EU-val 2019 - Välj med Assistanskoll

riksdagspartierna samt FISöndagen 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet.

Assistanskoll har ställt tio frågor till partierna. Hur ser de politiska partierna på personlig assistans på en europeisk nivå? Vad vill de göra åt att många i EU fortfarande bor på institutioner? Är den svenska modellen med personlig assistans ett föredöme? Är arbetet med att skapa en social pelare för välfärd på EU-nivå ett hot mot personlig assistans i Sverige?

OBS! Även ILI, STIL, GIL och DHR har ställt frågor till partierna inför EU-valet: Vilket parti främjar bäst Independent Living

Partirepresentanter som besvarar Assistanskolls frågor

logga Socialdemokraterna
Social­demokraterna
Helene Fritzon

logga Vänsterpartiet
Vänster­partiet
Ana Süssner Rubin
logga Miljöpartiet
Miljö­partiet
Alice Bah Kuhnke
logga Liberalerna
Liberalerna
Karin Karlsbro
logga Centerpartiet
Center­partiet
Fredrick Federley
logga Moderaterna
Moderaterna
Partisvar
logga Kristdemokraterna
Krist­demokraterna
David Lega
logga Sverigedemokraterna
Sverige­demokraterna
Jessica Stegrud
logga Feministiskt Initiativ
Feministiskt
initiativ
Soraya Post


10 frågor till partierna

(Klicka på frågorna och du kommer till partiernas svar)

  1. Uppfattar du Sverige som ett föregångsland med lagstiftningen i LSS, där personlig assistans ingår? Om ja på vilket sätt?
  2. Vad innebär det att Sverige och EU ratificerat Funktionsrättskonventionen där Artikel 19 ger rätt till självbestämt liv via bland annat personlig assistans?
  3. Anser du att beslut inom EU, tex utvecklingen med en social pelare för välfärd på EU-nivå hotar eller gynnar den lagstiftning vi har i LSS och personlig assistans Sverige? Hur isåfall?
  4. Anser du att det är ett problem att många personer med funktionsnedsättning i EU:s länder bor på institutioner? Vad vill du isåfall göra åt det?
  5. Vill du verka för en miniminivå i EU:s länder för personlig assistans och annat stöd till personer med funktionsnedsättning?
  6. Kommer du att förorda den svenska modellen med personlig assistans och LSS i EU-parlamentet? Hur isåfall?
  7. Bör den som studerar längre tid än sex månader i ett annat EU land kunna ta med sig beviljad personlig assistans i Sverige?
  8. Bör den som arbetar i ett annat EU-land mer än sex månader kunna ta med sig beviljad personlig assistans i Sverige?
  9. Vad har den grupp i Europaparlamentet ditt parti tillhör för syn på frågor om personlig assistans och stöd till personer med funktionsnedsättning?
  10. Är det något du vill tillägga?

1. Uppfattar du Sverige som ett föregångsland med lagstiftningen i LSS, där personlig assistans ingår? Om ja på vilket sätt?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Ja, LSS innebär mer långtgående rättigheter för personer med funktionsnedsättning än vad som generellt finns bland EU:s övriga medlemsländer. Sverige lägger ned betydligt större andel av våra gemensamma resurser på olika typer av insatser för personer med funktionsnedsättning jämfört med genomsnittet i Europa.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

När lagstiftningen kom så var vi en föregångare, det är vi inte idag. Besparingar, och ändrade bedömningsnormer, har försvårat livet för alldeles för många och jag skulle inte säga att Sverige lever upp till kraven i Funktionsrättskonventionen idag.

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Ja! Tankarna bakom LSS och formuleringarna om främjandet av jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Respekten för den enskildes självbestämmande och integritet och att den enskilde i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatserna. Rätten till personlig assistans, övriga rättigheter enligt lagen, och själva faktumet - att det är just en rättighetslag.
logga Liberalerna
Liberalerna
Sverige var först i EU med personlig assistans, och vi i Liberalerna är väldigt stolta över att vårt parti var pådrivande för det. I många medlemsländer är personer med omfattande funktionsnedsättningar fortfarande i hög grad hänvisade till institutioner. De senaste årens nedskärningar på LSS i allmänhet och assistans i synnerhet protesterade vi emot. Tack vare Liberalerna kommer detta nu åtgärdas.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Ja, under förutsättning att Sverige klarar av att leva upp till intentionerna i lagstiftningen. LSS och den personliga assistansen är en frihetsreform som ger människor med funktionsnedsättning möjlighet att vara delaktiga i samhället. Det är på många sätt en unik lagstiftning, som vi ska värna och vara stolta över. Det finns brister i hur lagstiftningen efterlevs, och Centerpartiet arbetar för att återupprätta intentionen i LSS.
logga Moderaterna
Moderaterna
Ja, definitivt. Moderaterna värnar och vill utveckla den centrala borgerliga frihetsreform som LSS och personlig assistans är. Vi anser att strävan fortsatt ska vara att säkerställa att de människor som behöver samhällets stöd allra mest ska få det – t.ex. funktionshindrade med rätt till personlig assistans. Samtidigt har den S-ledda regeringen orsakat mycket onödigt lidande och otrygghet för många personer genom sitt sätt att hantera LSS och personlig assistans under den gångna mandatperioden.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna

LSS är en rättighetslagstiftning som ska garantera människor med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor. En världsunik frihetsreform som inte minst genom rätten till personlig assistans har höjt livskvalitén för många människor. En lagstadgad rättighet att leva – inte bara att överleva. Men i och med den rödgröna regeringens nedskärningar inom LSS och assistansersättningen har Sverige tveklöst blivit mindre av ett föregångsland på området.

Regeringens direktiv till Försäkringskassan 2016 om att bryta kostnadsutvecklingen inom assistansen har fått omänskliga effekter. Till följd av Försäkringskassans tuffare bedömningar har ungefär 1 700 personer med omfattande behov förlorat sin assistans helt, eller fått avsevärd färre timmar beviljade. Allt fler personer får dessutom avslag på sin första ansökan.

Vi kristdemokrater kämpar för att återupprätta LSS ursprungliga intention. Sverige måste återigen bli ett föregångsland. När M/KD-budgeten fick stöd i riksdagen i december 2018 togs ett första viktigt steg genom att säkerställa det självklara: en lagändring så att andning och sondmatning ska vara grundläggande behov. Men mycket mer behöver göras för att återställa de senaste årens förödande effekter. Exempelvis måste samtliga grundläggande behov anses vara assistansgrundande i sin helhet, utan uppdelning i vad som är av integritetskänslig karaktär eller inte. Men det räcker inte. LSS måste utvecklas – inte avvecklas.

Vissa grupper, såsom föräldrar med funktionsnedsättningar, ignoreras alltjämt. Lika så möjligheten att arbeta. Det är ingenting annat än en katastrof för dem som är beroende av personlig assistans för att ha en dräglig och aktiv tillvaro. Liksom för deras nära och kära. Vi kristdemokrater vill därför att möjligheten att utöva föräldraskap och att arbeta ska vara grundläggande behov.

logga sd
Sverigedemokraterna
Sverige är i många avseenden ett föregångsland med hur vi ser på allas rätt till fullt deltagande i samhälls- och arbetslivet. LSS är en viktig beståndsdel för att ge alla samma möjlighet. De besparingskrav som riktats mot assistans är dock kopplade till de generella samhällsproblem som Sverige drabbats av och de stora utgifter de medför. Att Sverige hamnat i en sådan situation är Sverigedemokraterna starkt kritiska mot.
logga fi
Feministiskt Initiativ

Det är inget fel på lagen, men den har fullständigt urholkats på ett sätt som ingen trodde var möjligt att det skulle kunna ske.Nu måste vi genast återställa förutsättningarna så att lagens intentioner följs.

Det är ett första steg, nästa är att LSS ska få kunna utvecklas så att tillämpningen anpassas till de möjligheter och livsvillkor som finns i nuläget.

LSS hade troligen sett annorlunda ut idag om inte tillämpningen sett ut som den gör. Nu kan andra länder ta lärdom av hur viktigt det är att säkra upp lagstiftning likt LSS, t. ex genom funktionsrättskonventionen. Tyvärr tjänar Sverige idag som ett avskräckande exempel.

2. Vad innebär det att Sverige och EU ratificerat Funktionsrättskonventionen där Artikel 19 ger rätt till självbestämt liv via bland annat personlig assistans?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Det är bra att Sverige, övriga medlemsländer och EU har ratificerat Funktionsrättskonventionen. Det underlättar förutsättningarna för att se på funktionshindrades rättigheter på likartat sätt i hela Europa.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Det innebär att vi har tagit på oss ett ansvar att faktiskt behandla människor som lever med en normbrytande funktionsvariation som människor. Det innebär att regeringens politik, och förslagen i LSS-utredningen är direkt människofientlig och i strid med Artikel 19.

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet

Det är ett oerhört betydelsefullt ställningstagande och en markering - Vilken betydelse man anser att konventionen har och att man ställt sig bakom det som konventionen anger. Detta ger konkret draghjälp i frågorna och det blir upp till varje land att visa hur man lever upp till konventionens innehåll i de olika artiklarna. Kommentarerna från FN:s funktionsrättskommitté är en stark påtryckare.

Att EU:s institutioner ska följa bestämmelser och principer i konventionen, men också att EU ska arbeta för att konventionen förverkligas är ett faktum.

logga Liberalerna
Liberalerna
Att Sverige och EU ska skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att leva liv där de själva bestämmer. Hur dessa förutsättningar ser ut är upp till varje medlemsland att utforma, självklart i nära samarbete med dem som berörs.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Det innebär framför allt att vi har ett viktigt ansvar att se till att vi lever upp till konventionen. Från Centerpartiets sida är vi tydliga med att vi vill värna och återupprätta den personliga assistansen, så att den som har rätt till stöd också ska få det.
logga Moderaterna
Moderaterna
Artikel 19 handlar om rätten att leva självständigt och att delta i samhället. Vi i Sverige strävar efter att leva upp till Funktionsrättskonventionens krav, likaså övriga EU-länder. Ett viktigt arbete pågår för att genomföra och bevaka Funktionsrättskonventionen, exempelvis finns en högnivågrupp och ett särskilt nätverk för detta som bl.a. består av Europaparlamentet och Europeiska ombudsmannen. En strategi för att genomföra konventionen har också tagits fram av Kommissionen. Det är centralt att arbetet fortsätter och är resultatinriktat.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna

Funktionsrättskonventionen finns till för att främja, skydda och säkerställa mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättningar. Att Sverige och EU har ratificerat konventionen är ett viktigt steg i att stärka dessa fri-och rättigheter för personer med funktionsnedsättning eftersom det innebär att all offentlig verksamhet ska följa konventionens artiklar.

Dessvärre innebär ”rätt till självbestämt liv” inte automatiskt rätt till självständighet i alla länder, även om Funktionsrättskonventionen är ratificerad. Sverige har en bra grund att stå på genom LSS och inte minst den sociala innovationen personlig assistans. Men genom S/MP-regeringens nedskärningar har rätten till självbestämmande bytts ut mot en kamp emot myndigheter för att faktiskt överleva. Vi menar att konsekvenserna av rådande rättspraxis inte bara strider mot intentionen med LSS utan även mot Funktionsrättskonventionen. Vi har ett jobb att göra för att återigen stärka rätten till ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättning.

Samtidigt är det många andra länder som är mycket långt ifrån att uppfylla intentionen med konventionen, trots att de har ratificerat den. Den aspirerande EU-medlemsstaten Nordmakedonien är ett exempel. De skakande rapporterna ifrån Nordmakedonien har tydligt visat att personer med funktionsnedsättningar där behandlas mycket illa på avhumaniserade institutioner.

logga sdSverigedemokraterna
Att alla medborgare har samma rättigheter och att personer med olika typer av funktionsnedsättningar ska ha goda livsvillkor är en självklar utgångspunkt för Sverigedemokraterna, som tror på en stark och god välfärdsmodell. Att fullt ut kunna uppfylla konventionen kräver dock att svenska Regeringen behöver bli betydligt bättre på att prioritera resurser och att värna förutsättningarna att bibehålla en stark välfärd.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Att alla kan leva ett självständigt liv med den assistans som en människa behöver. Oavsett det är personligt assistans eller annan assistans för att alla med normbrytande funktionalitet ska kunna leva ett liv med samma med självbestämmande som alla andra i Sverige och Europa.

3. Anser du att beslut inom EU, tex utvecklingen med en social pelare för välfärd på EU-nivå hotar eller gynnar den lagstiftning vi har i LSS och personlig assistans Sverige? Hur isåfall?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Nej, den sociala pelaren handlar om 20 grundläggande målsättningar på det sociala området som medlemsländerna förbinder sig att leva upp till. Generellt innebär arbetet med den sociala pelaren att frågor som berör EU-medborgarnas sociala rättigheter stärks. Det kommer däremot inte påverka vår LSS-lagstiftning. Länder kommer även framöver att kunna ha mer ambitiös politik inom olika sociala områden.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Beslut som tas i Sverige hotar vår lagstiftning och den personliga assistansen. Det behöver vi inte EU för. Eventuell lagstiftning på EU-nivå behöver möjliggöra att vi kan nå längre än EU-lagstiftningen.

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Jag vill absolut mena att den gynnar. Den sociala pelaren lyfter vikten av de sociala aspekterna, däribland en punkt som rör inkludering av personer med funktionsnedsättning. Merparten finns i annan lagstiftning, men det är ett fokus som behöver poängteras. Att frågorna finns inom ramen för den sociala pelaren - den uttrycker ett basalt skydd kan man tycka, men vi menar ändå att det kommer att ge draghjälp. Och väldigt väsentligt är att länder aldrig ska behöva backa på stöd. Vi tror att i takt med att länder förbättrar villkoren kommer intresset för goda exempel stärkas. I botten finns också funktionsrättskonventionen med alla sina tydliga artiklar som är det viktigaste verktyget.
logga Liberalerna
Liberalerna
Den sociala pelaren påverkar inte funktionshinderpolitiken i Sverige. Däremot kan den bidra till en mer ambitiös funktionshinderpolitik i de länder där den idag är sämst, där personer med funktionsnedsättning ofta lever utanför samhället på stora institutioner eller är helt hänvisade till anhöriga.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Centerpartiet är kritiska till den sociala pelaren. Dels anser vi inte att EU bör styra över den nationella välfärdspolitiken i den grad som den sociala pelaren förutsätter. Dels finns en risk att ribban för en rad viktiga välfärdsreformer sänks. LSS och den personliga assistansen är en rättighetslagstiftning som saknar motsvarighet i många EU-länder. Den riskerar att urholkas om lagstiftningen harmoniseras på EU-nivå.
logga Moderaterna
Moderaterna
Den sociala pelaren flyttar mer makt till Bryssel över den svenska välfärden. Därför finns tyvärr stora risker med den sociala pelaren. Vi vill säkerställa att beslut om lagstiftning vad gäller LSS och personlig assistans fortsätter att fattas här i Sverige.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna

Social- och välfärdspolitiken, inklusive de frågor som rör personer med funktionsnedsättningar och deras assistans, är en nationell angelägenhet som inte ska beslutas på EU-nivå.

Svensk funktionshinderpolitik är, sin uppenbara förbättringspotential till trots, alltjämt långt bättre än till exempel den rumänska. Skulle Sverige behöva kompromissa om vår funktionshinders/funktionssättspolitik med 27 andra medlemsstater är risken överhängande att vi skulle få svårt att motivera vår relativt höga kvalitet i jämförelse med övriga länder. Den sociala pelaren och de många lagstiftningsinitiativ som nu följer i dess spår hotar därför att ytterligare urholka en redan hotad LSS.

Den sociala pelaren har redan resulterat i lagstiftning på arbetsmarknads- och familjepolitikens områden. Det är bara en tidsfråga innan den även tillåts diktera villkoren för svensk funktionshinderpolitik. Får jag väljarnas förtroende som kristdemokratisk europaparlamentariker kommer jag göra allt i min makt för att den sociala pelaren snarast förpassas till den historiens skräphög där den hör hemma.

logga sdSverigedemokraterna
Sverigedemokraterna betraktar utvecklingen inom EU som ett överhängande hot mot den svenska välfärdsmodellen på lång sikt. Dels kan det få direkta negativa konsekvenser för svensk välfärd om icke-bindande instrument, minimidirektiv och målsättningar på sikt utvecklas till fullharmonisering och vi därmed tvingas anpassa oss till en standard som är lägre än den svenska. Indirekt kan det också få negativa konsekvenser om mer insatser på det sociala området, inte minst i mindre utvecklade länder, ska finansieras via EU. Sverige är en av de största nettobetalarna till EU redan idag riskerar höjda transfereringar inom EU drabba den svenska välfärden.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Den sociala pelaren är nu mer av en vision och det är ju fortfarande medlemsländernas egna lagar som det går att kräva något utifrån. Vår lagstiftning på området ska tolkas och utvecklas enligt våra lagar och i med funktionsrättskonventionen som måttstock, inte den sociala pelaren. Vi får inte försämra redan uppnådda förbättringar och risken är att så sker om standard sätts och mäts efter den sociala pelaren. Vi ser alltså att det kan finnas en risk för att pelaren kan användas som ett alibi för att sänka levnadsnivåer och försämra livskvaliteten för bland andra personer med normbrytande funktionalitet.

4. Anser du att det är ett problem att många personer med funktionsnedsättning i EU:s länder bor på institutioner? Vad vill du isåfall göra åt det?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Ja, men ansvaret för att förändra detta ligger på varje nation. Det är därmed en politisk fråga att diskutera i varje land. Inom EU kan däremot utbyte av erfarenheter och samarbete bidra till förbättra situationen i alla medlemsländer.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Det är ett problem. Det krävs många åtgärder, men en av de viktigaste är är att förändra finansieringen så att EU-medel, och särskilt de inom ramen för ESF+, används för att fasa ut institutionalisering istället för som idag, till och med, bygga fler institutioner på vissa håll.

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet

Ja, det är ett mycket stort problem. Sociala pelaren och de jämförelser som kontinuerligt kommer att göras kommer att ge betydande draghjälp för förbättringar. Utbildningsinsatser och att driva opinion spelar stor roll. Men också hur man pratar angående funktionsvariationer och personer med funktionsnedsättningar/funktionsvariationer oavsett vilket sammanhang och vilken nivå.

Att öka kunskap, förståelse och få till ökad möjlighet till erfarenhetsutbyte kan göras på olika sätt. Vi vill verka för att sprida goda exempel och att lära av varandra och för detta kan EU-medel inom olika program användas. Ett exempel bland många är att utveckla de verktyg som finns inom Erasmus plus.

Utbyte kan också behöva ske mellan länder, lokala myndigheter emellan, från kommun till kommun. Det är av största betydelse att se alternativa vägar - ofta en förutsättning för att lagstiftningen i respektive land på sikt ändras för ökad självständighet.

logga Liberalerna
Liberalerna
Ja, det är ett allvarligt problem, som Liberalerna i EU har arbetat hårt för att komma till rätta med. Vi har varit pådrivande för att EU-stöd inte ska få användas till institutionsvård och nu finns det tvärtom stöd för att avveckla institutioner.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Ja. Det finns lagstiftning om delaktighet och tillgänglighet som ska efterlevas och som rimmar illa med institutioner. Sedan 2011 har EU exempelvis förbundit sig till United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, som ger personer med funktionsnedsättning rätt till information och att kunna delta i samhället på lika villkor som övriga befolkningen.
logga Moderaterna
Moderaterna
Ja, det är ett problem att dessa personers möjligheter att leva självständiga liv begränsas och att de inte får möjlighet att delta fullt ut i samhället. Sverige ska vara ett föregångsland och vi måste lyfta vikten av lika rättigheter för personer med funktionsnedsättning i olika EU-processer. Vi är också positiva till lagstiftning om likabehandling av personer oavsett religion, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Sådan lagstiftning finns i dag för arbetslivet, men den behöver utvidgas.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna

Ja. Ett liv på institution är som regel ett förlorat liv. I allt väsentligt är det ett samhälleligt misslyckande.

För oss kristdemokrater är det dock en självklarhet att EU inte ska lagstifta om medlemsländernas funktionshinderpolitik. Därför vare sig får, kan eller kommer jag som europaparlamentariker direkt påverka andra länders institutionaliseringspraxis.

Däremot kommer jag envetet arbeta för att uppmärksamma Europaparlamentet och ministerrådet på medlemsländer som kränker sina funktionsnedsatta medborgares fri- och rättigheter.

Bryter en medlemsstat mot EU:s grundläggande värden så måste det få kännbara ekonomiska och politiska konsekvenser. Därför vill Kristdemokraterna och jag att länder som försummar sina funktionshindrades fri- och rättigheter ska få utbetalningar från bland annat EU:s strukturfonder indragna tills dess att de visar sig värdiga sina medlemskap. Ett EU-medlemskap är nämligen ingen rättighet – det är ett privilegium.

logga sdSverigedemokraterna Min utgångspunkt är att alla ska ha rätt till ett fullvärdigt och fritt liv. Då är institutionalisering sällan något önskvärt. Sverige kan i många avseenden föregå som gott exempel om vi lyckas inkludera personer med funktionsnedsättning bättre i samhällslivet. Däremot vill jag av ovan beskrivna skäl inte att EU ska överta makten över funktionshinderspolitiken.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Ja, absolut! Det har vi ju kämpat för i många år att avskaffa i Sverige så självklart vill vi inte ha institutioner i EU heller. Det är ett arbete som omfattar många delar men de pengar från EU som nu bekostar byggandet av institutioner kan användas till att bygga tillgängliga bostäder som möjliggör eget boende. En del är att arbeta vidare med tillgänglighetsdirektivet så att det omfattar fysisk miljö b.la och även arbeta fram övriga stödinsatser till människor med normbrytande funktionalitet.Sammantaget gör detta det möjligt att avskaffa institutioner.

5. Vill du verka för en miniminivå i EU:s länder för personlig assistans och annat stöd till personer med funktionsnedsättning?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Vi är positiva till att EU sätter upp miniminivåer inom områden som rör sociala rättigheter. I flera EU-länder behövs detta för att stärka de sociala rättigheterna. Det kommer dock inte få så stor effekt i Sverige eftersom den nivån vi har i Sverige ligger betydligt högre.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
En bra miniminivå vore intentionerna i LSS-lagstiftningen. Då skulle vi ha något att utgå från i det fortsatta arbetet. Så länge inte en sådan lagstiftning riskerar att försämra kan jag tänka mig en sådan.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet

En miniminivå känns främmande att formulera på ett område som både är komplext och kopplat till individnivå. Det beror på vilket slags miniminivå, det måste vara otvetydigt att det hjälper till och inte stoppar upp en utveckling eller drar ned nivå på stöd.

Och eftersom konventionen för personer med funktionsnedsättning ska vara ledande, vore det att ”nöja sig” med något helt annat än vad den säger. Det kan dock ändå finnas vissa viktiga grundninvåer och här samarbetar vi gärna med ENIL i Bryssel i dessa frågor för att hamna rätt.

Övergripande stödjer vi den sociala pelaren och utbyte mellan länder. Om det skulle komma ett förslag på miniminivå kommer vi värdera hur det är utformat.

logga Liberalerna
Liberalerna
Detta är frågor som beslutas på nationell nivå. EU kan tjäna, och har tjänat som inspirationskälla för medlemsländer, NGOs etc för att finna lösningar som passar de nationella förutsättningarna. Den sociala pelaren innehåller en rad goda principer för att stärka alla EUs medborgares mänskliga rättigheter. Vi stödjer den sociala pelaren.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Vi uppmuntrar alla medlemsstater att höja sin miniminivå för personlig assistans och stöd men vi vill inte se att beslutanderätten över detta ska ligga på EU-nivå. Det finns en risk att en harmonisering kan sänka den svenska standarden. Därför vill vi behålla beslutanderätten på svensk nivå. Däremot är det viktigt att vi från svensk sida är tydliga med att stöd till personer med funktionsnedsättning är en viktig fråga.
logga Moderaterna
Moderaterna
Det är ett område där medlemsländerna själva ska fatta beslut. Vi vill inte öppna upp för att flytta mer makt till EU över socialpolitiken. Det riskerar att vi måste kompromissa med andra länder om vår svenska socialpolitik.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna

Nej. EU ska aldrig fatta beslut om medlemsstaternas social- och funktionshinderpolitik. Det ska medlemsstaterna själva göra, av den enkla anledningen att de är bättre lämpade att göra just det.

Ges EU mandat att fatta dylika beslut riskerar vi ett brant, sluttande plan där svensk standard kompromissas ner i syfte att lyfta medlemsstater som ligger långt efter. De som drabbas är personer med funktionsnedsättningar i Sverige.

Därför kommer jag från dag ett i Europaparlamentet att preventivt och aktivt motverka alla lagförslag som ens andas ingrepp på medlemsstaternas funktionshinderpolitik.

logga sdSverigedemokraterna Jag tror att det bästa är om funktionshinderspolitiken förblir en fråga för varje medlemsstat att hantera, när det inte handlar om frågor direkt kopplade till den inre marknaden. I förhandlingar med andra länder tvingas man till kompromisser. När det gäller stödinsatser skulle sådana kompromisser kunna innebära att Sverige tvingas bidra till att bekosta insatser i andra medlemsländer. Det är pengar som behövs i svensk välfärd. På sikt riskerar också alltid miniminivåer och icke-bindande direktiv leda till fullharmonisering. Då förlorar Sverige makten att bestämma vilken ambitionsnivå vi vill ha när det gäller personlig assistans och annat stöd.
logga fi
Feministiskt Initiativ

Vi vill verka för fullt ut fungerande assistans och annat stöd till personer med funktionsnedsättning i hela EU. Hur det ska se ut behöver arbetas fram i varje land efter där rådande förhållanden och det ska ske i utifrån FN:s funktionsrättskonvention.


6. Kommer du att förorda den svenska modellen med personlig assistans och LSS i EU-parlamentet? Hur isåfall?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

Lagstiftning och andra reformer på det sociala området fattas nationellt i varje land. Men i de sammanhang där vi samverkar inom EU kan vi gärna lyfta fram våra erfarenheter och fördelar med vår LSS-lagstiftning.

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Utifrån tidigare erfarenheter är det troligt att jag kommer att få jobba med arbetsmarknadspolitik och inte direkt med funktionsrättsfrågor. I de fall jag har möjlighet kommer jag att förorda den svenska modellen, utifrån hur den är tänkt, inte hur den ser ut idag.

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet

Ja. Självklart! Socialförsäkringssystemet är en nationell kompetens. Däremot kan vi lyfta frågan i opinionsbildningssammanhang. Att det är en modell vi är stolta över, gärna förklarar, propagerar för och lyfter fram i de sammanhang som ges.

Att få tillgång till den tekniska utvecklingen är också oerhört centralt och att samhället blir så tillgängligt som möjligt. Här återstår mycket.

logga Liberalerna
Liberalerna
Assistansen är Liberalernas reform och den berättar vi gärna om. EU är ett bra forum för att utbyta erfarenheter och kunskap. Men hur varje land ska utforma sin funktionshinderpolitik i detalj tycker vi inte att EU ska bestämma över.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Vi ser positivt på att lyfta LSS och den svenska lagstiftningen som ett föredöme för andra länder att ta efter.
logga Moderaterna
Moderaterna
Ja, assistansreformen är en viktig frihetsreform och vi bör sprida kunskap om dess fördelar till andra medlemsländer.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Nej. Medan jag i vissa sammanhang säkerligen kommer dela med mig av svenska erfarenheter i syfte att informera och eventuellt inspirera så varken får, kan eller kommer jag att påtvinga andra svensk social- och funktionshinderpolitisk lagstiftning. Sådan lagstiftning beslutas och ska fortsatt beslutas på nationell nivå.
logga sdSverigedemokraterna Sverigedemokraterna är positiva till utformningen av LSS som en rättighetslag som syftar till att ge funktionsnedsatta möjligheten att leva som andra. Sverige kan i det avseendet tjäna som föredöme för andra länder.
logga fi
Feministiskt Initiativ

Genom de kanaler som vi upparbetat under mandatperioden med den grupp som arbetar med funktionsrätt inom EU och de kontakter vi har inom de funktionsrättsorganisationer som arbetar med EU-frågor.

7. Bör den som studerar längre tid än sex månader i ett annat EU land kunna ta med sig beviljad personlig assistans i Sverige?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Vi har idag inget sådant förslag. Vår principiella utgångspunkt är att man ska har rätt till de sociala förmåner som finns i det land man bor. Det är inte rimligt att svenska skattebetalare finansierar förmåner för personer som är skrivna i andra länder.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Ja, det verkar rimligt.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Det här är en fråga som verkligen behöver utredas och ta vidare.
logga Liberalerna
Liberalerna
Vi vill öka rörligheten inom EU för personer med funktionsnedsättning, och arbetar för att utbytesprogrammet Erasmus+ vidgas och bli mer lättillgängligt för personer med funktionsnedsättning, både på akademiska utbildningar och på yrkesutbildningar. Man kan få visst stöd till assistans inom programmet redan idag men vi vill att detta byggs ut. Det behövs också mer information till skolornas personal och studenter om möjligheterna till utbytesstudier.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Den fria rörligheten vad gäller studier och arbete inom EU är en viktig princip som Centerpartiet värnar. Vi är därför öppna för att se över möjligheten till stöd vid längre studier och arbete inom EU.
logga Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna har för närvarande inga sådana förslag. Vi är emellertid inte principiellt avvisande.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna

I EU är det inte ditt medborgarskap som avgör vilket land som ansvarar för din socialförsäkring, utan vad du sysslar med och var du bor. När en person ifrån Sverige som har rätt till assistansersättning studerar i ett annat EU-land har han eller hon rätt att behålla den personliga assistansen i upp till ett år.

Det är bra, men vi bör överväga att man skulle få behålla den personliga assistansen vid studievistelser som är längre än 12 månader, givet att det rör sig om en tidsbegränsad utbildning.

På samma vis som den fria rörligheten ger icke-funktionsnedsatta personer möjlighet att genom EU: s utbildnings-och fortbildningsprogram eller på eget bevåg utbilda och fortbilda sig i andra medlemsstater måste personer med funktionsnedsättningar kunna ges samma möjlighet. Det handlar inte om positiv särbehandling, utan om att ge personer med funktionsnedsättningar samma möjligheter till utbildning och personlig utveckling som övriga medborgare.

Rent principiellt anser jag att rätten till assistens bör följa med folkbokföringsadressen – inte adressen där man är skriven för studier.

logga sdSverigedemokraterna
En utgångspunkt på socialförsäkringsområdet är att det är landet du bor i som avgör vilket stöd som ges. Det innebär att personer som studerar i Sverige en längre tid har rätt till det stöd som tillhandahålls enligt svenska villkor, och vice versa. Alternativet vore att avskaffa ordningen att man som EU-medborgare har tillgång till samma stöd som erbjuds i vistelselandet, eller att fullharmonisera det sociala skyddsnätet. Det senare tror jag vore svårt att förena med höga svenska ambitionsnivåer.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Ja, det ska inte ha betydelse i vilket EU land du studerar.

8. Bör den som arbetar i ett annat EU-land mer än sex månader kunna ta med sig beviljad personlig assistans i Sverige?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Vi har idag inget sådant förslag. Vår principiella utgångspunkt är att man ska har rätt till de sociala förmåner som finns i det land man bor. Det är inte rimligt att svenska skattebetalare finansierar förmåner för personer som är skrivna i andra länder.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Ja, det verkar rimligt.

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Det här är en fråga som verkligen behöver utredas och ta vidare.
logga Liberalerna
Liberalerna

Grundprincipen i EU är att den som arbetar eller studerar en längre tid i ett annat land får del av det sociala skyddsnätet som finns i det landet, men det är förstås problematiskt för den som behöver personlig assistans och vill arbeta i ett land där detta inte finns idag. Vi arbetar för att minska skillnaderna men det är tyvärr långt kvar.

Vad som är en “längre tid” kan förstås diskuteras, men rimligen ska man kunna ta med sig beviljad assistans på samma villkor oavsett skälet till utlandsvistelsen.

logga Centerpartiet
Centerpartiet
När det gäller arbete är det relevant att ta ställning till om det handlar om en permanent flytt för arbete eller inte. Och vilka tidsgränser och förutsättningar som i så fall är rimliga. Se i övrigt svar på fråga 7.
logga Moderaterna
Moderaterna
Vi har inga förslag om detta i nuläget, men är inte principiellt avvisande.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna

I EU är det inte ditt medborgarskap som avgör vilket land som ansvarar för din socialförsäkring utan vad du sysslar med och var du bor. Om man arbetar i ett EU-land är det arbetslandets socialförsäkringar som styr. Det gäller även för personlig assistans.

Rent principiellt anser jag dock att rätten till assistens bör följa med folkbokföringsadressen – inte adressen där man är skriven för yrkesutövning.

Det handlar inte om positiv särbehandling, utan om att ge personer med funktionsnedsättningar samma möjligheter till karriärutveckling som övriga medborgare.

logga sdSverigedemokraterna
Samma utgångspunkt gäller som vid studier i andra EU-länder. Det är landet du bor i som avgör vilket stöd som ges. Det innebär att personer som vistas i Sverige en längre tid har rätt till det stöd som tillhandahålls enligt svenska villkor.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Ja, det ska inte ha betydelse var i EU du befinner dig, du ska ha samma rättigheter som i Sverige vad gäller personlig assistans och annat personligt stöd som personligt biträde, ledsagning boendestöd etc.

9. Vad har den grupp i Europaparlamentet ditt parti tillhör för syn på frågor om personlig assistans och stöd till personer med funktionsnedsättning?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet tycker allmänt sett att det är viktigt att betona de sociala frågorna och medborgarnas sociala rättigheter. Där ingår även olika former av stöd till personer med funktionsnedsättningar. Man är också pådrivande för att förbättra samarbetet inom EU och stärka politiken genom olika former av direktiv.

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

GUE/NGL är en konfederativ grupp och varje parti är fria att själva forma sin politik och sina ställningstaganden. Samtidigt har Vänsterpartiet en stark ställning och många partier i gruppen ser det svenska samhällsbygget som en förebild. Det gör att gruppen rör sig i riktning mot Vänsterpartiets politik.

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet

Att riva hindren och stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning är en integrerad del av de gröna gruppens lagstiftningsarbete oavsett om det gäller social lagstiftning, transportpolitik eller den inre marknaden. Konkret innebär det att vi driver tillgänglighet och undanröjande av hinder för delaktighet på alla nivåer. Tillsammans med andra gröna har vi arbetat för antagandet av den europeisk rättsakten om tillgänglighet (European Accessibility Act) som är ett steg på vägen men långt ifrån tillräckligt. Vi behöver arbeta vidare med bla starkare tillgänglighetskrav och att hindren för personer med funktionsnedsättning att söka jobb och arbeta utomlands undanröjs.

logga Liberalerna
Liberalerna
Funktionshinderpolitik är i huvudsak en nationell fråga Vi vet att de liberala partierna inom den grupp vi tillhör (ALDE) delar vår syn att värdighet, självständighet och delaktighet är grundläggande rättigheter som måste värnas. Vi har alltid upplevt stort stöd för våra utgångspunkter när vi i olika sammanhang diskuterat detta, exempelvis i samband med ”Freedom drive” och liknande evenemang.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Centerpartiet tillhör ALDE – Alliance of Liberals and Democrats for Europe. ALDE – partierna har som utgångspunkt att stärka människors delaktighet i samhället och var bland annat pådrivande för att European Accessibility Act röstades igenom.
logga Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna är en del av Europaparlamentets största partigrupp, EPP, som står upp för alla människors lika rättigheter och möjligheter.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna

Liksom Kristdemokraterna står EPP-gruppen bakom EU: s tillgänglighetsdirektiv och handikappstrategi. Vår grupp har också samma invändningar som vi har mot orimligt höga, fysiska tillgänglighetskrav, liksom krav på överstatlig diskrimineringslagstiftning och positiv särbehandling.

Där vi skiljer oss från vår partigrupp är synen på den så kallade sociala pelaren och en eventuell överföring av beslutanderätt i social-och funktionshinderpolitiska frågor till Bryssel. Dessvärre är EPP tämligen positiva till en sådan utveckling, jämsides bland andra de socialdemokratiska och gröna partigrupperna.

Vi kristdemokrater däremot motsätter oss självfallet en sådan maktöverföring. Som europaparlamentariker kommer jag aktivt verka för att den sociala pelaren snarast nedmonteras, innan den resulterar i än fler socialpolitiska lagförslag på EU-nivå.

logga sdSverigedemokraterna

Sverigedemokraternas grupp i Europaparlamentet utgörs av konservativa och reformister. Det som förenar partierna är att vi vill återföra makt till de enskilda medlemsstaterna och verka emot en federalistisk utveckling av EU-samarbetet. Det innefattar att vi vill att frågor om personlig assistans och stöd till personer med funktionsnedsättning i första hand ska avgöras på nationell, och inte europeisk, nivå.

logga fi
Feministiskt Initiativ

Feministiskt initiativ sitter i den Europeiska socialdemokratiska gruppen, men vi har vårt eget mandat och vi driver vår egen politik på området, som är:

* Att vi vill ha fullt ut fungerande assistans och annat stöd till personer med funktionsnedsättning och det ska ske i utifrån FN:s funktionsrättskonvention.

* Att lagens grundintentioner ska gälla

* Den assistans du beviljas ska du kunna ta med dig i EU

* Att alla länder i EU ska få den höga nivå på assistans som Sverige hade vid LSS start

10. Är det något du vill tillägga?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
För oss är EU i första hand ett mellanstatligt samarbete där enskilda länder som exempelvis Sverige ska kunna ha mer ambitiös politik på det sociala området, t ex olika former av stöd för personer med funktionsnedsättningar. Därför är det också viktigt att skatter enbart tas upp av respektive land och inte av EU.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
-
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Tack för att jag fick vara med!
logga Liberalerna
Liberalerna
-
logga Centerpartiet
Centerpartiet
-
logga Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna värnar den frihetsreform som LSS och personlig assistans är och som den borgerliga regeringen införde 1994. I ett första steg vill vi säkerställa att andningsstöd och sondmatning är grundläggande behov – och att detta tydligt ska slås fast i lagstiftningen. Dessutom ska tillräckliga resurser avsättas för att säkerställa genomförandet av denna lagstiftning.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna

EU måste vara en garant för funktionsnedsatta personers fri-och rättigheter, både inom och utom unionen. Men EU får aldrig detaljstyra medlemsstaternas funktionshinderpolitik. Det är det vi kristdemokrater menar med ett lagom EU: lagom där EU ska vara lagom, och handlingskraftigt där EU ska vara handlingskraftigt. Med medborgarnas bästa för ögonen.

Får jag väljarnas förtroende som kristdemokratisk europaparlamentariker är det ett sådant EU jag kommer arbeta för.

logga sd
Sverigedemokraterna
-
logga fi
Feministiskt Initiativ
Tack för att ni lyfter dessa viktiga frågor i EU-valrörelsen!


Länkar till partiernas hemsidor


Moderaterna
Miljöpartiet de gröna
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Feministiskt initiativ

Skicka sidan till: