Eva Olofsson, Vänsterpartistisk ledamot i Socialutskottet - "§ 9a i LSS måste ändras"

Eva OlofssonVänsterpartiet motionerade nyligen om en lagändring i § 9a i LSS för att definiera grundläggande behov så att de räknas i sin helhet i Försäkringskassans bedömningar. Regeringen måste agera säger Eva Olofsson, som fördömer en utveckling där alltfler personer förlorar sin assistansersättning på grund av att grundläggande behov sedan 2007 delas in i integritetskänsliga delar.

Regeringen måste agera

Sedan 2007 förlorar ett ökande antal personer sin assistansersättning, enligt uppgifter från Försäkringskassan var antalet 146 personer 2009 och 143 personer första halvåret 2010 och ökningen antas fortsätta. Detta är djupt olyckligt enligt Eva Olofsson som menar att utgångspunkten blivit att dra ner kostnaderna istället för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra.
- Det är helt orimligt att hundratals människor mister sin assistans och på kort tid ska ställa om sina liv och kanske söka ny bostad. Dessa människor förlorar möjligheten att leva som andra. LSS-lagstiftningen måste ändras eftersom Försäkringskassan är bunden av domar i regeringsrätten, det tillkännagivande om behovsbedömningar som Socialutskottet gjorde i våras räcker inte.
Hur bör lagen förtydligas?
- § 9a behöver förtydligas så att hela det grundläggande behovet räknas vid bedömningen om en person ska få assistansersättning, själva formuleringen får göras av experter på detta och det bör förankras hos brukarorganisationer.
Är ni beredda att samarbeta med andra partier?
- Vi vill samarbeta med alla partier, med undantag av Sverigedemokraterna.
Vi ligger nära Folkpartiet i synen på detta och jag har respekt för deras engagemang och vilja i de här frågorna, men som oppositionsparti har vi inte möjlighet att besluta om förändring, regeringen måste komma överens och agera.

Stig Orustfjords förslag är bra, men löser inte grundproblemet

Nyligen föreslog Stig Orustfjord, överdirektör på Försäkringskassan, att de som har kommunala LSS-beslut på assistans ska föras över till Försäkringskassan.Eva Olofsson vill se en huvudman för assistansen och är principiellt emot en delning vid en 20-timmarsgräns, men förslaget löser inte den förändrade behovsbedömning som görs på Försäkringskassan idag menar hon.
- När Försäkringskassan omdefinierar grundläggande behov och räknar med aktiv tid så att en person ska komma då och då går det inte att leva ett självständigt liv även om man sänker 20-timmarsgränsen.
Alternativet är att de som har assistans via LSS i kommunerna istället får den föreslagna LSS-insatsen personlig service med boendestöd?
- Det tycker vi inte vore bra, den har inte lika stort självbestämmande som assistans, och borde inte ta över de som har assistans idag. Den kan däremot vara bra för andra grupper som synskadade eller personer med psykiska funktionsnedsättningar som idag i flera kommuner kan vara hänvisade till hemtjänsten.

Lagförtydligande om rätt till arbete och föräldraskap behövs

Vänsterpartiet anser liksom Folkpartiet att det behövs ett lagförtydligande om assistansberättigades rätt till arbete och att bilda familj. Nyligen fick en man i Eskilstuna ifrågasatt att kunna få assistans under sin föräldraledighet för att kunna ta hand om sitt barn berättar Eva Olofsson.
- Nu ordnade sig för honom men det visar att rätten inte är självklar idag. En assistansberättigad ska ha samma rätt att vara föräldraledig och ta hand om sitt barn som vem som helst.
Hur ser du på att en grupp socialdemokrater motionerat om att personer över 65 års ålder ska kunna nyansöka om personlig assistans?
- Vi delar den synen, det är åldersdiskriminering att sätta en gräns vid 65. Idag diskuteras det att kunna arbeta till 67 och tom 70 års ålder, då borde även gränsen för assistans kunna ändras, du kan ha samma behov vid 67 som vid 64 års ålder.
Borde man kunna söka oavsett ålder?

- Ja, fast man får skilja på normala åldersförändringar, assistans ska ges vid stora och varaktiga funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande.

Assistans får inte grundas på aktiv tid

Lennart Jansson, projektledare för utvecklandet av behovsbedömningsinstrumentet för personlig assistans säger att instrumentet enbart ska räkna den aktiva tiden och därefter ska handläggaren lägga till mer tid vilket han anser ska definieras i lagstiftningen. Eva Olofsson är kritisk till att bedömningsinstrumentet för assistans skulle räkna minuter på varje moment. Hon menar att det är integritetskränkande och ifrågasätter personens egen bedömning.
- Den som får insatsen ska kunna definiera sitt eget behov. Vi hoppas man lyssnar på brukarorganisationerna för att hitta ett bra system här.
Hur bör bedömningen se ut?
- Man ska inte titta på minuter i varje delmoment, utan istället bedöma exempelvis matsituationen och hygiensituationen som en helhet.
Enligt arbetsgivarföreningen KFO har Försäkringskassan börjat förlägga jour på dagtid mellan vanliga assistanstimmar, hur ser du på det?
- Det är isåfall kopplat till tänkandet om aktiv tid om en assistent ska vara i jour och rycka in och arbeta. Det vore generellt fel att bygga upp anställningar med jour på dagtid, det gör det svårt att leva på sin lön och få bra arbetstider. Det gör också att den assistansberättigade förlorar sitt självbestämmande, allt skall vara planerat till och med toalettbesöken, säger Eva Olofsson.

Eva Olofsson intervjuades av Kenneth Westberg 2010-11-15

Vidare läsning

Vänsterpartiets riksdagsmotion "Personlig assistans"

Lennart Jansson, Socialstyrelsen - "Tiden tills instrumentet ska vara klart har förlängts till 31 augusti 2011"

Magnus Liefvendahl, Försäkringskassan - "antalet personer som förlorar sin assistansersättning kommer att fortsätta öka"


Skicka sidan till: