Maria Lundqvist Brömster, Folkpartistisk ledamot i Socialutskottet - "Om lagens intentioner riskerar att urholkas kommer vi att arbeta för en lagändring i § 9a i LSS

Folkpartiet fortsätter att arbeta för en lagändring i § 9a i LSS, med definiering av grundläggande behov. Maria Lundqvist Brömster hoppas på att få med sig sina alliansvänner, men under tiden förlorar allt fler sin assistansersättning, och Försäkringskassan planerar fler förändringar av assistansen.

Maria Lundqvist BrömsterFolkpartiet lade ny motion med krav på ändring

Folkpartiet lade just motionen Assistansersättning och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning med krav på att grundläggande behov ska räknas i sin helhet när det avgörs om en person ska få assistansersättning. Maria Lundqvist Brömster representerar Folkpartiet i Socialutskottet.
- Vi kommer att arbeta för en lagändring i § 9a i LSS. Nu när en regeringsrättsdom delat upp grundläggande behov i integritetskänsliga delar och människor far illa av den tillämpningen, behöver rättighetslagstiftningen säkerställas.
Vänsterpartiet och talespersoner för Socialdemokraterna och Miljöpartiet har tidigare sagt att även de vill ändra § 9a, medan Socialutskottets C-Ordförande Kenneth Johansson, Äldre och Folkhälsominister Maria Larsson och Moderaternas talesperson har velat avvakta pågående utredningar innan de tar ställning. Jag frågar Maria Lundqvist Brömster hur Folkpartiet skulle agera om det landar i att bara de och oppositionen vill ändra lagen.
- Jag är övertygad om att fler i alliansen vill förtydliga lagstiftningen om det finns risk att den urholkas.

Underlag visar att ett lagförtydligande behövs

Under sommaren har underlaget inför diskussioner om en eventuell lagändring kommit. Dels Försäkringskassans rapport den 30 juni om hur behovsbedömningarna i assistans utvecklas, dels det färdiga behovsbedömningsinstrumentet som kom 31 augusti. Socialutskottet kommer nu att granska underlaget.
- Jag har inte hunnit ta del av underlaget men jag förutsätter att det har respekt för den enskilde, att det inte kommer att innebära alltför detaljerade eller integritetskränkande moment. Det är viktigt att bedömningsinstrumentet kan vara den enskildes verktyg för att få sina enskilda behov tillgodosedda.

Under tiden förlorar alltfler sin assistansersättning

Enligt siffror från Försäkringskassan förlorar allt fler sin assistansersättning vid omprövningar, 269 personer 2010, 159 personer första halvåret 2011. Innan en lagändring kan komma behöver Socialutskottet diskutera frågan, vilket sker någon under hösten, rapportera till regeringen som behöver skriva en proposition som slutligen ska antas i riksdagen. En ny lagstiftning kan då komma tidigast i slutet av 2012. Det pågår även en utredning om fusk och assistansens kostnader som ska vara klar den 15 februari 2012,jag frågar Maria Lundqvist Brömster om hon tror att det kan landa i att Socialutskottet avvaktar även den utredningen innan man tar ställning till en lagändring.
- Det har jag inte hört något om, säger Maria Lundqvist Brömster

Försäkringskassan vill gå ännu längre

Försäkringskassan har sagt att de vill gå vidare och förändra bedömningen också av andra personliga behov som beviljas utöver grundläggande behov. De ska avgöra om enbart aktivitetstid ska räknas i andra personliga behov och stödjer sig på uttalanden i LSS-Kommitténs slutbetänkande. Maria Lundqvist Brömster tycker dock att detta går emot LSS-Kommitténs intentioner.
- Jag anser att Försäkringskassans tolkning är en annan än vad LSS-kommitten kom fram till. Där talas det tvärtom om flexibilitet, inte om uppdelning och schemaläggning i minutrar.
Hur ser du på att Tomas Sundberg på Försäkringskassan sade att bemanning av assistenter aldrig ska få påverka tidsbedömningarna?
- Jag kan tycka att man måste ha ett flexibelt tänkande, det får inte bli för schematiskt.

Kritisk till att definiera goda levnadsvillkor

Försäkringskassan vill även definiera begreppet goda levnadsvillkor i LSS, och säga vad som ska ingå i goda levnadsvillkor. Detta reagerar Maria Lundqvist Brömster starkt emot.
- Det går inte att göra en mall som gäller för alla. Det måste göras en individuell bedömning där begreppet goda levnadsvillkor utgår från en person som inte har en funktionsnedsättning. Jag har svårt att se att man överhuvudtaget kan definiera detta med tanke på FN-konventionen, rättighetslagstiftningen, och att varje människa är unik.
Kan det handla om att man vill begränsa kostnaderna?
- Det är inget som kommit till min kännedom, det har funnits en debatt runt bidragsbrotten, men det får inte överskugga det positiva i assistansen, säger Maria Lundqvist Brömster.

Maria Lundqvist Brömster intervjuades av Kenneth Westberg 2011-10-04

Vidare läsning

Antalet som förlorar sin assistansersättning ökar nu snabbt

Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Vi vill definiera vad goda levnadsvillkor innebär"

Bedömningsinstrumentet för personlig assistans klart

Försäkringskassan svarar på regeringsuppdrag om behovsbedömningar i personlig assistans

Lennart Jansson, Socialstyrelsen - "Problematiskt att definiera goda levnadsvillkor"

Skicka sidan till: