Äldre och Folkhälsominister Maria Larsson svarar på krav på definiering av § 9a i LSS

Regeringen kommer i nuläget inte att agera för en ändring av 9 a § LSS med definiering av grundläggande behov. Det är Äldre och Folkhälsominister Maria Larssons svar på en interpellationsfråga från Eva Olofsson, Vänsterpartistisk ledamot i Socialutskottet. Regeringen kommer istället att invänta dels Försäkringskassan rapport om utvecklingen av grundläggande och andra personliga behov, dels bedömningsinstrumentet för personlig assistans som beräknas vara klart den 30 augusti 2011.
Eva Olofsson som kräver en definiering av grundläggande behov i § 9a är mycket kritisk och menar att många kommer förlora sin assistans med stora personliga konsekvenser som följd.

Se debatten mellan Maria Larsson och Eva Olofsson i riksdagens webbtv här

Läs hela svaret och debatten mellan Maria Larsson och Eva Olofsson i riksdagsprotokoll 2010/11:62 Nedan följer utdrag och citat från inläggen i riksdagsdebatten.

1:a inlägget (citat från Maria Larsson)

Mitt svar till Eva Olofsson är att regeringen följer utvecklingen noggrant och redan har tagit initiativ för att få ett säkrare underlag för att bedöma om det behövs initiativ från regeringen när det gäller tillämpningen av bland annat 9 a § LSS. Enligt socialutskottets ställningstagande bör dock inte redovisningen av Försäkringskassans och Socialstyrelsens uppdrag föregripas. När myndigheterna har lämnat sina rapporter kommer regeringen att återkomma till riksdagen med en redovisning.

2:a inlägget (citat från Eva Olofsson)

Det handlar om människor som drabbats av personliga katastrofer när de har fått sin assistans kraftigt neddragen och hamnat under de grundläggande behovens 20 timmar för att få rätt till statlig assistans.

Statsrådet hänvisar i svaret till två uppdrag som regeringen gett: ett till Försäkringskassan om att följa upp besluten om personlig assistans, som ska redovisas senast den 30 juni, och ett till Socialstyrelsen om bedömningsinstrument. Samtidigt finns det ett stort problem: Under tiden förlorar människor sin personliga assistans, och andra känner sig djupt oroliga inför Försäkringskassans kommande omprövningar. Jag vill fråga ministern: Vad vill ministern svara dem som drabbas just nu och fram till att någon förändring görs?

3:e inlägget (citat från Maria Larsson)

Det är också viktigt att komma ihåg att det när personlig assistans infördes inte var för att funktionshindrade i allmänhet skulle få hjälp med sina behov…. LSS tillkom i stället för att personer med behov av mycket omfattande hjälp eller hjälp av mycket privat karaktär skulle ges ett avgörande inflytande över vem som skulle kunna utföra hjälpen. Det är det frågan gäller; det handlar inte om huruvida man ska få hjälp eller inte utan snarare om vilken av lagstiftningarna som ska tillämpas.

Därför är det rimligt att tvåårsomprövningar görs kontinuerligt. Detta har Försäkringskassan dess värre i liten utsträckning hunnit med tidigare. Man har blivit bättre på att hinna med tvåårsomprövningarna, och man har prioriterat dem högre. Det är någonting jag tycker är bra att man hinner och att man gör.

4:e inlägget (citat från Eva Olofsson)

Jag är medveten om att det inte handlar om att få personlig assistans på statlig nivå eller ingen hjälp alls, men faktum är att den personliga assistansen ger en annan möjlighet att mer planera sitt liv hur man själv vill. Man kan själv välja vem som ska hjälpa en och ha en mycket mer flexibel hjälp än vad det många gånger innebär om man hamnar i kommunens hemtjänst.

Ibland kan man få hela livet förändrat från den ena dagen till den andra, ibland inom en och en halv månad. Man får börja ifrågasätta allt: Kan jag bo i egen lägenhet längre? Kommer jag att klara mitt jobb som jag har haft förut? Kommer jag att kunna leva på det sätt som har varit viktigt för mig?

NN har haft assistans sedan 1998, de senaste fem åren 147 timmar i veckan. De grundläggande behoven räckte inte till 20 timmar eftersom NN kunde föra gaffeln till munnen, utan personen hamnade på 17 timmar. På en och en halv månad gick timmarna från 147 till 87 timmar.

5:e inlägget (citat från Maria Larsson)

Det låter på Eva Olofssons inlägg som att Eva Olofsson inte tycker att omprövningar ska göras. Jag skulle gärna ha ett förtydligande från Eva Olofsson i denna fråga. Min mening är att omprövningarna måste göras.

Vi ser att det är fler som får sin assistans indragen, och vi vill veta varför…. Men vi ska vara medvetna om att när assistansen inte finns tillgänglig betyder det inte att samhället tar bort sitt stöd till individen helt och hållet, utan stöd enligt socialtjänstlagen är tänkt att svara upp mot mycket av det som kan behövas.

Jag har stor förståelse för att människor kan tycka att det vore enklare att få allt via assistansen, men det är trots allt två olika lagrum. Avser Vänsterpartiet och Eva Olofsson att på något sätt förändra det? Det är inte min mening, jag tycker att vi har två väl fungerande lagsystem.

6:e inlägget (citat från Eva Olofsson)

Självklart måste man göra bedömningar, och man måste göra omprövningar…..Men vad jag och Vänsterpartiet vänder sig mot är konsekvenserna av regeringsrättsdomen och sättet att se på grundläggande behov, sättet att lyfta fram det man tycker är integritetskänsligt, plocka ur det och inte ha en helhetssyn, inte se människors egna bedömningar av integritetskänslighet,

Är du inte på något sätt kritisk till den regeringsrättsdom som finns? Kommer du att lyssna lika mycket på handikapprörelsen som på Försäkringskassan?

Avslutande inlägg (citat från Maria Larsson)

Eva Olofsson säger att rättspraxis har lett till flera indragningar och att bedömningen är att det inte överensstämmer med lagens intentioner. I de utredningsuppdrag som vi gett tittar man just på detta. När det kunskapsunderlaget finns på bordet ska vi återkomma.

LSS är en fantastisk reform. Men den är också…. en reform som har haft en kostnadsutveckling som gör att det som från början kostade 4 miljarder i dag kostar mer än sjukförsäkringen. Det gör att vi måste titta på hur vi kan se till att värna reformen för framtiden. Den kostnadsutveckling som har varit har varit mycket dramatisk.

Skicka sidan till: