Försäkringskassan kan inte säga vilken effekt föräldraavdraget haft

FörsäkringskassanI en uppföljning av Stärkt assistans-lagändringarna säger Försäkringskassan att lagen säger att föräldraavdraget ska göras från de hjälpbehov som beror på barnets funktionsnedsättning. Om lagstiftarens intention är något annat krävs lagändringar skriver Försäkringskassan.

Försäkringskassan har i Svar på regeringsuppdrag – Uppföljning av reformen Stärkt rätt till personlig
assistans, slutredovisning haft i uppdrag att följa upp lagändringarna 1 jan 2023 och kommit fram till bland annat följande:

  • Jan–juli 2023 gjordes drygt 3 300 ansökningar om assistansersättning från personer som inte tidigare är beviljade detta. En ökning med 58 procent jämfört med 2022.
  • Jan–juli 2023 har 434 personer beviljats assistansersättning, en ökning med 165 personer jämfört med 2022. Andelen bifall har ökat och uppgår till 29 procent. (Avslagen är 71 procent)
  • Genomsnittligt antal beviljade tim/vecka för de som fått bifallsbeslut är i princip oförändrat. För barn i åldersgruppen 1–6 år har antalet dock ökat med knappt 11 tim/vecka. För 18 år och äldre har antalet timmar minskat med knappt 6 tim/vecka och för barn yngre än 1 år med drygt 5 tim/vecka.

Stark kritik från STIL och JAG om hur föräldraavdraget görs

Före 1 jan 2023 drogs tid för normalt föräldraansvar av i en individuell bedömning när assistanstimmar bedömdes hos barn. Sedan 1 jan dras istället ett schabloniserat föräldraavdrag med ett bestämt antal timmar från grundläggande och andra personliga behov. Cecilia Blanck, JAG säger i en intervju på Assistanskoll att eftersom föräldraavdraget nu görs efter att de behov som inte beror på funktionsnedsättningen dragits av görs det nu dubbla avdrag för föräldraansvar, vilket innebär att barn nu beviljas mindre assistans än före lagändringen.

Kan inte säga om föräldraansvaret bedöms på annat sätt

I rapporten skriver Försäkringskassan att det saknas uppgifter som visar hur omfattande föräldraansvaret bedömdes vara innan 1 januari 2023. Därför går det inte att säga i vilken utsträckning förändringar i antalet beviljade timmar beror på det föräldraavdrag som infördes 1 jan 2023.

"Avdragen ska göras utifrån hjälpbehov som beror på barnets funktionsnedsättning"

Försäkringskassan skriver att det finns aktörer som signalerar att förändringen i hur Försäkringskassan ska bedöma föräldraansvaret inte fått de effekter som förväntats. Försäkringskassan skriver dock att det framgår tydligt av lagtexten att avdragen ska göras utifrån hjälpbehov som beror på barnets funktionsnedsättning, och skriver följande på sid 18 rapporten:

"Om lagstiftarens intention var något annat än detta torde det därmed krävas ytterligare lagändringar"

Text: Kenneth Westberg 2023-10-31

Vidare läsning

Svar på regeringsuppdrag – Uppföljning av reformen Stärkt rätt till personlig
assistans, slutredovisning


Skicka sidan till: