Försäkringskassan svarar på regeringsuppdrag om behovsbedömningar i personlig assistans

Försäkringskassans har lämnat sitt svar på regeringsuppdraget om arbetet med att skapa enhetlighet i bedömningar av grundläggande och andra personliga behov. Försäkringskassan kräver mer resurser till specialiserade läkarutredningar och en vill se en utredning som syftar till ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Utöver detta beskrivs det pågående arbetet med att utveckla likformighet i bedömningen av grundläggande och andra personliga behov. Assistanskoll återkommer med en längre intervju med Tomas Sundberg, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Förslag

Försäkringskassan tänker själv vidta följande åtgärder:

  • Att intensifiera arbetet med att stödja tillämpningen så att assistansersättningen bedöms på ett enhetligt sätt.
  • Utreda möjligheten att koncentrera handläggningen av tidsredovisningar och räkningar till vissa orter.
  • Undantaget från att lämna i tidsredovisningar för assistenter bör tas bort.
  • Utifrån gällande rättspraxis närmare beskriva vad som avses med grundläggande behov.
  • Att närmare beskriva vad som avses med andra personliga behov och utveckla ett metodstöd för att bedöma andra personliga behov.
  • Stärka kompetensen hos personalen och utveckla de försäkringsmedicinska rådgivarnas roll inom assistansersättning
  • Ta fram ett metodstöd för arbetet med tvåårsomprövningar
  • Att i samverkan med Socialstyrelsen ta fram och utveckla bedömningsinstrumentet för personlig assistans.


Vidare läsning

Svar på regeringsuppdraget om arbetet med att skapa enhetlighet i bedömningar av grundläggande och andra personliga behov

Pressmeddelande där Försäkringskassan och SKL(Sveriges kommuner och klandsting) kräver statligt huvudmannaskap


Skicka sidan till: