Eva Olofsson, Vänsterpartiet - "den assistansberättigades självständighet hotas"

Om anordnare tvingas lämna uppgifter om hur assistansberättigade använder assistansersättning blir assistenterna informatörer och assistansberättigade förlorar kontrollen över sin vardag.
Eva Olofsson ser däremot oanmälda hembesök där anhöriga är assistenter som en möjlighet att stoppa utnyttjande av assistansberättigade.

Fusket sätts före en självständig assistans

Eva OlofssonI Socialdepartementets lagrådsremiss "Ökad säkerhet vid beslut om utbetalning av assistansersättning" föreslås det anordnaren ska vara skyldig att lämna uppgifter till Försäkringskassan om hur assistansersättningen används. Detta har kritiserats starkt av bla Vilhelm Ekensteen på Brännpunkt . Vänsterpartisten Eva Olofsson i Socialutskottet som är partiets talesperson i funktionshinderfrågor stödjer Vilhelm Ekensteen och säger att förslaget är orimligt.
- Den personliga assistansen är mycket privat och förtroendet mellan brukare och assistent är oerhört viktigt. Att anordnarna ska betala tillbaka assistansersättning om de kunnat veta om något är fel, innebär att assistenterna ska rapportera. Då har vi kommit ifrån grundtanken att den assistansberättigade ska kontrollera sin vardag.
Äldre och Folkhälsominister Maria Larsson hänvisar till fusk när hon försvarar detta förslag, hur ser du på det?
- Hon sätter fusket före brukarens möjlighet till en självständig assistans och en trygg relation till assistenterna. Susanne Billums betänkande gav inget bra underlag för fuskets omfattning, jag tror man beskrev det som större än vad det är. Däremot skall fusket bort. Det urholkar reformens legitimitet. Skattepengar till assistans skall gå till just det.
När assistansen kom 1994 såg man mycket annorlunda på integritet för den assistansberättigade, hur ser du på det?
- Det finns olika skäl, i början avsåg man främst de som kunde styra sin assistans själva. Sedan hade man inte förutsatt kostnadsökningen, här måste vi föra en debatt om vad vi fått, att funktionshindrade kan leva självständigt, arbeta och vara föräldrar.
Eva Olofsson anser att assistansen främst ska ses som en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter, istället för i ett konsumentperspektiv där assistans väljs mellan olika anordnare.
- Detta måste drivas som mänskliga rättigheter. Annars kan kostnaden för assistansen komma att ställas mot i och för sig berättigade krav på ökade resurser till sjukvård, äldreomsorg och utbildning. Eller vägas mot politiska önskemål om att minska utgifterna för välfärden.

SKL:s särskilda yttrande horribelt

I en bilaga till betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) föreslog SKL:s expert Peter Sjöqvist att avskaffa dubbelassistans av samhällsekonomiska skäl och begränsa assistans till 24 timmar/dygn vilket enligt honom skulle öka efterfrågan på gruppboenden. I en intervju med Peter Sjöqvist på Assistanskoll sade han att det är politiskt önsketänkande att assistansberättigade ska kunna leva som andra.
- Det är helt horribla tankar, här ifrågasätts hela grundtanken i LSS. SKL:s styrelse antog lyckligtvis inte detta men bara att det kommer fram visar att det inte är självklart för alla att människor med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter att leva självständigt som andra. Kampen mot sådana idéer måste ständigt föras, det är inte självklart att LSS-reformen kommer att finnas kvar i sin nuvarande form bara för att den en gång har införts.

Oanmälda hembesök ska hindra utnyttjande av anhöriga

I lagrådsremissen föreslås att oanmälda hembesök ska kunna göras hos assistansanvändare som har anhöriga som assistenter, jag frågar Eva Olofsson hur hon ser på den utvecklingen.
- Det är en dubbel fråga för mig, jag förstår att det är integritetskränkande. Men samtidigt anser jag att det i en del fall där närstående är de som står för all eller nästan all assistans skall finnas insyn för att kunna se till att den assistansberättigade får den assistans han/hon har rätt till. Läser man lagrådsremissen med regeringens förslag så framgår det att Försäkringskassan redan har rätten till sammanträffande i bostaden, men det innebär inte att man har rätt att inspektera bostaden. Nu får också kommunen den rätten och Socialstyrelsen samma rätt för tillsyn. Den enskilde skall kunna tacka nej om man har ett giltigt skäl och myndigheterna får då återkomma vid annat tillfälle. Det framgår också att personlig assistans självklart utförs på många andra ställen än i bostaden och att man också har rätt att under längre perioder vistas på annat ställe än bostaden. Att någon assistansberättigad några enstaka gånger har hjälp av närstående t.ex. när ingen vikarie finns vid sjukdom, anser jag inte är skäl för att göra oanmälda hembesök. Det är också viktigt att de sker en utvärdering där både de enskilda som berörts och intresseorganisationerna får möjlighet att delta.
Vad säger du till de som tycker detta är kränkande?
- Att närstående i de allra flesta fall gör oersättliga insatser som personliga assistenter men att det också kan förekomma i en del fall som bland alla andra familjer att närståendes intressen sätts före behoven hos den som har assistans. Att han eller hon då inte får de insatser som behövs och kan fara illa. Funktionsnedsättning kan vara sådan att personen blir väldigt beroende och har små eller inga möjligheter att påtala detta. Därför anser jag att det behövs en möjlighet till insyn i hur assistansen fungerar.
Bör man utöka detta till alla assistansberättigade?
- Nej detta handlar om de fall där anhöriga är assistenter. Med anhöriga menar jag detsamma som i regeringens förslag; Make, maka, sambo, barn, föräldrar, och syskon samt deras makar, sambor och barn.
Hur ser du på att Henrik Petrén anser att ett det sker ett paradigmskifte i synen på assistansberättigades rätt till integritet?

- Ja det byggs in mer kontroll. Jag tror det har flera orsaker. Reformen har kommit och omfatta många fler och kostar mycket mer än vad som beräknades från början. Då finns alltid risken att de från en del håll börjar talas om att reformen är för dyr. Det har tyvärr kommit en del assistansanordnare som inte är seriösa och jag tycker det är bra att de inte kan fortsätta med assistans. Till sist har vi ett förändrat samhällsklimat där vi alla skall vara kunder i välfärden istället för medborgare med rättigheter och skyldigheter.
Oanmälda hembesök kan ändå vara värt priset anser du?
- Ja, om människor far illa kan man behöva ha bättre insyn. Alla familjer är tyvärr inte välfungerande. Det förekommer också vanvård, våld och övergrepp, även mot personer med funktionsnedsättningar. För kvinnor är t.ex hemmet den plats som är farligast när det gäller risken att bli utsatt för våld.
Kan inte en sådan situation uppstå hos en assistansberättigad som inte har anhöriga som assistenter?

- Det kan det göra men insynen utifrån är större liksom chans att någon reagerar om inte alla är närstående, säger Eva Olofsson.

Eva Olofsson intervjuades av Kenneth Westberg 2012-09-11

Skicka sidan till: