de känner till att assistansersättningen används felaktigt.
  • - Assistansersättningen betalas inte ut om assistansen utförs av någon under 18 år eller som är bosatt utanför EES-området, eller som av sjukdom, ålderdom eller annan orsak saknar förmåga att arbeta som personlig assistent. Om det finns särskilda skäl ska assistansersättning kunna betalas ut till den som anlitat personlig assistent som inte är bosatt inom EES-området.

Vidare läsning

Regeringens pressmeddelande

Ladda ner propositionen som pdf (assistans behandlas från sid 213)

Eva Olofsson, Vänsterpartiet, - "den assistansberättigades självständighet hotas

Agneta Luttropp, Miljöpartiet, - "Fuskutredningen alibi för inskränkningar i integriteten"

Henrik Petrén, RBU, -Paradigmskifte i synen på assistansberattigades rätt till integritet

Skicka sidan till: