Assistansberättigade minskar, men något färre avslag

FörsäkringskassanAntalet assistansberättigade fortsatte minska under 2021. Samtidigt ökade antalet beviljade förstagångsansökningar, främst för barn. Andelen avslag har minskat något och ligger på 75 %. Det framgår av en rapport från försäkringskassan.

Rapporten – Indikatorer för att följa utvecklingen av assistansersättningen är en del i ett regeringsuppdrag till Försäkringskassan att följa upp utvecklingen av antalet assistansberättigade, timmar och avslag.

Antalet assistansberättigade minskar

Under 2021 minskade antalet assistansberättigade med 184 personer till knappt 13 683. Detta antas fortsatt bero på tidigare ändringar av rättspraxis vilket gör att antalet som beviljas assistansersättning är färre än antalet som avlider.

Antalet barn med assistans ökar dock

I åldersgruppen 0–6 år ökade antalet förstagångsmottagare med 70 procent 2020 och 40 procent 2021. Orsaken antas vara att andning blev ett grundläggande behov 1 nov 2019 och att andning och sondmatning började räknas i sin helhet som grundläggande behov 1 juli 2020.

75 % fick avslag på sin ansökan under 2021

Andelen avslag ligger fortfarande högt, men har minskat till 75 % jämfört med 81 % under 2020. Den vanligaste motiveringen var att de grundläggande behoven inte översteg 20 timmar per vecka.

Assistanstimmar per person ökar något

Genomsnittligt antal beviljade timmar 2021 var 131,2 timmar per vecka, vilket är en ökning med 1,2 timmar jämfört med 2020.

Text: Kenneth Westberg, 2022-05-23


Vidare läsning

Rapporten – Indikatorer för att följa utvecklingen av assistansersättningen

Pressmeddelande från Försäkringskassan


Skicka sidan till: